1 Timoti
Paulo Malele Epapua Kakaua Timoti Eegai Eulaisa Auga
1
1-2 Lau Paulo. Deo iꞌa kaniaꞌa eagamauga auga, ke Iesu Kristo ega mai pugu aꞌima auga fou kepaini kapulaniau Iesu Kristo ega apostolo kepamiaisau. Pau iꞌina malelega lapapua laulaisa Timoti oi eemu efai. Iifa faunina Iesu fouga maamuai laifania efua auga lopakoꞌania kainai, oi lau gau koꞌa ipaumamu koa iꞌopoga lomia. Lau alou koꞌagai ke guau fofougai oi faumuai iꞌa Amaꞌa Deo ke aꞌa Lopia Iesu Kristo fou lamegamega peniꞌi, ega koa guamu fekeania eꞌi gafegafe akaikiꞌa ke eꞌi gagao fou fekepenio foagu felo laoma.
Pifoge Pamalelega Auꞌi Fopaini Kapulaniꞌi Fakepamalele
3-4 Papiau isaꞌi lau oi maamuai Deo ega iifa lapamalele koa akepamalele kai, pamalele iꞌoinagai kepamalele auga fouga lalogo. Isa eꞌi pamaleleai aufa kina ufuꞌi apaꞌi eꞌi mauni ninina aeapakipo auga fouꞌi opoꞌi fofougai keopolaniꞌi keifaniꞌi, ke isonioni pifogeꞌi isafa keifaniꞌi aefuafua. Egaꞌina papiauꞌi ega koa kekapa puo, isa Deo kapaꞌina anina eani fekekapa eoma auga aloꞌi koꞌagai akekapa. Ke isa kapaꞌina kekapa auga kapa agaꞌo aepagama kai akekua aageꞌi mo kepaꞌuegeniꞌi. Ke eꞌi pamaleleai papiau Deo akepakoꞌania kai aloꞌi mo kepamaꞌo. Lau anina laani oi egaꞌina papiauꞌi eeꞌi folao fopaini kapulaniꞌi egaꞌina kapaꞌi fakepamaleleniꞌi pugu laoma. Ega puo Masedonia ago malao laoma alogai, oi lapaini kapulanio Efesus taoninai foagu egaꞌina papiauꞌi fokaisapuꞌi fakepamalele laoma. Kai papiau aloꞌi koꞌagai Deo ega iifa fekepakoꞌania ke pifogeai fakekapa. Isa ifoꞌi fekepaꞌani peniꞌi, ke Deo maagai kapaꞌina apala auga fakekapa kai felo mo fekekapa. Iꞌina iifaꞌi Deo eifa kapulaniꞌi iꞌa Iesu apakoꞌania papiauꞌa kaiꞌiai fapakaiꞌi eoma. Ke aloꞌa koꞌagai papiau aniꞌi agaani aisama, egaꞌina kapaꞌi faagaꞌaisai akemia. Kai papiau isaꞌi keꞌualai iꞌina iifaꞌi kaiꞌiai akekai, keaga iꞌoinagai kepea. Isa eꞌi pamaleleai kapa agaꞌo aegama kai keniniꞌani aage mo.
Iꞌina papiauꞌi Moses ega iifa oko akelogo felo kai anina keani papiau kegapamaleleniꞌi keoma. Ke kapaꞌina isa keifania auga isafa akelogo felo kai, papiau maaꞌiai keifa faiꞌi aage mo.
Kapa Puo Deo Ega Iifa Epeniiꞌa
Iꞌa alogo felo, papiau kapa agaꞌo kegakapa keoma kai Moses ega iifa muninai akepea koa aisama, kapaꞌina felo ke apala auga akelogo ke felo mo akekapa. Ke papiau Deo aina kainai akepea auꞌi kapaꞌina apalaꞌi kekapaꞌi auꞌi fekelogo eoma puo, ega iifa ekapaiꞌi Moses epeniia auga isafa alogo felo. Kai Moses ega iifa auga Deo maagai alo opai auꞌi apuꞌi aeoma kai, Deo kemunia ega iifa laagai keaopagai auꞌi apuꞌi eoma. Egaꞌina papiauꞌi auga, Deo keumakalaina kai ifoꞌi kapaꞌina anina keani auꞌi mo kekapaꞌi auꞌi. Deo akeau afagaina auꞌi. Aloꞌiai laomai apala epogu auꞌi. Deo ke papiau fou keifa apala peniꞌi auꞌi. Inaꞌi amaꞌi keaupuguꞌi auꞌi. Papiau keaupuguꞌi auꞌi: 10-11 Papiau agaꞌo fou akeamage kai fou kefeu aage mo auꞌi. Maguae maguae mo fou, ke papie papie mo fou amage koa laoga maina kekapa auꞌi. Papiau keafiꞌi keꞌafaꞌafalainiꞌi auꞌi. Pifoge auꞌi. Papiau maaꞌiai niniꞌani kapula kekapaisa kai muninai akepea auꞌi. Ke kaisau iifa faunina Iesu fouga lau lapamalele auga kepamafua auꞌi fauꞌiai, Deo ega iifa Moses epeniia kainai fekepea eoma. Deo papiau kapa feloꞌi epeniꞌi auga lau epakoꞌaniau kainai, iifa faunina Iesu fouga egaꞌina papiau maaꞌiai faifafoua auga pinaugaga epeniiau. Ke iifa faunina Iesu fouga egaꞌina alogai, Deo ega isapu ke ega kapula epakinaiꞌa.
