2
Jisas Ni, Kongun Puⱡ Mondpa Itim
Wote, rumbʉⱡ raldika omba puⱡnga, Galili kona peng Keina ila, amp ti, wu ngorung nila, Jisas nga mam ni, ila murum ku. Jisas kʉn, elim nga kitip kʉni wu ni kʉⱡ kʉn, rung munduⱡina, puk morung ku. Wote, nu wain nok pora nduⱡmina, Jisas nga mam ndi, Jisas ni kundpa, nimba mel, “Nu wain ei, pora ninim,” nitim. Jisas ndi, int ndupa, nimba mel, “Amp ye! Nim ndi, na nga itimp uⱡ ei mel, nʉkʉn ngui ngʉngi! Na nga ui ei, kokila petʉm,” nitim. Wote, Jisas nga mam ndi, kongun wu ni kʉⱡ, kundpa nimba mel, “Elim ndi, enim kundpa nim ik ei mel, pilik itʉi!” nitim. Ku ming 6 kat titim ni kʉⱡ, Jura wamp mbʉ nga atinga rok uⱡ etmin ei nga, nu kulk, kump ki ⱡumʉi rormin ming mam nimbʉ, wei titim. Jisas ndi, kongun wu ni kʉⱡ, kundpa nimba mel, “Ming mbila nu kulk mundʉi!” Nilinga, nu kulk peka rondrung. Jisas ndi, kongun wu ni kʉⱡ, kundpa nimba mel, “Akup nu mbʉ kulk, mek puk, rʉng kaⱡʉm rʉp wu ei ngʉi!” nitim. Wote, nitim ni mel etʉng. 9-10 Rʉng rup itim wu ni ndi, nomba pitim mel, nu wain mendpʉⱡ itim, “Apa ye! Nil kandʉk tʉng nda?” nimba pitim. Wote, kongun wu nu kulk, mek orung ni kʉⱡ, pilik morung. Amp titim wu ni, wi ropa kundpa, nimba mel, “Wamp pora, nu wain kai mbʉ, kuimp tek nok, wote akil tek, nu wain tʉngʉn iti nʉti ei, etmin ni. Nim nu wain kai mat titʉn ti, wote akup, nonmʉn ei ka!” nitim. 11 Ni kʉn, Galili nga kona peng Keina ila, Jisas ndi, puⱡ mondpa, uⱡ rʉpndi ti itim ila, kitip kʉni wu ni kʉⱡ ndi, elim nga ronduⱡ ei kandʉk, elim ni, mondʉk pʉtʉng. 12 Wote, Jisas elim nga mam kʉn, ʉngʉnʉl kʉn omba, elim nga kitip kʉni wu ni kʉⱡ kʉn, Kaperniyum kona peng ila puk, ui mat morung.
Jisas Ni Manga Wingti Ou Ila Purum
13 Jura wamp nga Pasopa rʉng nuing ui ni, nondpa elinga, Jisas ni, Jerusalem purum. 14 Wote, manga wingti ou ila, wamp minal kng kau na, sipsip na, kʉi na mbʉ, rarʉp rok, ku moni int yant etʉk, rat pol nimbila moⱡina kundrum. 15 Ni kʉn, Jisas ndi, kan puⱡa ti tʉpa, wamp na, kng sipsip na, kng kau na mel nimbʉ, kan puⱡa ndi ropa, makrʉpa mundpa, ku moni int yant etʉng nimbʉ, ropa mbuⱡ mbaⱡ etpa, rat pol nimbʉ, ropa kongundpa itim. 16 Kʉi na mat, tek morung wamp nimbʉ, kundpa nimba mel, “Kelik mek pʉi! Na nga Wuta nga manga ei, tʉk mel rop manga rundi nʉndʉi!” nitim. 17 Kitip kʉni wu ni kʉⱡ ndi, Buk Wingti ila, ik ti petʉm ei, omba ronduⱡ nga pʉtʉng.
“Got nim nga manga ei, na numan ngʉmp kʉn, na nga numan ei, ndip mel nonum,” nʉtʉm.
18 Wote, Jura wu nuim nimbʉ ndi, yant nduk, Jisas waldʉk nʉk mel, “Nim namba uⱡ rʉpndi ti, etana kandpʉn, nim uⱡ mbʉ nga ronduⱡ tekʉn molkʉn en, ei nana pilamin!” nʉtʉng? 19 Jisas ndi, punt ropa, nimba mel, “Manga wingti ou ei, rok tʉk tiyangina, na ndi, rumbʉⱡ raldika ila mendpʉⱡ, rakʉp timp,” nitim. 20 Jura wu nimbʉ ndi, ik int nduk nʉk mel, “Ya manga wingti ei rakʉⱡina, pana 46 omba purum. Nim wu ei ndi, rumbʉⱡ raldika ila, manga rakʉp timp nun ei?” nʉtʉng. 21 Wote Jisas ndi, manga wingti nitim ni, elim nga kʉng kʉⱡ kundpa nitim. 22 Wote Jisas ndi, on kona ila, ⱡoporpa omba purum ni kʉn, kitip kʉni wu ni kʉⱡ ndi, nitim ik ni, pilik tʉk rondʉk, Buk Wingti ila ik petʉm mbʉ kep, Jisas elim nga nitim ik nimbʉ, kʉmp kʉm pilingina, kupa elinga, mondʉk pʉtʉng.
Jisas Wamp Numan Kandrum Wu Ei
23 Wote Jisas ndi, Jerusalem kona peng ou ila, Pasopa ui ou morung ni kʉn, Jisas uⱡ rʉpndi mat itim ni, wamp minal ndi kandʉk mondʉk pʉtʉng. 24 Wote Jisas ndi, i etʉng uⱡ ni, kandpa tʉpa pei mundpa kʉn, el elim ndi, wamp kʉⱡ nga ki ila, ngui ngʉnggʉrʉm. 25 Nambuⱡ emel, wamp nam ti ndi, wamp nga numan pʉtmʉn uⱡ ei nga, Jisas kundʉk ni nandʉtʉng. Nambuⱡ emel, elim ndi, wamp nga numan rukʉr kandrum.