5
Tʉn Rʉⱡang Pum Ila Ʉndamʉn
Enim Got ndi, numan ngorum kangambuⱡa kʉⱡ mormin. Ei pilik, elim mondʉk pilik muⱡʉi! Enim nga kont mul uⱡ ei, wamp numan ngui uⱡ ei ndi, kindmant endangga! Kraist itim ei mel, tʉn numan ngumba, elim nga kont mul uⱡ ei, tʉn nga nʉndpa wak ropa elim ndi, elim nga kʉng ei, Got kʉn atinga ropa kaⱡpa tindiⱡim munduⱡnga, mura pilpa kai pitim.
Enim Got nga kangambuⱡa kʉⱡ mormin ei pilik, wapra rui uⱡ, uⱡ kol, wote ik kol rui uⱡ na, kandpa kum pindi uⱡ kit mbʉ nga ik ti, enim nga ruk tinga ila, pi nʉpangga! Wote, ik kit nʉk, pundma rok, ik roldʉnga na mat ni nandʉk, Got kʉn angk ning uⱡ ei, ombil pendʉk itʉi! Enim kor pʉtmin ni, wamp ti wapra rui uⱡ kit mbʉ etpa, uⱡ ⱡar mul na, mel minal kandpa numan pendpa etʉm. Ei, uⱡ kʉⱡ tʉpa, elim nga got randpa, Got kupa wak rorum. Ei nga, Kraist kʉn Got raⱡ nga tʉpa mumuk rui kona ila, ruk mba mel mon. Wamp ti ndi, ik muⱡ pi nʉpi mat nimba, enim kol ropa ngumba etmba ei, tʉk mendʉk muⱡʉi! Nambuⱡ emel, Got nga popʉⱡ ei, ik tʉk roi ndurmin wamp mbʉ kʉn orum. Ei nga, wamp i etpa mbʉ kʉn puk, rup rui nʉrʉi!
Enim unt rumbʉⱡ ila morung ni, wote akup, enim Nuim ei nga rʉⱡang ila mormin. Ei nga, enim rʉⱡang ila mormin wamp mbʉ mel, ralk muⱡʉi! Rʉⱡang ei ndi, uⱡ kun kai na, nombuⱡa mam kun ʉndi na, ik kupa ni uⱡ mbʉ etpa oⱡa tʉtʉm. 10 Nuim ei etʉk, numan kai pinding uⱡ mbʉ nga mint pilik, kandʉk tʉk itʉi! 11 Wamp ndi, uⱡ kurpa rumbʉⱡ muⱡi eng uⱡ mbʉ, kandkʉn ok, tʉkʉn molkʉn, uⱡ eng mbʉ mekʉn rʉⱡang ila, ekit okʉn tʉkʉn, pena ila pindi! 12 Ei nambuⱡ emel, mo rok uⱡ kit etmin mbʉ, para ndupʉn nimin ei nga, pipil etʉm. 13 Wote, rʉⱡang ei ndi, uⱡ kit mbʉ, etpa mot nduⱡnga, uⱡ kit mbʉ, kandʉp mbi ndurmun. 14 Rʉⱡang ei ndi, mel mbʉ pora, etpa mot ndupa pena ila telinga, wamp ndi, kandʉk pora ndurmin. Uⱡ ei nga, Buk Wingti ila, ik koⱡmung kat ndi, nimba mel,
“Nim ur mint pekʉn morʉn wamp ei, rut na, on kona ila ⱡoporʉk oⱡa moⱡa! Wote Kraist nga rʉⱡang ei nim kʉn wangga!” nʉtʉm.
