Pangamologa E Pe Ae
Matiu
Paꞌe
Kana Turunglomatana
Lau laekia ae Matiu paꞌe ka i a lau e kapunu nga lau tugulu re nga pangamologa e pe e te Iesus Karais. Nga ina e kapunu nga lau laekia Matiu ke panana ta Iesus sisiukia memena ba oru reke lele ka inae Maria toapisigia. Ba ngarume na i ke panana ba ke loa ta ke lele ka ineke katupite nga maiskovu na ke mate. Ava ka kae a mologi ngarume nga matengana na i ke sigipaga, na ke kaꞌe barangalele ra kanna ba ke loapatae ta Nutu a i a tamana mallena nga tava.
Matiu ke paꞌe lau laekia ta baina ragau reke momo ka kae nginngina nga loreamatana roma, Iesus Karais ka i a agau laeala a reke toe Nutu kaona ke paꞌe pangamologa te pala nga lau ra kanrea. Ka i a agau a Nutu patokala pala ta i bange ta ravunglelenge ragau ra Iura ba ra sana ri ra Iura bole.
1
Iesus Karais Sisiukia Memena
Panganana inaekia ke panana te Iesus Karais sisiukia memena. Iesus ka i ae Revit sivuna, ba ka i ae Abaram sivuna. Ba panganana e te Iesus sisiukia memename kinung ke loa minakai roma:
Abaram ka i ae Aisak tamana,
bae Aisak ka i ae Iekop tamana,
bae Iekop tuna te nge Iura kala nga tataokia bae teiteikia memena,
bae Iura ka i ae Peres bae Sera tamarea,
bae Peres bae Sera ka nareame nge Tamar,
bae Peres ka i ae Esron tamana,
bae Esron ka i ae Ram tamana,
bae Ram ka i ae Aminarap tamana,
bae Aminarap ka i ae Nason tamana,
bae Nason ka i ae Salamon tamana,
bae Salamon ka i ae Boas tamana,
bae Boas ka naname nge Reap,
bae Boas ka i ae Obet tamana,
bae Obet ka naname nge Rut,
bae Obet ka i ae Iesi tamana,
bae Iesi ka i ae Revit a i a kelangpatali tamana.
Bae Revit ka i ae Solomon tamana,
bae Solomon ka naname nga avale laeala a i a Uria napengana pala,
bae Solomon ka i ae Reoboam tamana,
bae Reoboam ka i ae Abia tamana,
bae Abia ka i ae Asa tamana,
bae Asa ka i ae Ieosapat tamana,
bae Ieosapat ka i ae Ioram tamana,
bae Ioram ka i ae Usia tamana,
bae Usia ka i ae Iotam tamana,
bae Iotam ka i ae Eas tamana,
bae Eas ka i ae Esekia tamana,
10 bae Esekia ka i ae Manase tamana,
bae Manase ka i ae Amon tamana,
bae Amon ka i ae Iosaia tamana,
11 bae Iosaia ka i ae Iekonaia bae teiteikia memena tamarea.
Ba ka kae nginngina ka inae Iosaia bae Iekonaia ke momo, na kelangpatali e ngae Babilon ke ravupatali ka Israelme ta maga ae i.
12 Ngarume, ka inae Israelme ke momo ngae Babilon tale,
nae Iekonaia napengana ke toapisigia goe apanung a giana nge Salatiel,
bae Salatiel ka i ae Serubabel tamana. Ba nga kae rae Serubabel, nae Israel palume keke galiu tae Israel.
13 Bae Serubabel ka i ae Abiut tamana,
bae Abiut ka i ae Eliakim tamana,
bae Eliakim ka i ae Asor tamana,
14 bae Asor ka i ae Sarok tamana,
bae Sarok ka i ae Akim tamana,
bae Akim ka i ae Eliut tamana,
15 bae Eliut ka i ae Eleasar tamana,
bae Eleasar ka i ae Matan tamana,
bae Matan ka i ae Iekop tamana,
16 bae Iekop ka i ae Iosep tamana a i ae Maria natale,
bae Maria ka i avale ore toapisigia Iesus, a ri ke patoe kae Karais.
17 Minmina nae Iesus sisiukia memena reke paturu nge Abaram ta ke lele nge Revit ka ri pana tangulelu ba tugulu, ba reke paturu nge Revit ta ke lele ka ina kelangapatali e ngae Babilon ravupatali ka Israelme ka ri pana tangulelu ba tugulu, ba reke paturu ka inae Israelme ke momo ngae Babilon ta ke lele nga kae rae Karais ka ri pana tangulelu ba tugulu muni.
Iesus Naname Toangapisigingana Kia
18 Nae Iesus Karais naname toangapisigingana kia ke lele minakai roma: Ka ineke parokale naname ae Maria ta i kamangpitakama kae Iosep, ava pala ta ri pana lua momong kinung, na i ka lonamatana roma ka siana ka Kannu E Tupu ginggingngana. 19 Bae natale ae Iosep ka i a agau a baingana tupu ba ka sana omona ta pangavalenge Maria, minmina na i ke bai ta kange gome mana.
20 Ava ka inae Iosep bai ta kumangng minmina, na anggelo te orae Avolau kanna ke lele nge i nga minga, na ke role kia roma, “Iosep, Revit sivuna, maningsa mataunga ta ravunge Maria ta i a avale ae one, ta oru e lele ngallo nge i ke lele kurumea Kannu E Tupu kumangngana. 21 Ba i ke la toangapisiginge goe a panung, na ngo patoe giana kae Iesus kurumea, i ke la ravunglelenge ragau rae i nga baingarea reke sosoali.”
22 Ba oru nginngina kinung keke lele ta baina pangamologa a Avolau kanna a i tunge ta agau e toe kaona pala nge lele mannangana ine role roma:
23 “Ngaka kele, avale ore sane keno kala nga apanung tale ka la siana, na i ke la toangapisiginge goe a panung. Na keke la patonge giana kae Emanuel,” a mirana roma, “Nutu ke momo kala nge ita.”
24 Na ka inae Iosep lala kia, na i ke loakurumea anggelo ae Avolau bangapagangana kia, na ke rave Maria ta i a napengana. 25 Ava ke sane keno kala nge i ta ke lele nga ine toapisigia goe a panung. Na ke patoe giana kae Iesus.