Lau Ae Pol Paꞌe Ta Re Ngae
Kolosi
Kana Turunglomatana
Kolosi ka i a maga kunna te e bollau e momo nga porovins e ngae Esia. Ke sane momo ngatauga raumana nga maga kunna e bollau ae Epesus. Pol ka sana i a agau e kapunu ta laonga ka pangamologa e pe e te Karais ta ragau re ngae Kolosi. Ava ka ine mommo ngae Epesus, na i ke baꞌe ragau palu ta ri loanga ka pangamologa e te Karais ta maga pattoto reke momo ngae porovins ae Esia. Minmina na ka ina ragau nginngina ke pulimalaglage pangamologa laeala nga magame, na keke pulimalage ngae Kolosi bole.
Ngarume nae Pol ke longe pangamologa ina ragau palu ke amva ta pangataopange ra lopatokonakana re ngae Kolosi ka pangalomatanangarea ra goanga. Ka ri ra ragau reke bai ta bongatalala rea ta ri loangakurumea bangapaga matantana basema, bangapaga re nga kuringa ta orume ba bangapaga e nga totongtaliu (2:11; 2:16-17; 3:11). Ba ra pangalomatanakana nginngina ra goanga keke amva ta pangalomatana rea ta ri kavang ta anggelome bole (2:18).
Minmina nae Pol ke ba ka lau laekia ta ra lopatokonakana re ngae Kolosi ta pangagingginge lopatokona ae ri te Karais. I ke role roma, Karais ka i e ngailu nga orume kinung ba i kasikena ka kana ka gingginga ta ravunglele ita. Ba ke role roma, ragau loangakurume ngareangana ka bangapagame ke sane la kalaunga rea ta leleng tupu nge Nutu raguna. Ke sa. Kumangng laeala ke la ulongo rea balakala nge Karais. Ba bole, Pol ke matea ta reke patoe lau laekia nga loreamatana roma, Karais ka i a tai mannangana. Minmina na i ke role kerea roma, Nutu ke koipage orume kinung kae Karais, ba bole i ke papote lonamatanangana ba ginggingnganame kinung kae Karais. Ba ke role roma, ita ra lorapatokona te Karais ka ita ra ragau ra pau kurumea Karais momongana ngallo nge ita.
Pol ke paꞌe lau laekia ka ine momo nga pulangkala kurumea pulingmalagangana ka pangamologa e te Karais. Ba ka ine paꞌe tapu, na i ke tunge ta rapanung lua ra giareame nge Tikikus bae Onesimus ta ri loanga kia ta ra lopatokonakana ginungarea e momo ngae Kolosi.
1
Iau ae Pol a iau a aposel te orae Karais Iesus kanna kurumea Nutu lonangana, bae Timoti a i a kolingara ngallo nge Karais, omea ka papaꞌe lau laekia te miau ra ragau rae Nutu reke tupu ba ragau reke loatunanne Karais. Ka papaꞌe te miau ra kolingamangng memena ngallo nge Karais raka momo ngae Kolosi.
Mangng ka kavkave Nutu a i ae Tamara ta i tungnge lopengana ba momongpengana ae i te miau.
