Pangamologa E Pe Ae
Mak
Paꞌe
Kana Turunglomatana
Nga pangamologa e kapunu ngallo nga lau laekia Mak ke role roma,
“Pangamologa laekia ka i a pangamologa e pe e te Iesus Karais a i ae Nutu Tuna.”
Mak ke paꞌe lau laekia ta baina ragau nga loreamatana roma, Iesus Karais ka i a agau orae Nutu tunge gingginga raumana ba gia bolinglaungana te i. Ke tunge gingginga te i ta i kumangng ka kumangng reke gingging ba killa reke bollalau, ba ta i pangalomatanange ragau kurumea Nutu lonangana. Ba ke tunge gingginga te i ta i pangapenge ragau mirareame ba taongamalagange kannu reke sosoali, ba ta i osungrurunge ragau baingarea reke sosoali.
Nga lau laekia Mak ke paꞌe Iesus pangamologangana palu ine patoe i muni kae “Agau Tuna”, ba ke role roma,
“Agau Tuna ke sane atu ta baina ragau ngeke kalaue. Ke sane atu ta agau te kumangng ka kumangnga te te i. Ke sa. I ke atu ta kalaunge ragau, ba ta i tungnge maulingngana ta kolinglelenge ragau papatu nga pulangkala e nga kumangng ka bainga reke sosoali nge Nutu raguna.” (10:45)
Ba bole, Mak ke paꞌe lau laekia ta pangagingginge ragau ta ri nga loreapatokona te Iesus Karais, na ngeke lolakurumea Karais ineke umma ta kalaunge ragau pattoto ba ravunge miralalime baseme Karais ine ravu rea.
1
Ion E Nga Pangamagoe Ke Kalitupe Pamau
Pangamologa laekia ka i a pangamologa e pe e te Iesus Karais a i ae Nutu Tuna.
Pala na agau e toe Nutu kaona a giana nge Aisaia ke paꞌe Nutu pangamologangana e te Tuna ore role roma,
“Ngo kele. Iau ka la bange agau e loa ka pangamologa a kanau,
na i ke la loanga pala nge one ta kalingtupunge pamau ae one.”
“Agau te kalingngana ke kurkura ngallo nga ina a sana ragau ngia roma,
‘Ngaka kalitupe pamau ae Avolau,
ba ngaka patupe pamaume ta i taonga ngi.’ ”
Minmina nae Ion ke lele, na ke pamagoegoea ragau ngallo nga ina a sana ragau ngia. Ba ke pulimalaglage pangamologa e ta pangamagoe te ri ore role roma, ngaroma ri ngeke pulivalakale baingarea reke sosoali, nae Nutu nge osurure baingarea nginngina reke sosoali. Ka baina ragau re nga iname kinung ngallo ngae Iurea, ba ragau kinung re ngae Ierusalem keke lelemalaglaga ba keke lola te Ion. Na keke umma ta turungnanange baingarea reke sosoali nge Nutu raguna, bae Ion ke pamagoegoe rea nga Me Ae Ioran. Bae Ion ke lupage lungapaga eke kuma kia ka posi a kamele bulvunna, ba ka kana ka ligongpita a bulmakau patuna nga luana. Ba sisime ba miso a pinolo ka ri ra kaning rae i. Ba i ke pulimalaglage pangamologa roma, “Ngarume nge iau na agau te ke la atung ba i ka i ngailu nge iau. Ba ka sana iau a agau te mannangana ta iau nga magolo na nga pole oalo nge nga kesingsilagi ngae i. Iau ka pamagoegoe miau ka me mana, ava i ke la pangamagoe miau kae Kannu E Tupu.”
Ion Ke Pamagoea Iesus
Ka kae nginngina nae Iesus ke kaꞌe Nasaret ngallo ngae Galili, na ke loa te Ion. Nae Ion ke pamagoea nga Me Ae Ioran. 10 Na ka inae Iesus kaꞌe me ave lolele, na ke kele tava ine sagitoto, nae Kannu E Tupu ke lomaling te i basema manu a kulao. 11 Na kaling te ke pa nga Nutu mallena nga tava, na ke role roma, “Ka one ae Tugu a iau materaumana one. Ba ka laupe kone raumana.”
Satan Ke Ave Iesus
12 Na ka pannasa nae Kannu E Tupu ke baꞌe Iesus ta i loangamalaga ta ina a sana ragau ngia. 13 Na i ke mommo nga inaeala ka kaeme ka ri giaukaina lua, bae Satan ke amve. Ke mommo kala nga posi ra pinolo, ba anggelome keke ella te i.
Iesus Ke Kiue Barangalele Ra Kanna Re Kapunu
14 Ka ina re ngae Rom ke pulakale Ion nga pulakala tapu, nae Iesus ke loalu lakallo tae Galili ba ke pulimalaglage pangamologa e pe ae Nutu kanna. 15 Na ke rorole roma, “Kae ae Nutu pulia pala ikia e lele tapu bae Nutu kelangpatalingana ke lele kokoro. Minmina na miau ngaka pulivalakale baingamiau reke sosoali nge Nutu raguna, na nga lomiaupatokona ta pangamologa e pe e ta Nutu kelangpatalingana.”
16 Ka inae Iesus tatao nga Sivoli Ae Galili kaona, na i ke kele Saimon kala nga teiteikia ae Anru ka ineke tantamali ka po nga sivoli, ta ka ri ra maengekana. 17 Nae Iesus ke role kerea roma, “Onemea ngaka atu kurume iau, na nga bai ka miau ta miau ra maengekana reke raravu ragau.” 18 Na ka panna laeala mana na ri keke kaꞌe pome ba keke loa kurumea Iesus.
