2 Korinto
Paulo Malele Muniai Epapua Korinto Taonina Kristiano Papiauꞌi Eeꞌiai Eulaisa Auga
1
Lau Paulo. Lau auga Deo ega logoai Iesu Kristo ega apostolo lamia. Lau iꞌina malelega lapapua, ke akiꞌa Timoti aunimai akamaisai laulaisa, oi Deo ega iifi eꞌa papiaumi Korinto taoninai oague aumi, ke Deo ega papiau maꞌoai Akaia agogai oaguega aumi fou eemi efai.
Lai amegamega, ega koa Amaꞌa Deo, ke aꞌa Lopia Iesu Kristo fou eꞌi gafegafe akaikiꞌa, ke gagao fou fekepenimi foagu felo aoma.
Deo Auga Papiau Ipaameꞌi Gome Auga
Iꞌa aꞌa Lopia Iesu Kristo Ama Deo, guani gome auga, ke papiau maꞌoai ipaameꞌi gome auga amaau afagaina. Isa iꞌa kina apalaꞌi maꞌoai aafiiꞌi auꞌi kinaꞌiai epaameiꞌa. Ega koa Deo iꞌa epaameiꞌa auga laoga mainai iꞌa ifoꞌa isafa kaisau mo kina apalaꞌi keafiꞌi auꞌi fapaameꞌi eoma. Gome Iesu Kristo ala ekiekie oma auga kiekieꞌi aloꞌaisai epogu koa iꞌopoga, Deo Iesu Kristo faagagai iꞌa kina apalaꞌi aafiꞌi auꞌi isafa eeꞌiai agepaameiꞌa afaefuafua. Ke lai faagamai ekiekie koa aisama, egaꞌina auga oi fepaameimi, ke kaniami feisagamau kainai ega emia oma. Ke Deo lai emai kiekieai epaameimai koa aisama, egaꞌina auga oi lai foisamai emi kiekieai foameame eoma kainai ega emia oma. Ke ega koa emia aisama, egaꞌina laoga mainai kiekie lai aafiꞌi koa iꞌopoꞌi foafiꞌi mo ganinagai, alomiai egaꞌina kiekieꞌi gamuꞌi mo agooponiꞌi, agoafiapiꞌi mo auga laoga maina agepagama. Ke lai emai afiaꞌama oi eemiai auga ekapula, gome alogo oi lai emai kiekieai okiekie koa iꞌopoga, Deo lai epaameimai auga, oi isafa epaameimi.
Aau akiu Kristiano papiaumi, lai anina aani oi lai Asia agogai kelele akaikiꞌaꞌi faagamaisai kemia akiekie auga fouga fologo aoma. Egaꞌina alogai lai faagu auga aekainimai, ke egaꞌina kapaꞌi faagamaisai kemia auga faafiapiꞌi, gamuꞌi mo faoponiꞌi auga aekainimai kainai, lai iꞌina agofaꞌagai faagu felao auga afiaꞌamaga agaꞌo laaꞌi koa iꞌopoga. Iifa gome papiau lai famae auga iifaga kepaapa efua auga, lai guamai alogai gamuga aoponia. Kai egaꞌina emia, ega koa lai maamai faelao ifomai mo kapa agaꞌo agakapa agekaina auga falaisa kai, maamai felao Deo papiau maeai epamaunimueꞌi auga Deoga faisa eoma. 10 Isa lai mae mauni epogai alao amai auga eegai kaniamai eagamauga, ke Isa muni lai kiekie eeꞌiai agepapealaimai paisa. Ke lai emai afiaꞌama auga, Isa aufa kina mo lai egaꞌina kiekieꞌi eeꞌiai agepapealaimai afaefuafua aoma. 11 Ke oi isafa emi megamegai lai opalagainimai. Egaꞌina auga, Deo papiau maꞌo lai faumaisai kemegamega auga, ainaꞌi agelogo afa agepeniꞌi. Ke Deo lai pipeni feloꞌi agepenimai faagagai, papiau maꞌo lai faumaisai Deo tenkiu akaikiꞌa akepenia.