15 Enim wamp kʉn muⱡi orunga, tʉk mendʉk muⱡʉi! Numan kun pindi nʉpʉndi wamp mel, pek muⱡi nʉmbʉⱡʉi! Wote, numan kun pindi wamp mel, pek muⱡʉi! 16 Akup ui kit monmʉn ila, Got nga uⱡ kai mat inding nda, akup ei kʉn itʉ! Wote ui ei, tʉk kawa ndui nʉndʉ! 17 Enim wamp wʉlʉ mel ralk, muⱡi nambʉlk, Nuim ei ndi, enim namba uⱡ iteing nimba, numan orunga mbo rondum ei, pilik tʉk mendʉk itʉi! 18 Enim nu ronduⱡ nok kekilip rui nʉrʉi! Uⱡ ei ndi, enim etpa kit mondʉmba. Ei kelik, Muⱡnga Wingti ei, enim kʉn omba, peka rangga muⱡʉi! 19 Angmʉn mat kʉn, ik kai mbʉ nʉk, mbi paka kinan mbʉ nʉk, int yant etʉk, Nuim ei kʉn, rom kaip mbʉ numan kai pendʉk, mbi paka rʉi! 20 Got Tipam ei ndi, mel mbʉ pora ngurum ei nga, Nuim Jisas Kraist nga mbi ila, rʉk rʉk angk nʉk muⱡʉi!
Amp Mbʉ Kʉn Wamʉl Kʉn
21 Enim Kraist tʉk ou nduk molk kʉn, aiya angmʉn mat nga mana orunga muⱡʉi! 22 Amp mbʉ, enim Nuim ei, tʉk ou ndurmin. Ei mel, wanʉmʉl kʉn, i ku itʉi! 23 Nambuⱡ emel, wu ei nga ronduⱡ ei, oⱡa orunga tetʉm. Ei mel ku, Kraist ei, elim nga manga rapa tenda ila wamp mormin mbʉ nga ronduⱡ, tepa oⱡa orunga morum. Kraist elim, elim nga rapa tenda ila wamp kʉⱡ, elim nga kʉng ei nga Etpa Ti Wu ei. 24 Ei nga, Got nga rapa tenda wamp mbʉ, Kraist nga mana orunga mormin. Ei mel ku, enim amp mbʉ, wanʉmʉl nga mana orunga mint muⱡʉi!
25 Wote Kraist ndi, elim nga manga rapa tenda wamp mbʉ numan ngumba, elim nga kʉng kʉⱡ wak rurum. Ei mel ku, enim wu mbʉ, ambʉnʉmʉl mbʉ, numan ngʉi! 26 Kraist ndi, elim uⱡ ei etpa, elim nga rapa tenda ila wamp tʉpa, Got kʉn rukʉr ndurum ei, elim nga ik ila, nu tindilinga eng nomba kai itim. 27 I itim ei etpa kʉn, elim nga manga rapa tenda ila wamp mbʉ, elim kʉn rukʉr tʉpa, etpa mon mundpa, etpa kai itim. Wote ping nomba ⱡar moⱡpa, iti nʉtʉtʉm mon! 28 Wu mbʉ, en enim nga kʉng ei, numan ngurmin ei mel ambʉmʉl mbʉ kʉn, i ku iteing. Wu ti, ambʉm numan ngorum ndam, elim ndi, elim numan ngorum. 29-30 Wamp ti, elim nga kʉng ei kʉn, kit pili napʉtʉm mon! Elim rʉng ropa nokundʉpa etʉm. Ei mel ku, Kraist elim nga rapa tenda ila wamp i etpa ku etʉm. Nambuⱡ emel, tʉn wamp ei, elim nga kʉng ila rop kundʉp mormun. 31 Buk Wingti ila nimba mel,
“Uⱡ puⱡ ila, wu ei ndi, tipam mam raⱡ wak ropa, wote ambʉm kʉn omba, kup etʉm. Wote, wamp raⱡ omba kʉng tenda purum,” nʉtʉm.
32 Buk Wingti ila ik mong ninim kʉⱡ, ik kupa ti ninim. Wote, na pʉnt ei, Kraist kʉn, elim nga manga rapa tenda ila wamp kʉⱡ kʉn, nimba mundnʉm nʉmp pʉnt. 33 Wote, enim wu amp kʉⱡ kʉn, nimba mundnʉm ku! Wu mbʉ pora, elim ndi, elim numan ngorum ei mel, ambʉmʉl mbʉ, ei mel ku numan ngʉi! Wote, enim amp mbʉ, wanʉmʉl tʉk ou mint ndʉi!