Lau E Kapunu Ae
Pita
Paꞌe
Kana Turunglomatana
Pita ke paꞌe lau laekia ta ra lopatokonakana reke momo nga ina re kalaoka, ba papatu nge ri keke kanimaimaia maenangme kurumea loangakurume ngareangana kae Karais. Minmina na Pita ke paꞌe lau laekia ta pangagingginge lopatokona ae ri te Karais. Ba i ke palokalipaga rea ka pangamologa e pe e te Karais ore role roma, Karais ke mate na ke sigipaga muni nga mateng. Ba i ke patokala ta i nge galiu muni. Minmina na ragau ra loreapatokona te i nga loreapatokona ta patongkala laeala ae i, ba ngeke momalle galiungana.
I ke role kerea ta ri sana nga loreapalilli nga ine ngeke kanimaia maenangme. Sana nga loreapalilli kurumea, oru nginngina keke umma ta leleng nge ri ta avange lopatokona ae ri ta baina lopatokona laeala nge gingging. Ke palokalipaga rea roma, Iesus ke sane kuma ka bainga te soali, ava ragau ke pamiralalia. Bae Pita ke role kerea roma, ri ngeke umma ta pangakosining ka baingarea reke pepe nga ragau reke momo ngapotu nga Nutu kelangpatalingana ragureame. Ba ngeke ule ri muni nge Nutu kamana, na i nge kelapatantali te ri ta nge lele nga kae laeala ina ri la loanga ta momong kala nge i nga mallena nga tava.
1
Ka iau ae Pita a iau a aposel te orae Iesus Karais kanna.
Iau ka papaꞌe lau laekia te miau ra ragau rae Nutu toro rea. Ka papaꞌe te miau raka momo ma ragasila mana nga mogalo laekia e ngape ngallo nga porovinsme reke pato rea kae Pontus, bae Galesia, bae Kaparosia, bae Esia, bae Bitinia. Ka papaꞌe te miau ra ragau rae Nutu a i a Tamara toro rea kurumea lonangana ba lonamatanangana ka orume kinung pala ta ri leleng. I ke kuma minmina kae Kannuna kumangngana ine toro miau ba ke bai ka miau ta miau ra ragau reke tupu nga raguna. I ke toro miau ta baina miau ngaka longo te Iesus Karais, ba i nge palellepa miau ka totona.
Iau ka kavkave Nutu ta i nge tunge lopengana ba momongpengana ae i te miau raumana.
Mauling E Pe Raumana A Ita Ka Momalla Te
Ita ngaka kalapage Nutu a i a Iesus Karais A Avolaukita Nutu ae i ba ka i ae Tamana. Nutu lonana ae i ke bollau raumana, minmina na i ke tunge mauling a pau te ita ine pasigipage Iesus Karais nga mateng. Ke tunge mauling a pau te ita ta baina ita ngaka momalla ta oru reke momo passavele ra ita la kelanga rea ngarume. Ba i ke tunge mauling a pau te ita ta baina ita ngaka rave kavingtulu ra i patokala ta i tunga rea ta goe rae i ngarume. Ba kavingtulu nginngina ke sane ke la lavusangng, ba ke sane la soaling, ba ke sane la saningrea. Ka ri ra kavingtulu onrae Nutu momalla ta tunga rea te miau ngallo nga mallena nga tava ngarume. Ke momalla ta tunga rea te miau ra ragau ra gingginga e bollau ae Nutu lengetotokala rea. Ke lengetotokala miau kurumea lopatokona ae miau te i. Ba i ke la kumangng minmina ta nge lele nga inae Nutu la ronga ka kumangngana e nga ravunglelenge ragau. Ka i a kumangng e momo tapu ta i pangapotange nga kae a ronga. Ba kurumea ollaeala mana, na miau ka lomiausereng raumana. Ava ka kaomanna, sonrau na avang matantana keke umma ta leleng nge miau ta pangamiralali miau ka panna isunte. Avang nginngina keke lele ta avange lopatokona ae miau ta pangakosining roma, ka kaomannmannangana kia, o ke sa. Avang nginngina ka tongarea kena ma sia eke amve gol kia. Gol ke sane momo passavele, ava keke amve ka sia ta pangalellepaꞌe. Ba lopatokona ae miau ka i a oru e pe raumana nga gol. Ba ngarume, nga ina sia nge ave lopatokona ae miau tapu ba nge pakosining roma, ka ora kaomannmannangana kia, nae Nutu ke la kalangapaga miau. Ba ke la tungnge gia reke bollalau ba alangpaga te miau nga kae laeala ine la pangapotange Iesus Karais ngarume. Miau ka sana ka kele Karais tale, ava kaka materaumane. Ba ka sana ka kelkele gialgiala, ava ka lomiaupatokona te i. Minmina na lomarapaga ae miau ke bollau raumana. Ka i a lomarapaga ora ragau pangamologa ngareame ka ruvireasa ta turunge. Miau ka lomiaumarapaga minmina kurumea, miau ka lomiaupatokona te Karais, minmina nae Nutu ke ravulele miau.
