Lau A Lua Ae Pol Paꞌe Te
Timoti
Kana Turunglomatana
Pol ke paꞌe lau laekia ka ine mommo nga pulangkala ngae Rom. Ka i a momongana a lua nga pulangkala. Ka kae nginngina ine papaꞌe, na i ke kanimaimaia maenang papatu. Kumangngkena palu rae i keke kaꞌe, na keke loa ta kumangng ka kumangng ae Nutu kanna nga ina pattoto. Ba ragau tutuna mana keke lola ta kelange ngallo nga pulangkala. Ba bole, i ka lonangana roma, isura mana na re ngae Rom keke la balinge na nge mate. Minmina na i ke ba ka lau laekia te Timoti a i patoe ka tuna ngallo nge Karais ta baina i nge atu bolvole ta kelange ngallo nga pulangkala.
Nga lau laekia Pol ke role gingging kae Timoti ta i nge meisgingging nga kumangng e nga pulingmalagange pangamologa e pe e te Karais, ba i nge pagiu kala nge Pol ta kaningmainge miralalime kurumea pulingmalaga ngareangana ka pangamologa laeala. Ke role kia ta i nge loakurumea pangalomatana ra i ravu rea nge Pol, ba nge tungu rea ta ragau pattoto ta baina ri ngeke palomatantane ragau ki bole.
1
Ka iau ae Pol a iau a aposel te orae Karais Iesus kanna kurumea Nutu lonangana. Ke puli iau ta iau a aposel e nga mauling a i patokala pala ta i tungnge ta ragau reke pagiu kala nge Karais Iesus.
Iau ka papaꞌe lau laekia te one ae Timoti a one a tugu a iau materaumana one.
Iau ka kavkave Nutu a i ae Tamara ta i kala nge Karais Iesus A Avolaukita ngeke tunge lopengana, ba lonana, ba momongpengana ae ri te one.
Pol Ke Role Gingging Kae Timoti Ta I Nge Kelapatali Masi Ta Pangalomatana Rae Pol Patole Ki
Iau ka kalapagpage Nutu kurumea oru ra i kuma ki te ita. Ba iau ka kumkuma ka kumangng a kanna ka logu e lelle kurumea sisiukau memena baingarea pala. Ka kalapagpage minmina ka ina iau laugaliliu te one palimule nga kavangaume te i ka rigo ba ka kae. Ba nga ina iau nga laugaliu ta matang kanna mename te iau, na ka matea raumana ta kelanga one muni. Ka matea ta kelanga one ta baina iau nga ponu ka lomarapaga. Ka laugaliu ta lopatokona a kaomannmannangana kia e momo ngallo nge one. Ka i a lopatokona e momo kapunu ngallo nge sivungme ae Lois bae name ae Iunis. Ba iau ka laumatana roma, ke momo ngallo nge one bole. Ba kurumea ollaeala mana, na iau ka bai ta pangalokalipaga one ta pangasigingpagange tunga ae Nutu pulia ngallo nge one pala ka ina iau ulopaia kamaume nge one. One ngo kuma minmina kurumea, Nutu ke sane pulia bainga e nga mataunge ragau ngallo nge ita. Ke sa. I ke pulluia Kannu E Tupu ore tungtunge gingginga e bollau raumana, ba bainga e nga matengraumanange Nutu ba ragau pattoto, ba bainga e nga kaungamasinge mirarame te ita.
Minmina na, one sana nga balengleng one ta turungpotange lopatokona ae one ta pangamologa re te Avolaukita onra kaomannmannangana ki. Ba sana nga balengleng one kau a ri ke pulakala iau kurumea loangakurume ngaungana kia bole. Ke sa. Ngo pagiu kala nge iau ta kaningmainge miralalime kurumea pulingmalaga ngarangana ka pangamologa e pe e te Karais ta ragau ka gingginga e bollau raumana a Nutu tunge. Ka i ae Nutu e ravulele ita, ba ke kiu ita ta ita ra ragau ra taongareame ke tupu. Ava ke sane kuma minmina kurumea kumangng ra ita ka kuma ki. Ke sa. Ke loakurumea i muni lonangana ba lopengana a i tungumane te ita ngallo nge Karais Iesus pala ka ina orume kinung ke sane ke lele tale. 10 Ava sonrau nae Nutu ke papote lopengana laeala ae i ka Karais Iesus a i a Aravunglelekana ae ita lelengana. Bae Karais ka i a i e rongo ka mateng kana gingginga, ba ke pakosining ka pamau e nga ravunge mauling e sane la ronga. Ka i a pamau ora pangamologa e pe e te Karais panana te. 11 Bae Nutu ke puli iau ta iau a apulingmalaga pangamologakana, ba aposel te, ba apangalomatanakana e nga pangamologa laeala e pe e te Karais. 12 Ba kurumea ollaeala mana na iau ka kanimaimai miralali kokorai. Ava iau ka sana balengleng iau kurumea, iau ka laumatana ka i a iau laupatokona te. Ba ka laumatana mannangana roma, i ka kana ka gingginga ta kelangpatali masi ta kumangng laekia a i ule nga kamau ta nge lele nga kae laeala e ngarume.
13 Ava nge one, one ngo kapite pangalomatana ra kaomannmannangana ki ra one longo rea nge iau, ba sano ngo kampiliu rea. Ngo kuma minmina ka lopatokona ba bainga e nga matengraumanange ragau pattoto ra purea nge Karais Iesus. 14 Ngo kelapatali masi ta pangalomatana nginngina ra kaomannmannangana ki onrae Nutu tungu rea te one ta one kelanga tao. Ngo kelapatali masi tao ka kalaungapaga ae Kannu E Tupu e momo ngallo nge ita tunge.
15 One ka longmatana tapu roma, kolingara memena kinung re keke momo nga porovins e ae Esia keke bali ka girea te iau, base Pigelus bae Ermogenes.
16 Iau ka kava te Avolau ta i nge tunge lonana ae i ta ragau reke momo nga bale ae Onesiporus. Ka kava minmina kurumea, ka kae papatu na i ke palavlava iau, ba ka sana balenglengea kau kurumea momongau nga pulangkala. 17 Ke sa. Ka ine atu tae Rom, na i ke sissili iau kaligi ta ke kalipa kau. 18 Minmina na iau ka kava te Avolau ta i nga lonanane nga kae e nga kalingnana ngarume. Ba one ka longmatana tapu ka oru matantana ra i kuma ki ta kalaunga iau ka ina iau mommo ngae Epesus pala.