Lau E Kapunu Ae Pol Paꞌe Ta Re Ngae
Korin
Kana Turunglomatana
Lau laekia ka i a lau ae Pol ba kia ta ra lopatokonakana te Karais reke momo ngae Korin. Korin ka i a maga kunna te e bollau ore momo pala ngallo nga porovins ae Akaia nga ina ra Girikme ke momo ngi. Pol muni ka i a agau e kapunu ta pulingmalagange pangamologa e pe e te Karais nga inaeala.
Ngallo nga lau laekia Pol ke tunge pangamologa palu reke gingging ta ra lopatokonakana re ngae Korin. Pangamologa palu rae Pol kanna keke role ta palingtete ba kalingpala palu reke momo ngaliua nge ri. Ba nga pangamologa panu Pol ke umma ta alange oru ra ri ke ballaga tao nga lau te eke ba kia te i pala.
Oru e bollau raumana ae Pol matea ta ra lopatokonakana te Karais re ngae Korin nga loreamatana kia ka i a bainga e nga matengraumanange ragau pattoto. Minmina na i ke paꞌe pangamologa ore role roma,
“Ngaroma iau nga pamolloga ka kaling rae ragau o ka kaling rae anggelome, ava bainga e nga matengraumanange ragau pattoto ke sane momo nge iau, na iau ka lele ma oru ra mairea mana, basema paro o gargara.
Ba ngaroma iau nga kau ka tunga e nga tonge Nutu kaona, ba nga laumatana ka orume kinung reke ko, ba lomataname kinung, ba ngaroma iau nga kau ka lopatokona ta bongalale kapangngme, ava bainga e nga matengraumanange ragau ke sane momo nge iau, na iau ka lele ma oru a sana puna.
Minmina na sonrau, ka oru mologi reke momogingging minakai roma: lopatokona, ba momongkala, ba bainga e nga matengraumanange ragau pattoto. Ava ne bollau raumana nga ri mologi kinung ka i a bainga e nga matengraumanange ragau pattoto.” (1 Korin 13:1, 2, ba 13)
1
Ka iau ae Pol ae Nutu kiu iau ta kumangng ka kumangng e nga aposel orae Iesus Karais kanna kurumea Nutu lonangana. Omua Sostenes a i a kolingara te ngallo nge Karais, mangng ka papaꞌe lau laekia te miau re ngae Korin ra lopatokonakana te Nutu. Mangng ka paꞌe te miau rae Nutu toro miau te i muni ine pagiu miau kala nge Karais Iesus, ba ke kiu miau ta miau leleng ra ragau reke tupu. Bae Nutu ke bai minmina mana ka ragau kinung re nga magame kinung onreke kinpataetaea Iesus Karais A Avolaukita giana. Ka i ae Avolaukerea ba ka i ae Avolaukita bole.
Mangng ka kavkave Nutu a i ae Tamara ta i kala nge Iesus Karais A Avolaukita ngeke tunge lopengana ba momongpengana ae ri te miau.
Pol Ke Kinpataea Nutu Giana
Iau ka kalapagpage Nutu ae iau ka kaeme kinung ina iau lauvavai te miau. Ka kalapagpage kurumea tungngana mana ka lopengana ae i te miau ina miau ka pagiu miau kala nge Karais Iesus. Iau ka role minmina ta nga orume kinung Nutu ke bai kamiau ta miau leleng ma ra kilipukana raumana ine pagiu miau kala nge Karais. Ka miau ra kilipukana nga pangamologa ngamiaungana ba lomiaumatananganame kinung nga ina pangamologa e te Karais a ragau ke ture te miau ke piau masi mannangana nge miau. Minmina na miau ka sana ka moro ta tunga te nga tunga onrae Kannu E Tupu tungu rea ina miau ka momalla ba ka kelkela ta inae Nutu la pangapotange Iesus Karais A Avolaukita. Ba i ke la pangagingginga miau ta nge lele nga kae e nga ronga, ta baina nga kae orae Iesus Karais A Avolaukita ka sana la agau te la totorong ta patonge baingamiaungana te e soali. Nutu e kiu miau ta balingamiau kae Tuna a i a Iesus Karais A Avolaukita sane la kanga miau.
Kalingpala Ngaliua Nga Ra Lopatokonakana
10 Kolingau memena ngallo nge Karais, nga Iesus Karais A Avolaukita giana iau ka tanikala miau ta miau nga siamiaukena ka oru ra miau ka rorole tao, ta baina sana nga kalingpala ngaliua nge miau. Ava ngaka pulisivala miau kinung ka lomiaumatanangana ba lomiauvaingana kena mana. 11 Iau ka role minmina kurumea, ragau palu rae avale a giana nge Kloe keke ture baingamiaume te iau ina miau ka palivalvali ka kaomiaume. Kolingau memena ngallo nge Karais, bainga laeala ke sane pe. 12 Iau ka longe pangamologa ta ina ragau palu nge miau keke rorole roma, “Mangng ka tatao kurumea Pol.” Ba palu muni keke rorole roma, “Mangng ka tatao kurumea Apolos.” Ba pattoto keke rorole roma, “Mangng ka tatao kurumea Pita.” Ba pattoto muni keke roma, “Mangng ka tatao kurumea Karais.”