10 Ba pala, na ragau reke toe Nutu kaona onreke rorole ta lopengana laekia ae Nutu a i bai ta tungamane te miau keke sissilimasi kaligi ta loreamatana ka Nutu kumangngana laeala e nga ravunglelenge ragau. 11 Ka kae nginngina, nae Karais Kannuna ore momo ngallo nga ragau nginngina reke toe Nutu kaona ke umma ta pangapanau rea ka miralalime ba gia bolinglaungana rae Karais la ravungu rea nga kae re ngarume nge ri. Minmina na ri keke amva ta kelanga roma, oru nginngina keke la leleng mannangana mina ngaetai. 12 Nae Nutu ke pakosining te ri roma, ri ke sane ke umma ta tonge Nutu kaona ta kalaunga rea muni. Ke sa. Keke umma minmina ta kalaunga miau raka momo sonrau. Keke umma ta tonge Nutu kaona ta oru kokorai ra ragau reke pulimalaglage pangamologa e pe e te Karais te miau sonrau ke role tao ka gingging orae Kannu E Tupu a Nutu baꞌe nga mallena nga tava. Ka ri ra oru rae anggelome ke matea raumana ta loreamatana ki bole.
13 Minmina na miau ngaka kalitupu miau ta kumangng ka bainga reke pepe. Ngaka kaumasia miramiaume. Ba sana ngaka momalla ta ravunge oru re nga mogalo laekia e ngape. Ke sa. Ngaka momalla ta lopengana a Nutu tungtungumane a i la atung kia te miau ka kae laeala ngarume ine la pangapotange Iesus Karais. 14 Pala, na ka miau ra ragau ra sana loreamatana kae Nutu, ba ragau reke lolakurumea loreamatengana reke sosoali. Ava sonrau na ka miau ra goe rae Nutu onreke longlongo te i. Minmina na sana ngaka loakurumea baingamiau nginngina re pala. 15 Ke sa. Nutu e kiu miau ke tupu. Minmina na nga miau ra ragau reke tupu nga baingame kinung ra miau ka kumkuma ki bole. 16 Miau ngaka kuma minmina kurumea, pangamologa ae Nutu kanna eke paꞌe pala ke role roma, “Nga miau ra ra tupukana ta iau ka tupu.”
17 Na ka ina miau ka kavkava te Nutu, na miau kaka patpatoe kae Tamamiau. Bae Nutu a miau ka patpatoe ka Tamamiau ka i a akalingnanakana e sane pulia agau te ngailu nga tetoto ave kalinane ragau ka kalingnana a i kena mana kurumea kenakena kumangng a kanna. Minmina na miau ngaka matautaue ba ngaka ella masi ta taongamiaume nga ina miau ngaka mommo ma ragasila nga mogalo laekia e ngape. 18 Ngaka kuma minmina kurumea, miau ka lomiaumatana roma, ka inae Nutu kolilele miau nga momong a sana puna ora miau ka rave nga sisiukamiau memena, na i ke sane kuma ka kumangng laeala ka oru re sane ke momo passavele basema siliva o gol. 19 Ke sa. I ke kolilele miau kae Karais totona a kunna bollau raumana. Ka tongana kena ma sipsip goekia eke balia beke tunge ma tunga te Nutu. Ba sipsip goekia laeala ka sana bisona te ba ka sana otte e soali momo nge i. 20 Nutu ke tore Karais pala nga mogalo laekia e ngape lelengana, ava ke papote ka kae ra ronga re sonrau ta baina i nge ravulele miau. 21 Ba nge Karais mana na miau ka lomiaupatokona te Nutu ore pasigipage nga mateng ba ke tunge gia e bollau te i. Minmina na miau ka lomiaupatokona te Nutu ba kaka momalla ta kavingtulu ra i la tunga rea te miau ngarume.
22 Ba sonrau na miau kaka palellepa miau ka longamiaungana ta pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia. Kaka kuma minmina ta baina miau ngaka materaumane ra lopatokonakana pattoto ka mateng ora kaomannmannangana kia. Minmina na miau ngaka palimateraumana miau ka lomiaume mannangana. 23 Ngaka kuma minmina kurumea, mauling a pau a miau ka rave nge Nutu ka sana puna nga oru e matmate. Ke sa. Mauling a pau a miau ka rave ka puna nga oru e momomauli passavele. Ka i a pangamologa ae Nutu kanna e mauli be sane rongrongo. 24 Iau ka role minmina kurumea, pangamologa eke paꞌe pala ke role roma,
“Ragau kinung ka tongarea kena ma pailli,
ba kavingtulungareame kinung ka tongarea kena ma paillime lugurea onreke umma ta leleng nga mogalo;
Paillime keke la mananing, ba lugureame keke la pupunga,
25 ava pangamologa ae Avolau kanna ke la momong passavele.”
Bae iau ae Pita ka la roleng kamiau roma, pangamologa laeala e momo passavele ka i a pangamologa laeala mana a ri ke pulimalage te miau.