2
Episis Kona Peng Ou Ila, Got Nga Rapa Tenda Wamp Kʉⱡ Kʉn, Mon Ei, Rokʉn Ngui
Episis kona peng ou ila, Got nga rapa tenda wamp kʉⱡ nga anggelo ei kʉn, mon ei rokʉn ngui! Mipil 7 ki mbo orunga ambuⱡpa, wote gol lam 7 kiya nomba morum kʉⱡ nga ruk ting ila andpa morum wu ei ndi, ik ei mel nimba mundnʉm. Nim nga kongun etʉn uⱡ mbʉ kep, wote kongun etkʉn mbun mbʉ orum ei kʉn, ndoimp rokʉn morʉn uⱡ ei, nanim pilip mor. Wote, uⱡ kit etmin wamp mbʉ kandkʉn, kui iti natkʉn, nombuⱡa rung wamp mul kʉmp ralk ik kep, nok andʉrmʉn mbʉ nga puⱡ ei, kombulkʉn kandrʉn uⱡ ei na pilip mor. Na nga mbi ila mbun orum ei kʉn, ronduⱡ pukʉn, enimp kuⱡi nalkʉn, kongun etkʉn morʉn uⱡ ei, nanim kandʉp mor.
Wote, uⱡ ti mint, na nim kʉn kant kapⱡa iti natʉnʉm ei, nim unt kokila ei kʉn, na numan ngurun uⱡ ni, akup wak ron. Nim uⱡ kit mbila mana purum ei mel, tʉkʉn mendkʉn numan ropʉl rokʉn, kalkʉn, unt kuimp tekʉn itin, ni mel iti! Muna numan ropʉl rui nʉrʉn ndam, na ndi, nim nga lam morum ei omp timp. Wote, uⱡ ti kapⱡa en ei, Nikolaus wamp kʉⱡ nga uⱡ etmin. Na numan ngui nganggʉr ei mel ku, nim i ku etʉn.
Wote, wamp nam ti ndi, kum nombuⱡa tem ndam, Muⱡnga ei ndi, elim nga rapa tenda wamp kʉⱡ kundpa nʉnʉm ik ei pilangga! Wamp nam ti, el etpa int pendʉm wamp ei, Got nga pana ila, kont mba mul nde ei nga mong ei, kapⱡa tʉpa nangga nimp.
Smerna Kona Ila, Got Nga Rapa Tenda Wamp Kʉⱡ Kʉn, Mon Ei Mel Rokʉn Ngui
Wote, Smerna kona ila Got nga rapa tenda wamp kʉⱡ nga anggelo morum ei kʉn, mon ei mel, rokʉn ngui! Puⱡ mundi uⱡ mbʉ nga kep, wote etpa pora ndui uⱡ mbʉ nga kep morum. Wu ei, unt kurum, wote aldpa ⱡoporpa kont murum ei ndi, nombuⱡa rung ik ei mel nimba mundnʉm. Nim mbun mindil mbʉ tʉkʉn, wote ya mʉi kona mel mbʉ nga kurpa norum uⱡ ei, na pilip mor. Wote, mul kona mel mbʉ nga nim nuim morʉn. Wamp mat, en enim Jura wamp mon mbʉ ndi, ik kep nok, Jura wamp mormun nʉk, nim kʉn ik kit mbʉ nʉtmin ei, na pilip mor. Wamp mbʉ, Seitan nga rʉⱡaip ila mormʉn. 10 Nim nondpa mbun kandʉk tin en ei nga, mundmong iti nʉti! Pin ei, kur kit Seitan ei ndi, nim oⱡa tʉpa kanʉmba pilpa, enim wamp mat ropa, kan manga ila mundangga, ila mbun mindil mbʉ, tʉk piyangina rumbʉⱡ 10 omba mba. Wote, ui ei kʉn, wamp kuⱡi uⱡ ei, nim kʉn om ndam, nim na kʉn mondʉk pʉtʉn uⱡ ei, wak rui nʉri! Nim ronduⱡ mundkʉn muⱡana, nim uⱡ nga kʉnt nga kont mul uⱡ kai ei, punt rop nguimp.
11 Nim wamp nam ti ndi, kum nombuⱡa tem ndam, Muⱡnga ei ndi, elim nga rapa tenda wamp kʉⱡ kʉn ninim ik ei pilʉi! El etpa int pendʉm wamp ti, uⱡ nga kʉnt nga wamp kuⱡi uⱡ ei ndi, etpa kit mundi namʉndʉmba mon!
Pergamum Kona Ila Got Nga Rapa Tenda Wamp Kʉⱡ Kʉn, Mon Ei Mel Rokʉn Ngui
12 Wote, Pergamum kona ila, Got nga rapa tenda wamp kʉⱡ nga anggelo morum ei kʉn, mon ei mel rokʉn ngui! Wu ti koiya mbuldung oldung raⱡ nengina norum, tepa morum wu ei ndi, nombuⱡa rung ik kʉⱡ nimba mundnʉm. 13 Nim Seitan nga ronduⱡ ei nga rʉpʉndi pol ila morʉn ei, na pilip mor. Wote, Seitan morum kona ila, na nga mondpa pili wu Andipas rok kondrung. Ei kʉn, nim na kʉn mondkʉn pʉtʉn uⱡ ei, wak rui nʉrʉrʉn. Nim ndi, na nga mbi ei, ambulkʉn gi ndukʉn murʉn mint.
