Pangamologa Re Te Karais Eke Pa Rea Te
Iburume
Kana Turunglomatana
Ita ka sana loramatana roma, tai mannangana ke paꞌe lau laekia. Ava ita ka loramatana roma, agau laeala e paꞌe ke paꞌe ta kalaunge ra lopatokonakana te Karais onra ri ra Iurame. Ba pala, ka ine paꞌe lau laekia, na papatu nga Iura nginngina keke pamolloga ka kaling eke patoe ka Iburu. Minmina na i ke pato rea kae Iburume.
Ka kae nginngina, na ra lopatokonakana onra ri ra Iurame keke umma ta kaningmainge miralali ba maenang papatu kurumea lopatokona ae ri te Karais. Ba palu nge ri keke bai ta kange lopatokona laeala ba kangagaliu muni ta lopatokona ae Iurame. Minmina na agau e paꞌe lau laekia ke bai ta pangagingginge lopatokona ae ri te Karais, ta baina ri sane ngeke kaꞌe pamau ae Nutu ule ta ravunglelenge ragau.
1
Nutu Tuna Ke Ngailu Nga Anggelome
Pala ka kae papatu ba nga pamau matantana, nae Nutu ke pamologa te sisiukita memena ka reke toe kaona pangamologa ra kanrea. Ava nga kae kokorai ra ronga re sonrau, na i ke pamologa te ita kae Tuna a i pulia ta ravunge oru ra kanna kinung ngarume. Ka i ae Tuna a i kuma ka orume kinung nge i. Nutu Tuna ke pakosining ka olamana ae Nutu e toakala, ba i ka tongana kena mana me Nutu. Ba orume kinung keke umma ta momong sonrau tale ka pangamologa rae Nutu Tuna kanna reke gingging raumana. Ba ka ine kumatapu ka pamau ta Nutu pangalellepaꞌe ragau nga baingarea reke sosoali, na i ke tara nga Nutu E Ngailu Raumana kamana e pe. Minmina na i ka i e ngailu raumana nga anggelome, ba gia a i rave ka i e ngailu raumana nga anggelome giarea bole.
Iau ka role minmina kurumea, Nutu ke sane role ka anggelo te base ine role kae Tuna roma,
“Ka one a Tugu;
sonrau na one ka Tamang nge iau”.
Ba nga pangamologa inte toto i ke role roma,
“Ka la iau a Tamana,
ba ka la i a Tugu”.
Ba bole, pala ka inae Nutu bai ta bange Tuna a i e kapunu ta mogalo laekia e ngape, na i ke role roma,
“Anggelome kinung rae iau ngeke kalapage.”
Ba ke rolea pangamologa re ta anggelome roma,
“Iau ka bai ka anggelo rae iau ta ri nga tongarea kena ma bovole,
ba ka bai ka ra kalaungapagakana rae iau ta ri nga tongarea kena ma sia.”
Ava ke rolea pangamologa re ta Tuna roma,
“One ae Nutu, ko la momong nga tarang ae one e nga kelangpatali passavele,
ba one ko la kelangpatali kurumea bainga reke tupu mana.
One ko materaumane bainga reke tupu ba ko baiꞌiu ka bainga re nga longasa ta bangapaga ra kanau,
minmina na iau a iau ae Nutu ae one, ka puli one ngailu nga balingang memena
ina iau saula one ka saulang e nga serenga e bollau raumana.”
10 Ba bole Nutu ke rolea pangamologa re te Tuna roma,
“One Avolau, pala ka ina oru re nga mogalo e ngape ke sane ke lele tale, na one ko ule mogalo kaena puna,
ba ko kuma ka tava ka kamangme.
11 Ri keke la ronga, ava one ko la momong passavele;
keke la leleng kasa basema lungapaga te.
12 One ko la lulungpita rea ma lungapaga e ngapotu;
ko la pangalala rea ma lungapaga a kasana.
Ava one ko sano la kamongpiliu,
ba pesingmatana rae one ke sane ke la ronga.”
13 Bae Nutu ke sane role ka anggelo te base ine role kae Tuna roma,
“Ngo tara nga bava nga kamau e pe nga malle a alangpaga
ta nge lele nga kae laeala a iau la ulongpisiginge reke baiꞌiu kone ngape nga kaeng sianame.”
14 Anggelome ka ri ra ra kalaungapagakana mana. Ka ri ra kannu rae Nutu bava rea ta kalaunge ragau reke la ravunge mauling e momo passavele.