EPISIS
KUIMP TEPA IK KɄⱠ
Ya Buk Ei Nga Puⱡ Ei:
Ya buk kʉⱡ, Pol ndi, mon ropa, Episis kona ila Kraist nga mondpa pili wamp kʉⱡ nimba ronduⱡ mundrum.
Ya Buk Ei, Nam Ndi Rurum:
Ya buk ei, Pol ndi, mon rurum.
Mon Ropa Nam Ngurum:
Pol ndi, mon ei ropa Got nga rapa tenda ila wamp met Episis kona ila wamp kʉⱡ kʉn ngurum.
Ui Nant Ila Rurum:
Buk kʉⱡ, Pol Rom kona ila kan manga ila pepa rurum. Ei Kraist metʉng ei kʉn, mbuldung orunga pana 60 (AD) ila mon kʉⱡ rurum.
Ik Ronduⱡ: Episis 4:4-6
Got ndi, enim etpa numan tenda pendpa mel tenda ti nʉkʉndeing nimba wi ropa titim ei mel, kʉng tenda. Muⱡnga tenda ei mint morum. Nuim tenda ei mint morum, mondpa pili uⱡ ei tenda, nu ti uⱡ ei, tenda mint, Got tenda mint morum ei, wamp mbʉ pora nga Tipam morum. Wamp kep, mel namba mel tenim kanmʉn mbʉ nga Nuim oⱡa orunga moⱡpa, wote rukʉr orunga moⱡpa kongun etpa etʉm.
IK PENG KɄⱠ
Rump
1:1-1:2 - Pol ndi, Episis kona ila mon ropa ngurum.
1:3-1:14 - Kraist nga mbi ila, Got ndi, tʉn memp ngorum
1:15-1:22 - Pol nga atinga rurum kʉⱡ
2:1-2:10 - Got ndi, tʉn Kraist kʉn etpa peng kont titim
2:11-2:22 - Wamp rʉⱡaip raⱡ Kraist ndi, tʉpa tenda endʉtʉm
3:1-3:13 - Wamp rʉⱡaip elpa kʉⱡ nga Pol kongun itim mel
3:14-3:21 - Kraist nga wamp numan ngui uⱡ ei
4:1-4:16 - Tʉn mondpa pili wamp ei Kraist kʉn kʉng tenda
4:17-4:32 - Kraist kʉn nombuⱡa kont paka ila ʉndʉi
5:1-5:20 - Tʉn rʉⱡang pum ila ʉndamʉn
5:21-5:33 - Amp mbʉ kʉn wamʉl kʉn
6:1-6:4 - Kangambuⱡa na, tipam mamʉl na mbʉ nga man ik
6:5-6:9 - Kongun kindmant wu mbʉ kʉn, en enim nga wu nuim mbʉ kʉn
6:10-6:20 - Seitan kʉn el ruimin mel
6:21-6:24 - Memp ik kai mat
1
Pol Ndi, Episis Kona Ila Mon Ropa Ngurum
Na Pol, Got elim ndi, na etpa Kraist Jisas nga nombuⱡa rung wu mundrum. Mon ei rop, Got nga wamp mbʉ, met Episis kona ila mormʉn kʉⱡ kʉn ngunt. Wamp kʉⱡ, en enim nga mul orunga, Kraist Jisas kʉn minal pep rormin. Got tʉn nga Wuta, wote Nuim Jisas Kraist kunda, enim kʉn poⱡ ti uⱡ, moⱡpa kundi uⱡ mbʉ ngurum.
Kraist Nga Mbi Ila Got Ndi, Tʉn Memp Ngorum
Tʉn nga Nuim Jisas Kraist Nga Tipam, wote Got morum ei kʉn, angge namin! Tʉn Jisas Kraist kʉn rʉmp ndupa moⱡmina, memp kai, wi muⱡ kona tetʉm mbʉ, tʉn ngorum. Muⱡ mʉi raⱡ mim iti nʉti kʉn, Got ndi, tʉn elim nga nimba mbi ropa tʉpa, Kraist kʉn mundrum. Uⱡ ei ndi, tʉn etpa wingti randpa, elim nga kuimp keta ila, ⱡawa iti natʉpʉn, wamp numan ngui uⱡ ila muⱡamin nimba itim. Got ndi, unt pilpa kʉn, tʉn wamp mbʉ, Jisas Kraist kʉn rukʉr pamina, elim nga kangambuⱡa raⱡʉp muⱡamin nimba itim. Ei kʉn, elim nga numan ila, itimp nimba pʉtʉm ei mel itim. Got ndi, uⱡ kai wei ti etpa, elim nga kangʉm tenda numan ngorum ei, tʉn wamp mbʉ nga nʉndpa ngumba mundrʉm. Ei nga, Got elim nga mbi paka rundamʉn! 7-8 Kraist kurum uⱡ ei ndi, tʉn nga uⱡ kit mbʉ, tinga ndupa, tʉn etpa wei mundrum. Got nga wamp poⱡ ti uⱡ ei, oⱡa orunga tetʉm ei, tʉn ngurum. Ui mbila rʉk rʉk, tʉn wamp mbʉ, namba uⱡ mat, numan mondurmʉn mbʉ, pilpa pora ndurum. Unt puⱡ mondpa, Got elim numan kai pendpa, Kraist kʉn itimp nimba etpa, mo rurum uⱡ ei, akup tʉpa pena ila pendilinga, pilpʉn mbi ndurmʉn. 10 Got elim nga itimp nimba pitim uⱡ mbʉ, etpa pora ndumba ei, elim ui ti, to ropa pinditim ila etmba. Ei kʉn, muⱡ mʉi raⱡ ila, etpa pinditim mel mbʉ pora, tʉpa tenda endpa, Kraist tʉpa peng mumuk mondʉmba.
