Lau Ae Pol Paꞌe Ta Re Ngae
Galesia
Kana Turunglomatana
Ragau re kapunu ta ri loreapatokona te Iesus Karais ka ri ra ragau ra Iura. Na ngarume, ka inae Pol lonapatokona, nae Iesus ke baꞌe ta i pulingmalagange pangamologa e pe e te Iesus ta ragau ra sana ri ra Iura. Na papatu nga ragau nginngina ra sana ri ra Iura ka loreapatokona te Iesus ba keke paturu ta katungkala kala nga Iura ra loreapatokona. Ava ra lopatokonakana nginngina ra sana ri ra Iura ke sane ke lolakurumea bangapaga rae Moses kanna. Minmina na palingtete te ke lele ngaliua nga Iura ra lopatokonakana ba ra sana ri ra Iura ra lopatokonakana kurumea, palu nga Iura nginngina keke matea ra sana ri ra Iura ta ri ngeke loakurumea bangapaga rae Moses kanna bole.
Nae Iura palu keke loa tae Galesia, na keke palomatantane ra lopatokonakana re ngae Galesia ka pangalomatana ra goanga. Na pangalomatana nginngina keke bailopalilli kerea. Ba bole, ragau nginngina reke palomatantana rea ka pangalomatana ra goanga keke bai ta kaoreaginangpita rea ta ri loangakurumea bangapaga rae Moses kanna, ba ta ri ngeke tototaliue mirareame kurumea Iurame baingarea te.
Na ka inae Pol longe ina ra goangakana nginngina ke kumkuma minmina, na i ka iukia. Ka baina ke ba ka lau laekia ta ra lopatokonakana re ngae Galesia ta pangatupunge loreamatananganame. Ba ke turu pakerea roma, ka pamau kena mana ta leleng tupu nge Nutu raguna ba ta ravunge mauling e momo passavele. Ka i a pamau e nga lelengtupu kurumea lopatokona te Iesus Karais. Agau te ke sane totorong ta i leleng tupu nge Nutu raguna kurumea loangakurumengana ka bangapaga rae Moses kanna.
Ba nga pangamologa kokorai rae Pol pa rea nga lau laekia i ke role roma, ka sana ri ra pangamologa onra i ravu rea nga i muni lonamatanangana. Ba ka sana ri ra pangamologa onra i ravu rea nga ragau bole. Ke sa. Ka ri ra pangamologa onrae Nutu tungu rea. Minmina na i ke matea ra lopatokonakana re ngae Galesia ta ri ngeke kaꞌe pangalomatana nginngina ra goanga, ba ta ri ngeke kapitaginggingia pangamologa ra i ae Pol pulimalaga rea te ri pala.
1
Pangamologa Re Kapunu
Ka iau ae Pol a iau a aposel te ora ragau sane ke baꞌe. Ke sa. Iesus Karais bae Nutu a i a tamana ore pasigipage nga mateng keke ba iau. Iau kala nga kolingau memena ngallo nge Karais onreke momo nakai kala nge iau, mangng ke kinung ka ba ka lau laekia ta ra lopatokonakana ginungarea reke momo ngallo nga porovins ae Galesia roma:
Mangng ka kavkave Nutu a i ae Tamara ta i kala nge Iesus Karais A Avolaukita ngeke tunge lopengana ba momongpengana ae ri te miau. Bae Iesus ka i a i e tunge i muni maulingngana ma i a tunga te Nutu ta osungrurunge baingara reke sosoali. Ke kuma minmina ta baina i nge ravulele ita nga kae re sonrau reke sosoali kurumea Nutu ae ita ba Tamara lonangana. Minmina na ita ngaka kalapage Nutu passavele. Ka kaomannmannangana.
