2
Gauagai, Kristiano papiaumi, oi laomai apalaꞌi folokapaꞌi laoma puo, malele iꞌina laulaisa eemi efai. Kai oi epomiai aufalao agaꞌo laomai apala afekapa koa aisama, aufalao agaꞌo eague iꞌa iiꞌa eoge fauꞌaisai Amaꞌa Deo egoina. Egaꞌina papiauga auga Iesu Kristo, Deo maagai Alo Opaina Auga. Isa ifo imaauga Deo epaꞌa penia, iꞌa aꞌa laomai apalaꞌi maꞌoai fauꞌiai emae, ega koa Deo iꞌa aꞌa laomai apalaꞌi feaꞌiniꞌi eoma. Iꞌina ekapaisa auga, iꞌa mo fauꞌaisai laaꞌi kai, agofaꞌa papiauꞌi maꞌoai isafa fauꞌiai ekapaisa.
Ke iꞌa Deo ega iifa kainai agapea koa aisama, agalogo iꞌa Deo alogonia. Kai aufalao agaꞌo ageifa isa Deo elogonia ageoma kai, Deo ega iifa kaiꞌiai afaepea auga, pifoge auga. Ke isa Deo ega iifa koꞌa auga aeafia alogai aeka. Kai aufalao agaꞌo Deo ega iifa kaiꞌiai epea aisama, Deo papiau aniꞌi eani auga laoga maina isa alo epogu. Ega puo iꞌa ega koa agakapa aisama, agalogo iꞌa auga Deo fou aague. Ke aufalao agaꞌo Deo fou keagu eoma koa aisama, isa ifo Iesu Kristo agofaꞌai epea kapaꞌina ekapaisa auga iꞌopoga mo fekapa.
Ekefaꞌauagai, Kristiano papiaumi, lau Deo ega iifa kapula mamaga alapapua alapenimi kai, Deo ega iifa ufaina auga lapapua lapenimi. Oi Kristiano papiaumi omia mo aisama, egaꞌina kinagai emai pau alogai, Deo oi kapaꞌina fokapa eoma auga ologo efua. Ke egaꞌina kinagai emai pau alogai isafa, Deo ega iifa ufaina egaꞌina auga aꞌo ologonia efua. Ke Deo ega iifa ufaina egaꞌina auga Iesu ega laomaisai, ke oi Kristiano papiaumi emi laomaisai ekoꞌa mamaga emia. Kai lau Deo ega iifa kapula mamaga egaꞌina auga lapapua oi eemi efai. Gome Iesu puogai papiau uminagai laomai apalaꞌi kekapaiꞌi auꞌi pau laaꞌi kemia. Ke Deo ega ikifa koꞌa auga eaea iꞌa egefaiꞌa.
Ega kainai aufalao agaꞌo afeifa eaeai eague afeoma kai, alo koꞌagai aaga akina Kristiano papiauꞌi aniꞌi afaeani koa aisama, isa laomai apala ekapa puo, uminagai mo eague. 10 Kai aufalao agaꞌo alo koꞌagai aaga akina Kristiano papiauꞌi aniꞌi eani aisama, isa eaeai eague puo Deo ega iifa koꞌaꞌi auꞌi kaiꞌiai epea, ke laomai feloꞌi mo ekapaꞌi. Ega koa ekapa kainai, kapa apala agaꞌo isa fefoge laomai apala fekapa auga afaekaina. 11 Kai aufalao agaꞌo aaga akina Kristiano papiauꞌi aniꞌi aeani auga, laomai apala ekapa puo uminagai eague. Ke isa Deo aina elogo kai, aelogo koa iꞌopoga umina laoga maina ekapa. Ega puo isa kapaꞌina koꞌa, ke felo auga aelogo felo, gome egaꞌina laoga maina isa maaga epakimiꞌinia.
12 Gauagai, lau iꞌina malelega oi eemiai laulaisa,
gome oi Iesu aka opakoꞌania aisama,
Deo oi emi laomai apalaꞌi eꞌagegeainiꞌi.
13 Amau aumi, lau iꞌina malelega oi eemiai laulaisa,
gome aagoa ufa fou akegama koa kai,
Iesu eagu auga ologonia.
Aau akiu au aguꞌami aumi, lau iꞌina malelega oi eemiai laulaisa,
gome oi Iesu opakoꞌania aisama,
Satani opalutinia.
Gauagai, lau iꞌina malelega oi eemiai laulaisa,
gome Iesu puogai oi Deo Ama auga ologonia efua.
14 Amau aumi, lau iꞌina malelega oi eemiai laulaisa,
gome aagoa ufa fou akegama koa kai,
Iesu eagu auga ologonia.
Ke aau akiu au aguꞌami aumi, lau iꞌina malelega oi eemiai laulaisa,
gome Iesu puogai oi okapula alogai, Deo ega iifa alomiai ekae,
ke Satani opamafua efua.