Paulo Opo Iꞌoina Epamia
12 Pau lai emai ainaꞌau auga iꞌina: Lai alomai eifa, lai iꞌina agofaꞌagai ifomai aꞌimaimai emai laomai maꞌoai feloꞌi mo akapaiꞌi auga koꞌa eoma. Egaꞌina auga lai Deo eegai laomai kemai auꞌi, alo lolofa laoꞌi maiꞌi, ke alomai koꞌagai egaꞌina laoꞌi maiꞌi oi ipaumami aumi eemiai akapaiꞌi. Ke ega koa akapaisa auga iꞌina agofaꞌa ikifagai alakapaisa kai, Deo ega gafegafe akaikiꞌa kainai akapaisa. 13 Gome kapaꞌina oi agokuapina agekaina, ke oko agologo auga mo apapua eemi efai. Ke lau eꞌu afiaꞌama auga iꞌina: 14 Oi pau lai foumai afaꞌagamo ologo auga fofouga fologo afeꞌai, ega koa Lopia Iesu agemai kinagai aisama, lai oi ainaꞌaumi agapaꞌaua koa iꞌopoga, oi isafa lai ainaꞌaumai fopaꞌaua laoma.
15 Ke egaꞌina agemia auga lau alou lapakapulania kainai, opou lapaapa oi eemi faafai kaukau, ega koa Deo ega gafegafe isafina auniꞌi fopamia laoma. 16 Lau opou lapaapa auga, lau Masedonia alalao alogai, egaꞌina peagai oi faisami laoma. Ke alalao Masedoniai alamue alamai pugu aisama, famai fakoko faisami pugu, ega koa oi lau fopalagainiau foulaisau Iudea ago falao laoma. 17 Kai opou ega lapaapa oma alogai, oopolaga lau egaꞌina kapa eꞌele lapamia ooma ma? O lau papiau aumauni opoꞌi kepaapa kapa agaꞌo kegakapa keoma, akeꞌi egaꞌinagai mo keifa, “E, e,” keoma, ke “Laaꞌi, laaꞌi,” keoma koa lakapaisa ma ooma?
18 Kai iifa gome Deo auga, kapaꞌina eifania agekapa eoma auga agekapa paisa. Ega koa iꞌopoga, egaꞌina kainai lai emai iifa oi eemi efai auga, “E,” auga “E,” ke “Laaꞌi,” afalaoma. 19 Gome lau Silas, ke Timoti fou Deo Gauga, Iesu Kristo fouga oi epomiai ainogonia aisama, lai “E,” ke “Laaꞌi,” alaoma. Kai Iesu Kristo faagagai auga, “E,” moaꞌina aoma. 20 Gome Deo pakoꞌa iifaꞌi pika ekapaiꞌi mo ganinagai, Iesu Kristo faagagai pakoꞌa iifaꞌi egaꞌina auꞌi maꞌoai, “E,” moaꞌina. Ega kainai Iesu Kristo faagagai iꞌa maꞌoai “Amen” iifaga aifania. Ke ega koa akapa Deo au akaikiꞌa apamia. 21 Ke pau Deo oi lai fou kaiꞌalao Iesu Kristo faagagai aꞌa pakoꞌai faapa inoka auga ekapaisa. Isa iꞌa iꞌina agofaꞌa papiauꞌi epoꞌiai ekinaniꞌa* Grik malagai auga, ‘oili kaniaꞌa eꞌefaisa. Pilitani malagai ‘anoint’ Deo ega Spiritu eake peniꞌa. 22 Ke iꞌa Isa apuga ipaumaꞌa auga gouga faagaꞌaisai ekapaisa, ke egaꞌina mo kapa faugai ega Spiritu epeniiꞌa aloꞌaisai eague.
23 Lau Deo laifaga, ega koa Isa lau kapaꞌina laifania auga koꞌa mo laifania feoma laoma. Lau oi eemi Korinto alamue alafai, gome anina laani oi falafinaimi alomi falapamafua laoma. 24 Lau egaꞌina laifania auga, lai oi emi pakoꞌa alopialaina alaoma kai, lau ke fou apinauga auꞌi fou oi apalagainimi oalogama. Gome oi emi

*1:21: Grik malagai auga, ‘oili kaniaꞌa eꞌefaisa. Pilitani malagai ‘anoint’