4
Mʉi Kona Ila Mel Mbʉ, Numan Ngorum Ti, Got Nga El Rui Wamp Mel Morum
Enim kʉn, el iti uⱡ na, ik rop mundi uⱡ mbʉ, nant ila pepa orum? Kandpa kum pindi uⱡ kit mbila, enim nga kʉmp ki na mbʉ kʉn, el kongundpa enim kʉn, el pindi napʉndʉtʉm nda? Enim mel elpa elpa mbʉ numan ngurmʉn ei, wote mel mbʉ ti natʉtmʉn. Ei nga, enim ndi, wamp mat rop kondʉk kum mek mel mbʉ, timin nʉk pʉtmʉn. Enim wamp mat nga mel mbʉ kandʉk, kum pendʉtmʉn uⱡ ei ndi, mel mbʉ kandʉk, ti natʉtmʉn. Ei kʉn, enim popʉⱡ minal mondʉk el etmin. Enim mel mbʉ, ti natʉtmin. Nambuⱡ emel, enim Got kʉn atinga rok, mawa iti natʉtmin ei mel ku, ti natʉtmin. Enim mawa etmin ei, wote ti natʉtmin. Ei nambuⱡ emel, enim nga numan ei, kun pi napʉⱡnga, Got kʉn mawa etmin. Wote mel mbʉ tʉk etʉk, ge nduing ei nga mendpʉⱡ pilik, atinga rormʉn.
Enim wapra wamp mbʉ ye! Wamp nam ti ndi, ya mʉi kona ila, mel mbʉ kandpa, kum pendʉm ndam, Got kʉn el rui wamp mel raⱡpa morum. Buk Wingti ila ik kupa ti, petʉm ei ndi, nimba mel,
“Got nga Muⱡnga tʉn kʉn rukʉr orunga pinditim ei ndi, Got elim mendpʉⱡ mbi paka rundangga!” nʉtʉm.
Enim ndi, ik ei tʉk pei mundʉrmʉn an? Ei kʉn, wote Got nga wamp pol ti uⱡ ei, tʉn kʉn pilpa kelpa ngurum. Ei nga Buk Wingti ei ndi, nimba mel,
“Kʉng orunga paka rormin wamp mbʉ, Got ndi, mepa mana purum. Kʉng orunga mek mana pʉk mormin wamp mbʉ, Got ndi, poⱡ tʉpa etpa titim,” nʉtʉm.
Ei kʉn, enim nga min kʉng raⱡ, Got ngʉi! Wote, Seitan kʉn el ranggina, Seitan enim wak ropa nung nimba mba. Enim Got kʉn nondpa wanggina kʉn, Got enim kʉn nondpa omba. Enim uⱡ kit iti wamp mbʉ, enim nga ki ⱡumʉi rok. Enim nga numan orunga ⱡumʉi rok, Got tʉk mundangina enim etpa, elim nga mendpʉⱡ randʉmba. Enim numan raⱡ etpa pindi wamp mbʉ ye! Enim nga uⱡ kit ei nga, enim kont kulk, ka ronduⱡ itʉi! Akup enim oi enmin wamp mbʉ, wak rok, ka ronduⱡ itʉi! Wote, numan kai pʉnmin wamp mbʉ, wak rok numan kit pilʉi! 10 Nuim ei nga kuimp keta ila, en enim nga orunga, mek mana puk moⱡʉng ndam, wote Nuim ei ndi, enim mepa oⱡa mba.
Enim Nga Rapa Tenda Wamp Ʉngʉnʉl Mbʉ Kʉmp Ti Nʉtʉi!
11 Na nga angmʉn, wamp mat nga nʉk kit mundi nʉmʉndʉi! Wamp ti ndi, wamp ʉngʉn ti nga nimba kit mondpa kʉmp tʉpa em ndam, wamp ei, mi ik ei nimba kit mondpa, kʉmp tʉpa etmba. Ei kʉn, nim mi ik ei, kʉmp tin ndam, nim mi ik ei, pep rui narʉrʉn mon! Nim mi ik ei, kʉmp tetʉn. 12 Ei kʉn, Got wu tenda ei ndi, mi ik kʉⱡ ngumba, wote wamp kʉmp tʉpa etmba. Wote, wu tenda ei ndi ku, wamp etpa peng kont tʉpa, etpa kit mondpa etmba. Ei kʉn, nim nam nʉkʉn pilkʉn, angʉna ti kʉmp tin? 13 Akup kum tek pilʉi! Enim wu mat ndi, ei mel nʉk, “Akup muna utʉma, tʉn kona peng ya, muna nʉi ila mbun, pana tenda ti moⱡpʉn, kongun mat etpʉn, mel rarʉp ropʉn, ku moni minal yant tʉmin,” nʉtmʉn. 14 Ei wote, enim nga kont mul uⱡ ei, utʉma orunga ila, nambuⱡ ti etmba ei, enim pili napilik mormin. Ei kʉn, enim ndip ikil oⱡa omba, wote wei ai etʉm ni mel, enim nga kont mul uⱡ ei, ei mel kapⱡa. 15 Ei kʉn, enim ndi, ei mel nung ndam, kapⱡa etmba, “Tʉn Nuim ei ndi, kapⱡa nimba pilim ndam, tʉn kont moⱡpʉn uⱡ mbʉ, muna mbʉ etʉp muⱡmin,” nʉtmin. 16 Wotem akup enim ambulk palk, kʉng orunga mek oⱡa puk enmin. Kʉng orunga mek oⱡa puk, en enim nga mbi paka rok, iti natilingina mel enmin. 17 Ei nga, wamp ti ndi, uⱡ kun kai ei, etmba ei nga, pilpa kelpa iti natʉm ndam, wamp ei uⱡ kit mbʉ etmba.