Aagoa Amuꞌi Aniꞌi Foloani
15 Ke papiau agofaꞌai keagu laomai apalaꞌi kekapaꞌi auꞌi laoꞌi maiꞌi aniꞌi foloani. Ke agofaꞌa kapaꞌi maꞌoai alomi koꞌagai aniꞌi foloani. Ke kaisau alo koꞌagai agofaꞌa kapaꞌi aniꞌi eani auga, Deo alo koꞌagai papiau maꞌoai aniꞌi eani auga laoga maina isa alogai laaꞌi. 16 Gome agofaꞌai laomai apalaꞌi maꞌoai Amaꞌa Deo eegai akemai kai, agofaꞌai papiau aumauni laoga maina apala auga eegai kemai. Egaꞌina laoꞌi maiꞌi auga, iꞌa anina aani laomai apalaꞌi amakapaꞌi ifoꞌa aloꞌa amapagama aoma. Ke kapa maꞌo aisaꞌi amaaniꞌi amaafiꞌi aoma. Ke iꞌa aꞌa agu felo auga ainaꞌauga apaꞌau alogaina. 17 Kai agofaꞌa, ke agofaꞌai kapaꞌina aisaꞌi aniꞌi aani, ke aloꞌa kepagama, ke aisaꞌi amaaniꞌi auꞌi maꞌoai laaꞌi akemia. Kai kaisau Deo laomai anina eani auꞌi mo laoꞌi maiꞌi ekapaꞌi auga, ageagu pagainia.
Maami Fogoa Iesu Ega Ou Auꞌi Foisaꞌi
18 Gauagai, agofaꞌa ega fua auga kina emai kainagai. Ke Iesu ega ou auga agemai auga aꞌo ologonia efua. Ke oi aꞌo ologonia koa iꞌopoga, pau ganinagai Iesu ega ou auꞌi maꞌo kemai efua. Iina koa emia auga, iꞌa epalogoniꞌa agofaꞌa ega fua kina emai kainagai aoma. 19 Ke Iesu ega ou auꞌi egaꞌina auꞌi, iꞌa eeꞌaisai kepealai kelao mo ganinagai, isa auga iꞌa fou laaꞌi. Gome iꞌa isa fou amamia koa aisama, isa iꞌa fou faagu mo. Kai isa kelao auga, isa iꞌa fou laaꞌi auga epakinaiꞌa.
20 Kai oi auga Iesu puogai Deo ega Spiritu oafiia fou oague. Ke Deo ega iifa koꞌaꞌi maꞌoai ologo afeꞌai. 21 Lau oi Deo ega iifa koꞌa auga alologo puo eemiai iꞌina malelega alaulaisa aefai. Kai oi Deo ega iifa koꞌa auga ologo felo, ke pifoge auga Deo ega iifa koꞌa eegai aemai auga ologo puo, iꞌina malelega laulaisa eemi efai.
22 Kai kaisau auga pifoge auga? Egaꞌina papiauga auga, Iesu Mesaia auga epuniaiaina auga. Ke isa auga, Iesu Kristo ega ou auga. Ke isa Deo Ama auga, ke Deo Gauga auga fou epuniaiainiꞌi. 23 Ke kaisau Gauga eumakalaina auga Ama isafa eumakalaina. Kai kaisau Iesu Deo Gauga eoma auga, Ama isafa isa fou kemia.
24 Ega puo foisa felo mamagai mo Iesu fouga aꞌo ologonia auga fopakoꞌania alomiai feka. Ke egaꞌina iifaga alomiai mo ageka aisama, Deo Gauga aufa kina mo oi fou agoagu, ke Deo Ama auga isafa, aufa kina oi fou agoagu. 25 Ke Iesu ifo iꞌina iifaga epakoꞌania eifania. Egaꞌina auga isa agu pagai maunina agepeniꞌa eoma.
26 Ke papiau isaꞌi oi kefogeimi keaga iꞌoinagai opea keoma. Lau egaꞌina papiauꞌi ega kekapa oma kainai, iꞌina malelega oi eemiai laulaisa. 27 Oi Iesu opakoꞌania kainai Deo ega Spiritu oafiia auga fou oague. Ega puo aufalao agaꞌo oi fepamalelenimi apuga laaꞌi. Kai Iesu opakoꞌania kainai Deo ega Spiritu oi fou oague auga, oi kapa maꞌoai epamalelenimi ologo. Ke isa kapaꞌina epamalelenimi auga, pifoge laaꞌi, koꞌaꞌi mo oi epamalelenimi. Ega puo Deo ega Spiritu kapaꞌina epamalelenimi auga iꞌopoga mo fokapa, ega koa Iesu fou foagu.
Deo Gauga Auꞌi
28 Ke pau gauagai, oi Iesu fopakoꞌania fou foagu, ega koa isa agemai aisama, alomi fopakapulania folomeagai agogai foapa.
29 Ke Deo kapa maꞌoai feloꞌi ekapaꞌi auga ologo koa aisama, papiau maꞌoai laomai feloꞌi kekapaꞌi auꞌi, Deo gauga auga isafa ologo.