11 Mel mbʉ pora, Got elim nga numan pilpa ik nimba etʉm uⱡ ila, ekit orung. Wote, Kraist kʉn Got ndi, tʉn wi ropa tʉpa wamp, elim nga kʉⱡ nitim. Ei nambuⱡ emel, elim unt puⱡ mondpa, uⱡ itimp nimba pitim ei mel, pep ropa etʉm. 12 Ei nga, tʉn pora, Kraist kʉn, kuimp tepʉn mondʉp pitmʉn. Got nga uⱡ eng nui kai itim ei nga, mbi paka rundamin! 13 Uⱡ ei, enim kunda ku, enim nombuⱡa rung ik kupa ei, pilik tʉtʉng ei, Rʉnang Ik Kai ei ndi, enim etpa rukʉr titim. Ei kʉn, enim Kraist mondʉk pilingina, Got ndi, enim wamp mbʉ, elim nga kʉⱡ nimba, Muⱡnga Wingti ei, enim ngurum. Elim nguimp nimba pitim mel ku ngurum. 14 Muⱡnga Wingti ei ndi, tʉn etpa kapⱡa endangga. Tʉn Got ndi, unt mbi tepa, nguimp nitim mel mbʉ, kapⱡa timin. Wote Got ndi, tʉn kʉmp kʉm etpa, tʉpa wamp mbʉ, elim nga kʉⱡ nimba ei, Muⱡnga Wingti ei ndi, tʉn etpa ndoimp rondʉmba. Ei nga, tʉn ndi, elim nga mbi ei paka rundamin.
Pol Nga Atinga Rurum Kʉⱡ
15 Enim nga ik ti pit ei, enim Nuim Jisas Kraist mondʉk pilik, wote Got nga wamp mbʉ, numan nguk uⱡ kai mbʉ etmin. 16 I etmin uⱡ ei nga, na enim nga orunga pilip numan wang nilinga, Got kʉn angge rʉk rʉk nʉt. Na nga atinga ror mbila, enim wak ruimp mel, kapⱡa iti natʉtʉm. 17 Na ndi, tʉn nga Nuim Jisas Kraist nga Got Wuta wu eng nui ei kʉn, atinga rop waldʉp, enim Muⱡnga Wingti ngangga nʉt. Ei ndi, enim etpa ndoimp rundangga, pilpa kungʉndi tʉk, Got nga morum puⱡ orunga, pilik mbi nduing. 18 Na ndi, atinga rop kʉn, enim nga numan orunga kumba tangga, elim nga rʉⱡang ei kandʉk, wote enim wi ropa titim ei nga, uⱡ puⱡ ei, pilik mbi nduk iteing nʉmp et. Elim nga wamp mbʉ, memp kai nguimp nimba pinditim uⱡ mbʉ, minal petʉm. 19-20 Wote, elim nga ronduⱡ ei, tʉn mondpa pili wamp mbʉ kʉn, wak roⱡnga, kongun enmin. Tʉn nga rukʉr orunga kongun enim ronduⱡ ou tenda ei ndi ku, Jisas Kraist on kona ila ⱡoporpa tʉpa oⱡa mundpa, wi muⱡ kona ila tʉpa, ki mbo orunga mundrum. 21 Kraist wi muⱡ kona ila wu nuim ronduⱡ ei morum. Wote, ronduⱡ ou kel mbʉ, tʉpa mana ndupa, oⱡa orunga morum. Wote, ya mʉi kona ila mbi ou ronduⱡ, akup tenʉm mbʉ, tʉpa mana ndupa, oⱡa orunga morum. Wote, ui mbila moⱡpa, mint mba. 22-23 Got ndi, mel mbʉ pora, etpa tʉpa, Kraist nga kump puⱡ ila tinditim. Wote, Got nga rapa tenda ila wamp mbʉ kʉn, wote namba mel rukʉr tetʉm mbʉ pora, Kraist nga kʉng ei morum. Kraist ei, mel mbʉ nga rukʉr orunga moⱡpa, kapⱡa endpa, etpa kapⱡa endʉtʉm.