14 Wote, nim kʉn uⱡ mat kant, kapⱡa iti natʉnʉm ei. Nim morʉn kona ei nga ruk ting ila, Beilam ni, wu ei nga ik mbo endʉtʉm mbʉ nga pep rormin wamp mat mormin. Unt Beilam ni, wu ei ndi, Isrel wamp mbʉ uⱡ kit ila mana peing nimba, Beilak mbo endpa, kur atinga rok rʉng ngurung mbʉ nok, wote wapra rok iteing nitim ei mel etʉng. 15 Ei mel ku, nim morʉn ruk ting ila, Nikolaus wamp rʉⱡaip mbʉ nga ik mbo endʉtmʉn mbʉ, ambulk gi ndurmin wamp mat mormin ku. 16 Akup nim numan ropʉl rui! Muna ei mel iti nʉtʉn ndam, na ndi, ui nondpa tila omp, na nga keta ila koiya ekit om ei ndi, wamp mbʉ kʉn el ruimp.
17 Nim kum nombuⱡa tem ndam, Muⱡnga ei ndi, Got nga rapa tenda wamp kʉⱡ kundpa ninim ik ei pili! El etpa int pendʉm wamp ei kʉn, muⱡ ila rʉng, ‘mana,’ nʉtmʉn ei nga mat, mo ropa pinditim nimbʉ tʉp nguimp. Wote, ku kurmuⱡa ti, tʉp nguimp ku. Ku ila mbi kont ti, rok munding ei, wamp elpa ti ndi, pili napilmba. Ku ei tʉm wamp ei ndi, mendpʉⱡ pilmba.
Taiyataira Kona Ila, Got Nga Rapa Tenda Wamp Kʉⱡ Kʉn, Ik Ei Mel Rokʉn Ngui
18 Wote, Taiyataira kona ila Got nga rapa tenda wamp kʉⱡ nga anggelo morum ei kʉn, mon ei mel rokʉn ngui! Got nga Kangʉm, wu ei nga mong raⱡ ndip anmbil mel kapⱡa, wote kʉmp raⱡ ku bras mel, eng nomba tetʉm wu ei kʉn, nombuⱡa rung ik ei onum. 19 Nim nga kongun en uⱡ mbʉ, na pilip mor. Ei nim nga wamp numan ngui uⱡ ei kep, nim nga mondpa pili ei kʉn, wamp tʉpa rʉpʉndi uⱡ ei kʉn, mbun mbila ronduⱡ pukʉn morʉn uⱡ mbʉ kʉn, uⱡ mbʉ mel unt kel etkʉn itin ni, akup elina, mam enim ei, na pilip mor.
20 Wote, uⱡ ti mint nim kʉn kant kapⱡa iti natʉnʉm. Ei amp Jesipel kandkʉn kui elina, nim kʉn morum. Amp ei ndi, elim pai nui amp ti nimba, na nga kongun kindmant wamp mbʉ tʉpa, tiki ponduⱡnga wapra rok, kor atinga rok rʉng ngormin mbʉ nʉi nimba, mbo endʉtʉm. 21 Amp ei, numan ropʉl rangga, nʉmp ui kanggʉp ambʉⱡʉp ngur. Ei wote, elim nga wapra rorum uⱡ mbila, numan ropʉl rui narʉrʉm. 22-23 Ei nga, amp ei tʉp ur pi kona ila pindamba, amp ei kʉn ok, wapra rormʉn wu mbʉ, amp ei nga mindil nom uⱡ mbʉ oⱡʉmp, tʉk mindil kit nuing. Ei kʉn, wu mbʉ amp ei kʉn, wapra rormin uⱡ mbʉ nga numan rop rui narʉng ndam, mindil kit nʉnt ei, akup ting. Ei kʉn, na ndi, en enim nga kangambuⱡa mbʉ rop kundamba kʉn, Got nga, rapa tenda wamp molk purmʉn mbʉ ndi, na ndi, wamp mbʉ nga numan rukʉr orunga petʉm uⱡ mbʉ pora kandʉp, pilip et wu ei, nʉk piling. Enim nga uⱡ etmin mbʉ mel, kandʉp punt rop elpa elpa nguimp. 24 Wote, enim Taiyataira kona ila wamp mat, uⱡ kit mbʉ nga mbo endʉtmʉn mbʉ, ambulk gi ndui nandʉrmʉn. Wote, enim wamp mat ndi, Seitan nga uⱡ mo ropa mat petʉm nʉtmin uⱡ mbʉ, pilik ti natʉk etmin. Wamp mbʉ kʉn, uⱡ mat etʉp mundmong mindil kundi nʉkʉndimp nʉnt. 25 Wote, enim nga mondpa pili uⱡ ei, ambulk gi nduk muⱡangina mba, na yant unt ui ei kʉn, kapⱡa itangga.
26-27 Wamp nam ti, el etpa int pendpa, na nga kongun mbʉ ronduⱡ mundpa etpa muⱡangga, ui ei pora nim ndam, wamp ei, na nga Wuta ei ndi, na ronduⱡ ngurum ei ngamba kʉn, wamp rʉⱡaip elpa elpa mbʉ rup etmba. Wote, wamp ei ndi, tʉmbʉⱡ pʉiya ronduⱡ ti ambuⱡpa moⱡpa, wamp rʉⱡaip mbʉ rʉp etpa, tʉmbʉⱡ ei ndi rangga, mʉi ming na ni mel, gurʉk kel kel iting. Uⱡ ei, na nga Wuta kʉn ronduⱡ ei tit, ei mel ting. 28 Wote, kona rangʉmba etpa kʉn, mipil kiya norum ei, wamp ei nguimp. 29 Wamp nam ti, kum nombuⱡa tem ei ndi, Muⱡnga ei ndi, Got nga rapa tenda wamp kʉⱡ, kundpa ninim ik ei pilangga!