Lau A Lua Ae Pol Paꞌe Ta Re Ngae
Tesalonaika
Kana Turunglomatana
Ita ka sana loramatana mannangana ka oru reke umma ta leleng ngaliua nga ra lopatokonakana re ngae Tesalonaika ka inae Pol paꞌe lau laekia te ri. Ava ke kela basema, ka orume ka ri mologi keke maena nge i minakai roma: Ne kapunu roma, i ke longe pangamologa re ta miralali ra ri ke kanimaimai rea kurumea loangakurume ngareangana kae Karais, ba ke bai ta pangaginggingi rea ka pangamologanganame (1:4-6); ba na lua roma, i ke matau roma, ri ke kakaꞌe pangalomatana e tupu e ta kae e nga Avolau atungngana ngarume, na keke tataokurumea pangalomatana tetoto (2:1-12); ba na mologi roma, i ke longe pangamologa e ta ina palu nge ri ka omoreasa lili, ba keke bavaia kalingpala ngaliua nga ra lopatokonakana (3:6-15). Minmina nae Pol riluae Sailas bae Timoti keke paꞌe lau laekia ta pangatupunge lomatana ngae ri.
I ke role kerea roma, kae e nga Avolau atungngana ngarume ke sane lele tale. Ba ke role roma, pala nga kae laeala lelengana, na ragau keke la bainge bainga re nga longasa te Nutu raumana, ba kumangng ngareangana ka bainga reke sosoali nga raguna ke la leleng bollau raumana muni. Ba i ke role kerea bole roma, agau te a i a alongasakana raumana ta bangapaga rae Nutu kanna ke la leleng. Ba agau laeala ke la baingaꞌiu raumana kae Karais.
Ba nga lau laekia Pol ke role ka ra lopatokonakana re ngae Tesalonaika ta ri ngeke maisgingging nga lopatokona ae ri, ba ngeke tolomane maenang reke lele nge ri kurumea loangakurume ngareangana kae Karais. Ba bole, i ke tunge pangamologa reke gingging ta ragau ngaliua nge ri onra ri ra omosakana ba ragau reke umma ta utungpallala ka pangamologame. Ke role kerea ta ri ngeke rulu mana ba sana nga omoreasa lili, ava ngeke umma ta kumangng karea kaning. Bae Pol ke role ka ra lopatokonakana kinung re ngae Tesalonaika ta ri ngeke kaminte pangalomatana ra i tungu rea te ri pala, ba ngeke umma ta palingkalaunga rea.
1
Iau ae Pol kala nge Sailas bae Timoti, mangng pana mologi ka paꞌe lau laekia ta ginunga ae ra lopatokonakana te Karais e momo ngae Tesalonaika. Ka paꞌe te miau ra ragau rae Nutu a i a Tamara ba ragau rae Iesus Karais A Avolaukita.
Mangng ka kavkave Nutu a i ae Tamara ta i kala nge Iesus Karais A Avolaukita ngeke tunge lopengana ba momongpengana ae ri te miau.
Pol Kavangana Te Nutu Ta Ra Lopatokonakana Re Ngae Tesalonaika
Kolingamangng memena ngallo nge Karais, ka kaeme kinung na mangng nga kalapagpage Nutu kurumea oru ra i kuma ki te miau. Ba kalangapaga ngamangngana laeala kae Nutu ka kaomannmannangana kia kurumea, lopatokona ae miau ke umma ta leleng bollau raumana muni. Ba kenakena nge miau baingana e nga matengraumanange tetoto ke umma ta leleng bollau muni bole. Minmina na mangng ka kinpataetaea giamiaume ngaliua nga ra lopatokonakana rae Nutu reke katualla nga ina pattoto. Ka kinpataetaea giamiaume kurumea, ka ina ragau ke pamiralalali miau ba kaka kanimaimaia maenang kurumea loangakurume ngamiaungana kae Karais, na miau kaka tololomane maenang nginngina kinung ba kaka umma ta maisinggingging nga lopatokona ae miau.
Miau kaka matea raumana ta lunga lakallo ta Nutu kelangpatalingana, minmina na ragau keke umma ta pangamiralali miau ba keke tungtunge maenangme te miau. Ava kaningmai ngamiaungana laeala ka miralali nginngina ke pakosining roma, ka miau ra ragau reke pepe ta lunga lakallo ta Nutu kelangpatalingana laeala. Ba ragau kumangng ngareangana nginngina re nga pangamiralali miau ba tungnge maenangme te miau ke pakosining roma, Nutu kalingnanangana ka ragau ke tupu. Nutu bainganame keke tupu, minmina na i ke la alange miralali ta ragau reke pamiralalali miau sonrau. Ava ke la tungnge pannang te miau raka kanimaimaia miralali. Ba ke la tungng pannang te mangng bole. I ke la kumangng minmina nga inae Iesus Avolau nge lelemalaga nga Nutu mallena nga tava ba nge pota nga karakarangana. Ke la potang kala nga anggelo ra kanna reke gingging raumana ngallo nga sia e toto. Na ke la tungnge alanga e soali ta ragau ra sana loreamatana kae Nutu ba ragau re sane ke longo ta pangamologa e pe ae Iesus A Avolaukita. Keke la ravunge alang e soali minakai roma: Nutu ke la baingasoali rea passavele nga inte e momo balakala nga raguna ba nga ginggingngana e bollau raumana a kana ka olamana e toakala. 10 Keke la ravunge alang e soali nga kae laeala ngarume inae Avolau nge atu ta ravunge gia bolinglaungana nga ragau rae i reke tupu ba nge atu ta ravunge alangpaga ngaliua nga ragau kinung ra loreapatokona te i. Ba miau kaka la momong kala nge ri bole kurumea, miau ka lomiaupatokona ta pangamologa ra mangng pulimalaga rea te miau onra kaomannmannangana ki.
11 Minmina na mangng ka kavkava te Nutu te miau ka kaeme kinung. Ka kavkava te Nutu ae ita ta i nge kela miau ma miau ra ragau reke pepe ta ravunge kavingtulu ra i matea ta tunga rea te miau. Ba ka kavkava ta i nge rongomasi ka kumangngme kinung reke pepe ra miau ka matea ta kumangng ki, ba kumangngme kinung ra lopatokona ae miau ke pasigipaga miau ta kumangng ki. Ka kava ta i rongamasi ki ka ginggingngana e bollau raumana. 12 Mangng ka kavkava minmina ta baina Iesus A Avolaukita nge rave gia bolinglaungana ngallo nge miau, ba miau ngaka rave gia bolinglaungana ngallo nge i kurumea lopengana ae Nutu ae ita bae Iesus Karais A Avolau ke tungumane te miau.