13 Iau ae Pol ka bai ta roleng gingging paka miau roma, Karais ka mirana kena mana, ke sane kalipala. Ba ragau ke sane ke katupite Pol nga maiskovu ta ravunglele miau. Ke sa bavakena. Ba miau ka sana ka rave pangamagoe nge Pol giana. 14 Iau ka laupe roma, iau ka sana pamagoea ragau papatu re nge miau. Ka pamagoea Kirispus bae Gaius mana. 15 Ka laupe kurumea, ka sana agau te nge role roma i ke rave pangamagoe nga giau. 16 Ba iau ka pamagoea Stepanas ba reke momo nga bale ae i. Ava ka sana laumatana, ka pamagoea agau te muni o ke sa? Ke sa nanguni. 17 Iau ka role minmina kurumea, Karais ke sane ba iau ta pangamagoenge ragau. Ke sa. Ke ba iau ta pulingmalagange pangamologa e pe e te Karais. Ba iau ka sana kallegemasia pangamologa ka lomatana re nga mogalo laekia e ngape ta utunge ragau ki. Iau ka role minmina kurumea, ngaroma iau nga kuma minmina, na nga bai kae Karais matengana nga maiskovu ta i sana nga ginggingngana ta kumangng nga ragau.
Karais Ke Papote Nutu Lonamatanangana Ba Ginggingngana
18 Iau ka role minmina kurumea, pangamologa e ta Karais matengana nga maiskovu ka i a pangamologa ora sana mirana bavakena ta reke lola ta raunga nga sia. Ava te ita rae Nutu umma ta ravunglele ita, Karais matengana nga maiskovu ke papote Nutu ginggingngana. 19 Ta ri keke paꞌe Nutu pangamologangana nga Lau Ae Nutu Kanna pala ore role roma,
“Iau ka la kauunge ra lomatanakana loreamatananganame;
ba ka la pulingvalakalange ragau reke kallegemasia pangamologa pangamologangareame.”
20 Pangamologa nginngina keke tuture inae Nutu bai ka lomatana re nga mogalo laekia e ngape ta ri leleng ma oru ra sana purea. Minmina na agau e roma i a lomatanakana ka i ae? Ba agau e roma i a lonamatana ka bangapaga rae Nutu kanna ka i ae? Ba agau e roma i a lonamatana masi ta baling ka pangamologa re nga mogalo laekia e ngape ka i ae? 21 Iau ka role minmina kurumea, nga lomatana ae Nutu ore ngailu raumana, i ke bai ka re nga mogalo laekia e ngape ta ri manereasa loreamatana kia ka ri muni loreamatananganame. Ava i ka lonasereng raumana ta ravunglelenge ragau ra loreapatokona ta pangamologa ora mangng ka pulimalage. Ka i a pangamologa ora re nga mogalo laekia e ngape ka loreavavai roma, ka sana puna bavakena. 22 Iau ka role minmina kurumea, Iurame keke matea ta ri kelange killa reke bollalau, bae Girikme keke sissilia lomatana, 23 ava mangng ka pulimalage pangamologa e ta Karais matengana nga maiskovu, ora Iurame ke tage kaereame kia ba keke pupu, ba ra sana ri ra Iura ke roma, ka ora sana puna bavakena. 24 Ava ta ragau rae Nutu kiu rea te i, onra ri ra Iura ba Girik kinung, Karais ka i ae Nutu ginggingngana ba Nutu lonamatanangana e pe. 25 Iau ka role minmina ta lomatana ae Nutu ora ragau ke roma ka sana puna, ke ngailu raumana nga ragau loreamatananganame. Ba gingginga ae Nutu ora ragau ke roma ka sana likina, ke gingging raumana nga ragau gingging ngareame.
26 Kolingau memena ngallo nge Karais, miau nga lomiaugaliu ta momongamiaume inae Nutu sane kiu miau te i tale. Ka sana papatu nge miau ra lomatanakana nga re nga mogalo laekia e ngape kelangareanganame. Ba ka sana papatu nge miau ra giareame ke bollalau. Ba sana papatu nge miau ra ri ra ravollalau raumana. 27 Avae Nutu ke tore oru ra ragau re nga mogalo laekia e ngape ke role roma, ka sana purea, ta baina i nge pavalengea ra lomatanakana. Bae Nutu ke tore oru ra ragau re nga mogalo laekia e ngape ke role roma, ka sana likirea, ta baina i nge pavalengea ra karea ka gingginga. 28 Bae Nutu ke tore oru ra ragau ke kanpe rea, ba oru ra ragau ke sane ke mate rea. Ba i ke tore oru ra ragau ke roma, ke sane ke momo, ta baina i pangavesange oru ra ri ke roma, ke momo. 29 Ba i ke kuma minmina ta baina agau te ke sane nge mulia ka i muni nge Nutu raguna. 30 Nga Nutu kumangngana mana, na miau kaka pagiu kala nge Karais Iesus. Nae Karais ke lele i ae Nutu lonamatanangana e pe puna te ita, ba ke lele i a pamau ta ita ravunge Nutu patongana kita ka ra baingareame ke tupu nga raguna. Bae Nutu ke toro ita kae Karais, ba ke kolilele ita kae Karais. 31 Nga oru nginngina mana na ri keke paꞌe pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna pala ore role roma,
“Agau e bai ta mulianga nge mulia ka oru rae Nutu kuma ki.”