Paulo Iesu Ega Gafegafe Akaikiꞌa Epeniia Auga Fouga Eifania
12 Lau iꞌa aꞌa Lopia Iesu Kristo tenkiu akaikiꞌa ipauma lapenia. Isa lau kapula epeniiau ke epakoꞌaniau ega pinauga alakapa agekaina eoma. Ega puo ekinaniau ega pinauga fakapa eoma. 13-14 Ufainagai lau Iesu eegai laifa apala, ke Iesu kepakoꞌania papiauꞌi laafi apalaniꞌi, ke lapalifu alogainiꞌi kai felo mo lapamia. Egaꞌina lakapaiꞌi mo ganinagai isa ega guani lau epakinaisau, gome egaꞌina alogai lau iifa faunina Iesu fouga alalogo ke Iesu Kristo alapakoꞌania.
15-16 Laomai apalaꞌi kekapaꞌi papiauꞌi epoꞌiai lau auga apalau ipaumau. Kai Iesu Kristo guau eaniia eꞌu apala maꞌoai eafiapiꞌi mo kai, ega gafegafeai kaniau eagamauga. Ega puo Iesu Kristo laomai apalaꞌi kekapaꞌi auꞌi kaniaꞌi gaagamauga eoma kainai emai agofaꞌai auga iifaga koꞌa ipauma. Papiau maꞌoai iꞌina iifaga fekepakoꞌania auga ekainia. Iesu Kristo papiau muni isa akepakoꞌania aisama, Deo isa agu pagai maunina afuga agepeniꞌi auga elogo. Ega aisama papiau eꞌi laomai apalaꞌi ageafiapiꞌi mo, lau faagauai ekapaisa koa iꞌopoga isa isafa faagaꞌiai agekapa auga gapakinaꞌi eoma. 17 Deo Iesu eulaisa iina koa ekapaisa puo, iifa gome Isa Kin ipauma. Ke Isa mauni gome auga kainai afaemaemae. Isa papiau aumauni maaꞌaisai afalaisa kai Isa ifogamo Deo ipauma. Lau alou koꞌagai ke guau fofougai lamegamega ega koa iꞌa Deo akaikiꞌa fapamia ke faau afagaina faefuafua laoma. Amen.
Paulo Timoti Kapaꞌina Fekapa Auga Epainimue Pugu
18 Timoti gau koꞌa koa lapamiaiso aumu, lapaini kapulanio pugu. Papiau fouꞌi maamuai laifa kakaua auꞌi oi imamuai laogeukaꞌi. Egaꞌina papiauꞌi fopaini kapulaniꞌi pamalele pifogeꞌi fakepamalele pugu. Kai omaꞌe pagu papiau isaꞌi Deo ega Spirituai profeta koa oi foumu keifa kakaua keifa oi Deo ega pinauga alokapa afoloapakipo keoma. Pau egaꞌina iifaga lapaopolanio foloꞌagege. Ega koa oi pifoge pamaleleꞌi auꞌi fokaisapuꞌi fakepamalele pugu laoma. 19 Iꞌina alokapa aisama, Deo ega iifa alomu koꞌagai fopakoꞌania, ke Deo maagai kapaꞌina apala auga folokapa kai felo mo fokapa. Kai papiau isaꞌi Deo maagai kapaꞌina felo mo fekekapa auga keumakalaina, Deo akepakoꞌania kai pifoge pamaleleꞌi mo kepakoꞌaniꞌi. Ega koa kekapa puo, kapa agaꞌo eeꞌiai laaꞌi kai pifoge pamaleleꞌi mo eeꞌiai kekae. Egaꞌina auga aꞌuai lonti fopai eꞌanimuꞌa, amu maꞌoai kekogo afeꞌai kapa agaꞌo aeka koa iꞌopoga, isa eꞌi pakoꞌa auga ekani okaoka. 20 Ke papiau isaꞌi ke au aka Hemonius, ke agaꞌo aka Aleksanda auniꞌi fou keapafou ega koa kekapa, Deo keifa apala peni aagenia mo. Lau iꞌina auꞌi auniꞌi Satani imagai lapuaꞌafuniꞌi kapaꞌina akekapa koa fekekapa. Iina koa lakapaisa auga isa kapaꞌina kekapa auga, Deo maagai apala ipauma auga fekelogo, ke muni Deo fakeifa apala peni aagenia mo pugu laoma.