Lau Ae Pol Paꞌe Te
Taitus
Kana Turunglomatana
Taitus ka i a alopatokonakana te a sana i a Iura, ba i ke kalaue Pol nga kumangng e nga loanga ka pangamologa e pe e te Karais ta ragau ra sana ri ra Iura. Ka i a agau ae Pol materaumane ba agau e paginggingia Pol lona ine kanimaia maenang papatu (ngo kele 2 Korin 7:6). Ka inae Pol loapatae ta maga kunna e bollau ae Ierusalem ta turunglomatana ta reke taoamugmuga ka ra lopatokonakana ka kumangng a kanna ngaliua nga ra sana ri ra Iura, na i ke rave Taitus kala nge i (Galesia 2:1-10). Ba ka kae palu nae Pol ke baꞌe Taitus ta i kalaunge ra lopatokonakana re nga maga pattoto bole. (2 Korin 8:6,16).
Ka kae te, na ri keke loa ta pulingmalagange pangamologa e pe e te Karais ta ragau reke momo nga nuta te eke patoe kae Kiriti. Ba ka ina palu nge ri ka loreapatokona te Karais, nae Pol ke kaꞌe Taitus nga inaeala ba i ke loa ta pulingmalage pangamologa ta ragau re nga ina pattoto. Na ka ine mommo nga maga kunna te e bollau nga inte toto, na i ke paꞌe lau laekia te Taitus ta roleng kia ta i ronga masi ka kumangng laeala a ri ke pature ngaliua nga ragau re ngae Kiriti.
1
Ka iau ae Pol a iau a akumangngatulu orae Nutu kanna ba aposel te orae Iesus Karais kanna. Ka iau a aposel a i puli iau ta kalaunge ragau rae Nutu toro rea ta nga loreapatokona te i, ba ta ri nga loreamatana masi ka pangamologa a kaomannmannangana kia ore loakurumea bainga rae Nutu mate rea. Ri nga loreapatokona ba nga loreamatana minmina ta baina ri ngeke ella ba ngeke momalle mauling e momo passavele orae Nutu e sane goga patokala ta i tungnge te ita pala ka ina orume kinung ke sane ke lele tale. I ke patokala minmina pala nganige raumana, ava ka kae a i pulia na i ke papote pangamologangana ore role ta mauling laeala e momo passavele. Ba iau ka rave kumangng e nga pulingmalagange pangamologa laeala ta ragau kurumea Nutu a i a Aravunglelekana bangapagangana kau.
Iau ka papaꞌe lau laekia te one ae Taitus a one a tugu mannangana ngallo nga lopatokona kena ae ita.
Iau ka kavkave Nutu a i ae Tamara ta i kala nge Iesus Karais A Avolaukita ngeke tunge lopengana ba momongpengana ae ri te one.
Pol Ke Tunge Kumangng Te Taitus Ta I Pulinge Ragau Ta Ri Taongamuga Ka Ra Lopatokonakana Re Ngae Kiriti
Iau ka ka one naꞌina ngae Kiriti ta baina one ngo patupe kumangng ina ra ita sana ka rongo ki tale, ba ta one ngo pulia ragau palu ta ri taongamuga ka ra lopatokonakana ngallo nga maga kunna reke bollalau kinung, basema ina iau role kone pala. Na agau e taoamuga ka ra lopatokonakana nga i a agau ora sana agau te totorong ta i patonge ka bainga te e soali. Ba nga i a agau a nena ka avale kena mana. Ba i nga nena ka goe ra lopatokonakana onra ragau re ngapotu sane ke patpato rea ka ragau re sane ke kaumasia mirareame o ragau ra longasakana. Iau ka role minmina kurumea, agau e taoamuga ka ra lopatokonakana ka i a agau ae Nutu pulia ta i kumangng ka kumangng ae Nutu kanna, minmina na i nga i a agau ora sana agau te totorong ta i patonge ka bainga te e soali. Sana nga i a agau e kinpataetaea i muni raumana, o agau a iukana, o agau a inungkana, o agau a balingkana, o agau e matea raumana ta goange ragau ta ravunge lollokanna ra kanrea. Ke sa. Agau e taoamuga ka ra lopatokonakana nga i agau e rarave ragau ta bale ae i, ba agau e materaumane bainga reke pepe, ba agau e kelapatalimasi ta lonamatenganame, ba agau a bainganame ke tupu nge Nutu raguna, ba agau e momopatali nga bainga reke sosoali nge Nutu raguna, ba agau e kaumasia mirana. Nga i a agau e kapitamasia pangamologa e pe a ita lorapatokona te ore loakurumea pangalomatana ra i ravu rea. I nge kuma minmina ta baina i nge totorong ta pangagingginge ragau pattoto loreame ka pangalomatana reke tupu, ba nge totorong ta i pangatupunge ragau reke amva ta sanangkalange pangalomatana nginngina bole.
10 One ngo pulia agau e kapitamasia pangamologa e pe minmina ta i taongamuga ka ra lopatokonakana kurumea, ka ragau papatu sonrau ra longasakana keke momo. Ka ri ra ragau reke rorolea pangamologa ra sana purea, ba ragau ra goangakana. Papatu nga ra lopatokonakana nginngina ra Iura reke matea ragau ta ri loangakurumea bainga e nga totongtaliunge mirareame ka ri ra ragau matana laeala. 11 One ngo parule ragau nginngina kurumea, keke umma ta baingasoalinge ragau karolu nga balekaina palu ka pangalomatana ngareangana ka oru ra ri nga manereasa pangalomatana ki. Ba ri keke kuma minmina ta baina ngeke goaꞌe ragau ba ngeke rave lollokanna ra kanrea mana. 12 Pala nganige na agau te e nge ri muni re ngae Kiriti a i a poropet ae ri muni ke role roma, “Ragau re ngae Kiriti ka ri ragau reke goga ka kaeme kinung. Ka ri ra ragau ra pinolo reke sosoali raumana, ba ragau ra omosalilikana ra kaningkana raumana.” 13 Pangamologa laeala ka kaomannmannangana kia. Minmina na one ngo sanggipita rea gingging ta baina ri ngeke loakurumea lopatokona a kaomannmannangana kia. 14 Ba sane ngeke longlongo ta pangamologa ra Iura palu kanrea onra ri ra nanangme mana ba bangapaga rae ragau reke bali ka gireame ta pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia. 15 Ragau ra baingareame ke lelle nge Nutu raguna keke kelapatokona roma, orume kinung keke lelle. Ava ka sana otte e lelle ta ragau ra sana loreapatokona onreke pamukune ri muni ka kumangng ngareangana ka bainga reke sosoali. Keke pamukune ramarea ba lorea kinung, minmina na ri ka sana loreamatana ka taru reke pepe ba taru reke sosoali. 16 Ri keke rorole roma, ka loreamatana kae Nutu, ava baingareame keke pakosining roma, ka sana loreamatana kia. Ka ri ra ragau ra baingareame ka koirea bona nge Nutu raguna, ba ragau reke longosasa ta bangapaga ra kanna, ba ragau ra ruvireasa ta kumangng ka bainga te e pe.