Pol Ke Kava Te Nutu Ta I Kavingtulunge Ra Lopatokonakana Reke Momo Ngae Kolosi
Omea ka kalapagpage Nutu a i a Iesus Karais A Avolaukita Tamana. Ba mangng ka sana pannpanna ta balinglage ta i kalaunga miau. Mangng ka kalapagpage Nutu kurumea, mangng ka longe pangamologa e ta lopatokona ae miau te Karais Iesus ba pangamologa e ta baingamiau e nga matengraumanange ragau kinung rae Nutu onreke tupu. Lopatokona laeala ae miau ba bainga laeala ae miau e nga matengraumanange ragau pattoto ka purea minakai roma, miau kaka kelkela ba kaka momalla ta kavingtulu ra Nutu kalitupu rea te miau nga mallena nga tava tapu. Ka ri ra kavingtulu nginngina ra miau ka longe pangamologa tao pala nga pangamologa a kaomannmannangana kia. Ka i a pangamologa e pe e te Karais a ragau ke pulimalage te miau pala. Ka i a pangamologa e umma ta piaunga masi ba leleng bollau raumana nga iname kinung nga mogalo laekia e ngape. Ba pangamologa laeala ke kumkuma ka kumangng kena laeala mana ngallo nge miau bole. Ke pature kumangngana ina miau ka longe pau ba ke tatu, ba ke tatu ta ke lele nga kae laekia e sonrau. Ke kuma minmina ina miau ka longe pangamologa laeala e te Karais ba kaka rave lomatana mannangana e ta Nutu tungnganamana ka lopengana ae i te miau. Ka i a lomatana a miau ka rave nge Epapras a i a kumangngkena ae mangng ba agau a mangng materaumane. Ba ka i a akumangngatulu ae Karais kanna ore loatunanne Karais mannangana nga kumangngana e nga kalaunga mangng. Ba i ke turulomatana te mangng ka baingamiau e nga matengraumanange ragau pattoto kurumea Kannu E Tupu kumangngana ngallo nge miau bole.
Minmina na ka kae a mangng longe ollaeala ta ke lele nga kae laekia e sonrau, na mangng ka sana panna ta kavang te Nutu te miau. Ba mangng ka balaglage ta i pangaponu miau ka lomatana ae i ta baina miau nga lomiaumatana ka lonangana. Ka la lomiaumatana ka Nutu lonangana kurumea Kannuna tungngana ka lomataname kinung reke pepe te miau. 10 Mangng ka kavkava minmina ta baina miau ngaka tataokurumea taonga e pe ore tunge alangpaga te Avolau. Ba i nga lonape ka baingame kinung ra miau ka kumkuma ki. Ba ka kavkava minmina ta baina kumangng reke pepe kinung ra miau ka kumkuma ki ngeke piaue kanrea papatu. Ba lomatana ae miau e te Nutu nge umma ta leleng bollau raumana. 11 Bae Nutu ke la pangaginggingi miau ka ginggingame kinung kurumea gingginga ae i ore bollau raumana. I ke la kumangng minmina ta baina miau ngaka maisgingging ba ngaka tolomane maenang reke lele nge miau. Ba lomarapaga ae miau ke la bolinglaunga raumana 12 ina miau ka kalapagpage Tamara ore puli ita. Ba ke paginggingi ita ta ravunge kavingtulu ra i patokala ta i tunga rea ta ragau rae i reke tupu onreke la momong nga kelangpatalingana e nga olamana ngarume. 13 Ka i ae Tamara ore ravulele ita nga osuguna kelangapatalingana, na ke pullu ita nga kelangapatali orae Tuna a i materaumane. 14 I ke kuma minmina ka ine kolilele ita ba ke osurure baingara reke sosoali ka Tuna matengana.
