2 Tesalonika
Paulo Malele Muniai Epapua Tesalonika Taonina Kristiano Papiauꞌi Eeꞌiai Eulaisa Auga
1
Lau Paulo iꞌina malelega lapapua, ke Silas, Timoti aumai oiso, akamaisai laulaisa oi Tesalonika taoninai Deo ega iifi eꞌa papiaumi oague aumi eemi efai. Oi auga Iesu Kristo opakoꞌania kainai, Deo Ama auga, ke Lopia Iesu Kristo fou eꞌi papiau omia.
Lai iꞌa Amaꞌa Deo amegamega penia, ega koa Gauga Iesu Kristo fou eꞌi gafegafe akaikiꞌa, ke gagao fou fekepenimi foagu felo aoma.
Paulo Emegamega Deo Tenkiu Epeniia
Aamai akimai Kristiano aumi, lai oi faumiai aufa kina mo Deo tenkiu fapenia auga ekainia. Gome oi emi pakoꞌa euki akaikiꞌa emia elaoaina, ke oi maꞌoai agaꞌo agaꞌo alomi koꞌagai animi oani auga laoga maina isafa alomiai euki akaikiꞌa emia elaoaina. Oi ega okapa oma kainai, emi pakoꞌai papiau oi keafi apalanimi, ke iꞌopo maꞌo eemi kefai mo ganinagai, gamuꞌi mo oponiꞌi Iesu opakoꞌania paisa. Ega puo lai Deo ega iifi eꞌa papiauꞌi maꞌoai epoꞌiai, oi emi laomai ega okapa oma auga ainaꞌauga apaꞌaua.
Ke pau oi faagamiai kapaꞌina kemia auga, Deo papiau laomai felo kekapa aisama, afa felo epeniꞌi, ke apala kekapa aisama afa apala epeniꞌi auga, iꞌa epakinaiꞌa. Deo ega ekapa oma kainai, oi Deo ega agofaꞌai agokoko agekaina. Gome oi Deo ega agofaꞌa egaꞌina puogai okiekie. Deo auga afa felo mo epipeni. Kaisau oi eemiai kelele kekapaꞌi auꞌi Deo isafa isa afa agepenimueꞌi, kelele eeꞌiai agekapa. Deo ega koa agekapa aisama, isa kelele oi eemiai kekapa auga meauga eemiai ageafilaisa ilikae agepenimi, ke lai isafa ilikae agepenimai. Ke Lopia Iesu ega agelo isapu akaikiꞌa keafia auꞌi fou ufai lo eufa emoge auga alogai akeapakina aisama, egaꞌina kapaꞌi maꞌoai akemia. Ke egaꞌina kinagai Deo akelogonia, ke iifa faunina iꞌa aꞌa Lopia Iesu Kristo fouga kainai akepea auꞌi, afa apala ipauma agepeniꞌi. Ke isa egaꞌina papiauꞌi afa apala agepeniꞌi aoniamo, ke Deo agogai agepapealaiꞌi, ega koa Deo kua maaga afakeisaisa. Ke ega isapu, ega eaea akaikiꞌa isafa afakeisaisa. 10 Kai egaꞌina kinagai agemai aisama, papiau isa kepakoꞌania ega papiau kemia auꞌi maꞌoai, isa fekeau afagaina, ke au akaikiꞌa fekepamia eoma. Ke akeisa akeopofua akekauai alogaina. Ke oi lai iifa faunina Iesu fouga aifafoua auga opakoꞌania kainai, oi isafa egaꞌina papiauꞌi epoꞌiai agoapauka.
11 Lai egaꞌina opomaisai ekaega kai, aufa kina oi faumiai amegamega, ega koa iꞌa aꞌa Deo oi eifanimi auga felo mo feoma aoma. Ke ega isapuai kapaꞌina felo anina oani auga emi agu alogai fekapa, ke emi pakoꞌai opinauga auga pinaugaga isafa fopafua aoma. 12 Ke lai ega amegamega oma, ega koa Amaꞌa Deo ke aꞌa Lopia Iesu Kristo fou eꞌi gafegafeai Lopia Iesu Kristo aka oi eemiai akaikiꞌa femia aoma. Ke oi Iesu fou oagu kainai, Iesu ega akaikiꞌa oi fou kaimialao foafia aoma.