Lau E Kapunu Ae
Ion
Paꞌe
Kana Turunglomatana
Ragau papatu ka loreavavai roma, Ion e paꞌe lau laekia ka i a Ion a i a aposel te orae Iesus kanna, ba ka i a agau te avolau nga ra lopatokonakana.
Ngallo nga lau laekia Ion ke patoe ra lopatokonakana ka goe rae i ngallo nge Karais, ba ka ine paꞌe, na ragau palu keke amva ta pangalomatana rea ka pangalomatana matantana ra goanga. Palu nga pangalomatana nginngina ka ri ra pangalomatana re te Karais onre sane ke tupu. Ba palu ka ri ra pangalomatana reke taoamugmuga ka ragau ta ri kumangng ka bainga reke sosoali nge Nutu raguna. Minmina nae Ion ka paꞌe lau laekia ta pangatupunge ra lopatokonakana lomatana ae ri ba ta turunglomatana te ri roma, Karais ka i a tai mannangana.
1
Pangamologa E Tungtunge Mauling
Iau ka papaꞌe pangamologa te miau ore te i e momo pala nga orume kinung pangaturu ngareangana. Ka i a i a mangng longe pangamologanganame, ba i a mangng kele ka matamangng kanname muni, ba i a mangng kela te i ba ka kali kia ka kamamangngme. Ba i laekia a iau papaꞌe pangamologa te ka i a Pangamologa e tungtunge Mauling. Ba mauling laeala ke pota, na mangng ka kele. Ba mangng ka la roleng kamiau roma, ka kaomannmannangana kia. Ba mangng ka la pulingmalagange pangamologa te miau roma, i laeala a mangng kele ke momo mauli passavele. Ka i a i e momo kala nge Tamara nga tava pala ba ke pota te mangng. Mangng ka la pulingmalagange pangamologa te miau ore ta i a mangng kele ba ka longe ta baina miau bole ngaka pagiu kala nge mangng. Ba ita kinung kaka pagiu kala nge Iesus Karais Tamana bae Iesus Karais a i ae Nutu Tuna. Mangng ka papaꞌe oru kokorai ta baina lomarapaga ae mangng nge ponu mannangana.
Ita Ngaka Tatao Nga Olamana
Pangamologa laekia ka i a pangamologa a mangng longe nge i ba mangng ka la turunglomatana kia te miau minakai roma: Nutu ka i a olamana, ba ka sana osuguna ngallo nge i bavakena. Ngaroma ita ngaka role roma, ita kaka pagiu kala nge i ava ita kaka tatao nga osuguna, na ita kaka goga ba ka sana ka bavaia bainga reke loakurumea pangamologa ae Nutu kanna ora kaomannmannangana kia. Ava ngaroma ita ngaka tatao nga olamana baseme i muni ke mommo nga olamana, na ita kaka la momong masi kala nga ra lopatokonakana pattoto. Bae Iesus a i ae Nutu Tuna totona ke umma ta pangalellepa ita nga baingarame kinung reke sosoali.
Ngaroma ita ngaka role roma, ka sana kara bainga reke sosoali nge Nutu raguna, na ita kaka goga ita muni, ba pangamologa a kaomannmannangana kia ke sane momo ngallo nge ita. Ava ngaroma ita ngaka turunane baingara reke sosoali te Nutu, nae Nutu e kumkuma kurumea pangamologangana mannangana ba baingana reke tupu ke la osungrurunge baingara reke sosoali. Ba ke la pangalellepa ita nga baingame kinung re sane ke tupu nga raguna. 10 Ngaroma ita ngaka role roma, ita ka sana ka kuma ka bainga te e soali ka kae te, na ita kaka patpatoe Nutu ka agoangakana, ba pangamologa a kanna ke sane momo ngallo nge ita.