Nutu Tuna Ka I E Ngailu Nga Orume Kinung
15 Nutu Tuna ke pakosining kae Nutu ora ragau matarea kanname ke sane ke totorong ta ri kelange. Bae Tuna ka i e ngailu nga orume kinung rae Nutu koipaga rea. 16 Iau ka role minmina kurumea, Nutu ke koipage orume kinung kae Tuna. Ke koipage orume kinung reke momo nga Nutu mallena nga tava ba orume kinung reke momo nga mogalo laekia e ngape. Ke koipage orume kinung ra ragau matarea kanname ke kelkela rea. Ba ke koipage orume kinung ra matarea kanname ke sane ke totorong ta ri kelanga rea bole basema: anggelome ba kannu matantana ra giareame ke bollalau beke kelapatantali. Nutu ke koipage oru nginngina kinung kae Tuna. Ba ke koipaga rea ta kiningpataea Tuna giana ki. 17 Ka ina orume kinung ke sane ke lele tale, nae Nutu Tuna ke momo tapu. Ba orume kinung momongareangana ka puna nge i. 18 Ba bole, ka i e kapunu nga ragau ra loreapatokona te i onra ri ra mira ae i. Ka i a momongareangana puna ba ka i e kapunu nga reke sigipaga nga mateng. I ke momo minmina ta baina nga i e kapunu nga orume kinung. 19 Iau ka role minmina kurumea, Nutu ka lonape ta paponunge Tuna ka i ae Nutu muni. 20 Ba i ka lonape ta pangatupunge momongana kala nga orume kinung ka tungatotokalangana kae Tuna totona. I ke patupe momongana kala nga oru reke momo nga mogalo laekia e ngape ba oru reke momo nga tava bole. Ke kuma minmina kae Tuna totona ine mate nga maiskovu.
21 Pala na miau kaka momo balakala nge Nutu. Ka kae nginngina na ngallo nga ramamiaume ka miau ra ra baingaꞌiukana kae Nutu ba kaka kumkuma ka bainga reke sosoali nga raguna. 22 Avae Nutu ke patupe momongamiaungana kala nge i ka tungatotokalangana kae Tuna mirana matengana. Ke kuma minmina ta baina ngarume nga ine nge kiu miau ta maising nga raguna na ka la miau ra ragau reke tupu, ba ragau reke lelle, ba ragau onra sana agau te totorong ta i patongo rea ka bainga te e soali. 23 Ba miau kaka la maising minmina ngaroma miau ngaka momogingging nga lopatokona ae miau ta pangamologa e pe e te Karais, ba ngaroma miau sana ngaka kaꞌe lopatokona ae miau ta oru ra miau ka momalla tao ra miau ka longo rea nga pangamologa laeala e pe. Ka i a pangamologa eke pulimalage ta ragau re nga iname kinung ngape nga tava. Bae Nutu ke puli iau ae Pol ta kumangng ka kumangng e nga pulingmalagange pangamologa laeala.
Pol Kumangngana E Nga Kalaunge Ra Lopatokonakana Te Karais
24 Ba sonrau na iau ka lauserengkale miralali ra iau kanimaimai rea kurumea kumangngau e nga kalaunga miau. Ba iau ka kumkuma ta ronga ka miralali rae Karais nga mirau ta baina iau nga kalaue mirana a i a ragau ra loreapatokona te i. 25 Iau ka lele iau a akumangngatulu orae ra lopatokonakana kanrea kurumea Nutu tungngana ka kumangng te iau ta pulingmalagange pangamologame kinung ra kanna te miau. 26 Ke tunge kumangng te iau ta iau pulingmalagange talung a Nutu pakoea nga ragau reke momo nga kae re pala, ava sonrau na ke papote ta ragau rae i reke tupu. 27 Ke matea ta pangakosining te ri roma, talung laeala a i pakoea pala ke la kavingtulunge ragau ra sana ri ra Iura raumana. Talung laeala ke role roma, Karais ke momo ngallo nge miau ra sana miau ra Iura. Minmina na miau kaka momalla ka lomiaupatokona ta kae laeala ngarume ina miau ka la taongalu ta olamana ae i e toakala.
28 Ba mangng ka pulimalaglage pangamologa e te Karais ta ragau kinung. Mangng ka rorole kerea ka pangamologa re nga pangatupu rea. Ba ka palomatantana rea ka lomataname kinung reke pepe. Mangng ka kumkuma minmina ta baina mangng nga loa ka ragau ra loreapatokona te Karais reke matua ta pangamaisi rea nge Nutu raguna. 29 Kurumea ollaeala mana, na iau ka tumvugu raumana. Ka tumvugu raumana kae Karais ginggingngana e bollau raumana ore kumkuma ngallo nge iau.