19 Ka ine tao lagamuga muni nga inaeala, na ke kele Iems a i ae Sepeti tuna bae teiteikia ae Ion nga manang kala nga tamarea ineke saisaia pome. 20 Na ka pannasa mana nae Iesus ke kiu rea. Na keke kaꞌe tamarea ae Sepeti nga manang kala nga ra kumangngatulu ra i kolkoli rea, na keke loa kurumea Iesus.
Iesus Ke Taomalage Kannu E Soali Nga Agau Te
21 Na ri keke loalu ta maga kunna e bollau ae Kaperneam. Ba ka ina kae a Sabat lele, nae Iesus ke lu lakallo ta sinagog ba ke paturu ta pangalomatanange ragau reke momo nga inaeala. 22 Ba ka ineke longe pangalomatana ra kanna, na ri keke kallo raumana kurumea, Iesus ke sane palomatantana rea ma ra pangalomatanakana nga bangapagame. Ke sa. I ke palomatantana rea ma agau a kana ka gingginga mannangana. 23 Ka kae laeala na agau te ora kannu e soali lupage ke mommo ngallo nga sinagog ae ri, ba i ke reli ka rolengana roma, 24 “Aekolong ae Iesus e ngae Nasaret! Ko bai ta maingamia ka mangng? Ko atu ta baingasoali mangng? Ka laumatana kone, ka one a agau e tupu orae Nutu baꞌe.”
25 Avae Iesus ke sanggipite roma, “Rulu! Kaꞌe aekolong bo lelemalagapatalia!” 26 Na kannu laeala e soali ke lulumatage agau laeala kaligi, na ke lelemalagapatalia ka relingana. 27 Ba ragau kinung reke kele ollaeala keke kallo, na keke palibalaglaga rea roma, “Tar ikia? Ka i a pangalomatana a pau ora kana ka gingginga raumana! I ke bapage kannu reke sosoali, na keke longo te i mana.” 28 Minmina nae Iesus kana turung ke loa bolvole ta iname kinung reke momo ngallo ngae Galili.
Iesus Ke Papea Ragau Papatu
29 Ka ineke lelemalaga nga sinagog tapu, na ka panna laeala mana, na keke loa kala nge Iems bae Ion, na keke lu lakallo ta bale ae Saimon riluae Anru. 30 Nae Saimon lonapengana ke enno ka soaling a mira isongpangana. Ba keke turu pakae Iesus ta avale laeala. 31 Ka bainae Iesus ke loa te i, na ke rapite nga kamana ba ke kalaue ta i sigingpaga. Na mira isongpangana ke kaꞌe, ba i ke silae rea.
32 Ka laio, ka ina kae barelu tapu, na keke atu ka ragau kinung ra karea soaling ba ragau ra kannu reke sosoali ke lupaga rea te Iesus. 33 Ba ragau kinung re nga maga kunna laeala e bollau keke katukala nga bale laeala kaona. 34 Nae Iesus ke papea ragau papatu ra karea soaling matantana, ba ke taomalage kannu papatu reke sosoali nga ragau. Ba kannu nginngina reke sosoali ka loreamatana roma, Iesus ka i a tai. Minmina na i ke parototokala rea ta ri nga manereasa pangamologa.
Iesus Ke Loa Ta Momong Mana Me I Ta I Kavang Te Nutu
35 Ka sinro luluna ka ina osuguna tale, nae Iesus ke sigipaga e kaꞌe bale, na ke loa ta inte ta i momong mana me i. Ba ke kavkava te Nutu nga inaeala. 36 Nae Saimon kala nga balingana memena keke sissilia. 37 Ba ka ineke kalipa kia, na keke role kia roma, “Ragau kinung keke sissili one.”
38 Nae Iesus ke ala rea roma, “Ita ngaka loa ta inte toto—ta maga reke momo kokoro ta baina iau nga pulimalage pangamologa nga maga nginngina bole. Ta iau ka atu ta kumangng ka kumangng laeala.” 39 Minmina na i ke tao ta iname kinung ngallo ngae Galili, ba ke pulimalaglage pangamologa nga sinagog rae ri. Ba ke taomalaglage kannu reke sosoali nga ragau.
Iesus Ke Papea Agau A Kana Ka Soaling A Kalangamugmugu
40 Na agau te a kana ka soaling a kalangamugmugu ke atu te Iesus, na i ke pupu ka banungkiame ngamuga nge Iesus ba ke tanikale roma, “Ngaroma nga longangana, na one ka kanga ka gingginga ta pangalellepa iau.”
41 Nae Iesus ka lonananne raumana. Minmina na i ke kalaꞌe kamana ba ke kali kia, na ke role kia roma, “Ka laungana. Ka palellepa one.” 42 Ba ka panna laeala mana, na soaling a kalangamugmugu ke kaꞌe ba mirana ke lelle.
43 Nae Iesus ke baꞌe ta i loanga bolvole ka pangamologangana e gingging te i roma, 44 “Sono ngo ture ollaekia e lele nge one ta agau te, ava ngo loa na ngo pakosining kone ta piris. Na ngo tunge tunga e nga mirang pengana base inae Moses bapage ragau re pala. Ngo kuma minmina ta baina ragau nga loreamatana roma, soaling ae one ke rongo tapu.” 45 Ava agau laeala ke sane longo te Iesus. Ke sa. I ke loa, na ke paturu ta turunge ollaeala e lele nge i ta ragau karolu re nga iname kalaoveka. Minmina nae Iesus ke sane totorong ta i taongalu ta maga kunna te e bollau nga ragau ragureame muni. Ke sa. Ke mommo ngapotu nga ina ra ragau ke sane momo ngi. Ba ragau keke pa nga iname kinung, na keke tatu te i.