Ka Sana Pangamologa E Pe Tetoto Muni
Iau ka kallo ba ka kanimaimaia lotani e bollau kurumea kelangaungana ka baingamiau laeala a miau ka kumkuma kia. Pala na miau kaka rave pangamologa e pe e ta Nutu kiungana kamiau ka lopengana ae i a i tungtungumane ngallo nge Karais, ava sonrau na miau kaka bai ta kange. Kaka bolvole ta kange Nutu e kiu miau ta baina miau ngaka loakurumea pangamologa e pe tetoto muni. Ava ka sana pangamologa e pe tetoto muni. Ke sa. Ka ragau palu onreke bai ta baingalopalilli kamiau ba kamongpalipiliu ka pangamologa e pe e te Karais mana. Ava ngaroma mangng muni o anggelo te e nga Nutu mallena nga tava bole nge pulimalage pangamologa a sana tongana kena ma pangamologa laeala e pe a mangng pulimalage te miau, na mangng o i bole nge rave alang e soali passavele. Ba iau ka la roleng muni kurumea pangamologa laeala mana roma: Ngaroma agau nge pulimalaglage pangamologa a sana tongana kena ma pangamologa laeala e pe a miau ka rave, na i nge rave alang e soali passavele.
10 Iau ka bai ta balinglaga miau roma, ka ina iau rolea pangamologa reke gingging minmina na miau kaka roma iau a amva ta ravunge ragau kiningpatae ngareangana ka giau, o Nutu kiningpataengana ka giau? O kaka roma, iau a umma ta loangakurumea ragau loreanganame ae? Ke sane minmina kurumea, ngaroma iau nga amva ta loangakurumea ragau loreanganame tale, na ala sana iau a akumangngatulu ae Karais kanna.
Pol Ke Pangamologa Ta Kumangng A Kanna E Nga Aposel
11 Kolingau memena ngallo nge Karais, iau ka matea ta miau nga lomiaumatana roma, pangamologa laekia e pe a iau pulimalaglage ke sane pa nga ragau. 12 Iau ka role minmina kurumea, iau ka sana rave nga agau te. Ba agau te ke sane palomatana iau kia bole. Ke sa. Iau ka rave nga pangapota te orae Iesus Karais pakosining kia te iau.
13 Miau ka lomiaumatana tapu ka momongau pala ina iau lolakurumea Iurame baingareame tale. Ka lomiaumatana ka baingau ina iau umma ta pangamiralali raumane ra lopatokonakana te Karais rae Nutu toro rea, ba ka amva ta baingasoali rea. 14 Ba lomatana ae iau e ta Iurame baingareame ke kavesia lomatana ae lala papatu rae iau ra Iura. Ba iau ka tumvugu raumana nge ri ta loangakurumea sisiukau memena baingareame. 15-16 Avae Nutu ke toro iau tapu ina iau momo nga nau siana tale, ba ke kiu iau ka lopengana ae i a i tungtungumane. Ba ka ina i matea ta pangapotange Tuna ngallo nge iau ta baina iau nga pulimalage pangamologa e pe e te i ngaliua nga ragau ra sana ri ra Iura, na iau ka sana loa bolvole ta agau te ta balinglagange roma, “Iau nga kuma mina ngaetai?” 17 Ba iau ka sana loapatae tae Ierusalem ta kelange reke lele ra aposel pala nge iau bole. Ke sa. Iau ka kutapu na ke loa tae Arebia. Ba ngarume, na iau ka galiu muni tae Ramaskus.
18 Ba ngarume muni, ka ina pesingmataname ka ri mologi ke rongo tapu, na iau ka loapatae tae Ierusalem ta kelange Pita. Na ka mommo kala nge i ka kaeme ka ri tangulelu ba lima. 19 Ava iau ka sana kele aposelme kinung. Ke sa. Ka kele Iems a i a Iesus Avolau teiteikia mana. 20 (Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana nge Nutu raguna roma, pangamologa kokorai ra iau papa rea te miau ka sana ri ra goanga.) 21 Na ngarume, na iau ka loa tae Siria bae Silisia. 22 Ba ra lopatokonakana te Karais re nga ginunga reke momo ngae Iurea ke sane ke kele ragugu. 23 Ke sa. Keke longe kau turung mana minakai roma: “Sonrau na agau ame pamiralali ita pala ke pulimalaglage lopatokona laekia ae ita a i ava ta baingasoalinge pala.” 24 Ba ra nginngina reke longe pangamologa laeala keke kalapagpage Nutu kurumea kumangngana ngallo nge iau.