3 Ioane
Ioane Ega Malele Oiso Auga
1
Lau iifi eꞌa au akaikiꞌau agaꞌo malele iꞌina, ekefaꞌauagai Kaius eemuai laulaisa. Ke oi auga Deo ega iifa koꞌa auga lopakoꞌania kainai, lau alou koꞌagai oi animu laani.
Ekefaꞌauagai, lau Deo lamegamega penia ega koa oi foloisafa alogamai foagu laoma. Ke Deo maagai oi alomu felo ipauma koa iꞌopoga, oi emu agu isafa felo femia laoma. Lau alou egama alogaina, gome aaꞌa akiꞌa Kristiano papiauꞌi isaꞌi kemai, oi alomu koꞌagai Deo ega iifa kainai lopea auga fouga maauai keifania. Ke oi aufa kina Deo ega iifa koꞌa auga agugai ala loagu oma auga isafa fouga maauai keifania. Lau kapa agaꞌo alou aepagama alogaina kai, lau gau iifi eꞌa papiauꞌi Deo ega iifa koꞌa agugai keagu auga aꞌo lalogo alou epagama alogaina.
Ekefaꞌauagai, oi alomu koꞌagai emu pinauga lokapa, aaꞌa akiꞌa Kristiano papiauꞌi alologoniꞌi mo ganinagai, eemu kefai aisama, felo mo eeꞌiai lokapa lopalagainiꞌi. Ke oi alomu koꞌagai isa aniꞌi loani lopalagainiꞌi auga, kemai inae iifi eꞌa papiauꞌi maaꞌiai keifafoua. Oi Deo anina eani Isa ega pinauga auꞌi ala fopalagai omaꞌi eoma auga, laoga mainai fopalagainiꞌi kai foulaiꞌi fekelao. Egaꞌina alokapa aisama, laomai felo alokapa. Gome isa Iesu aka kainai kepealai kepinauga mo ganinagai, Iesu akepakoꞌania papiauꞌi eeꞌiai pipalagai agaꞌo akeafia. Ega puo iꞌa papiau ega koaꞌi auꞌi gafegafe akaikiꞌa fapakinaꞌi fapalagainiꞌi, ega koa fou kaiꞌalao Deo ega iifa koꞌa faifafoua, ke pinauga fakapa.
Lau Kristiano papiauꞌi fauꞌiai malele agaꞌo lapapua, iifi eꞌa egaꞌina papiauꞌi eeꞌiai laulaisa. Kai Diotrefes anina eani ifo akaikiꞌa gamia eoma auga, lai au akaikiꞌamai ainamai aeafia. 10 Ega puo lau oi eemi alafai aisama, isa kapaꞌina ekapa iifa apalaꞌi eifaniꞌi ninimai eꞌanina auꞌi maꞌoai alaifafouꞌi. Ke isa egaꞌina ekapa alo aekaina koa, Kristiano papiauꞌi eega kefai auꞌi aegafegafe peniꞌi aeifa kokoꞌi. Ke isa iifi eꞌa papiauꞌi isaꞌi Kristiano papiauꞌi egaꞌina kegaifa kokoꞌi keoma auꞌi isafa epaapakipoꞌi, ke iifi eꞌa alogai epapealaiꞌi.
11 Kai ekefaꞌauagai, oi auga papiau kapaꞌina apala kekapa auga folokapa kai, felo kekapa auga mo fokapa. Gome kaisau laomai felo ekapa auga Deo gauga kai, kaisau laomai apala ekapa auga Deo aelogonia. 12 Papiau maꞌo Demetrius auga au felo keoma. Ke isa Deo ega iifa koꞌa auga isafa kainai epea. Ke lai isafa isa au felo auga aifafoua. Ke oi lologo lai Demetrius faagagai kapaꞌina aifania auga koꞌa paisa.
13 Lau niniꞌani maꞌo kekae faifaniꞌi kai, anina alaani maleleai fapapuaꞌi. 14 Kai lau anina laani auga, fafiakoa faafai eemiai kuaꞌa maaꞌa faisa kai fou faniniꞌani laoma. 15 Ke lau lamegamega ega koa Deo ega gagao eemuai feka laoma. Ke oi ekefaꞌamu inae auꞌi oi kepamegonimi. Ke lau eꞌu pamego iꞌa ekefaꞌaꞌa agaꞌo agaꞌo egae fou oague auꞌi fopeniꞌi laoma.