Kalatia
Paulo Malele Epapua Kalatia Ago Kristiano Papiauꞌi Eeꞌiai Eulaisa Auga
1
Lau apostolo Paulo. Lau auga papiau aumauni akeulaisau alamai, o kai agaꞌo aekinaniau aeulaisau alamai kai, Iesu Kristo ke Amaꞌa Deo Iesu maeai epamaunimue auga auniꞌi lau kekinaniau keulaisau lamai. Lau iꞌina malelega lapapua, ke Kristiano papiauꞌi inae fou aagu auꞌi fou akamaisai laulaisa, oi Kalatia ago iifi eꞌa papiaumi eemi efai.
Lau iꞌa Amaꞌa Deo ke aꞌa Lopia Iesu Kristo fou lamegamega peniꞌi, ega koa eꞌi gafegafe akaikiꞌa ke eꞌi gagao fou fekepenimi foagu felo laoma. Ke iꞌa aꞌa Lopia Iesu Kristo papiau pau laomai apalaꞌi muniꞌiai kepea auꞌi laoꞌi maiꞌi eeꞌiai gapapealaiꞌa eoma puo, ifo imaauga elogoaina Deo epaꞌa penia iꞌa aꞌa laomai apalaꞌi fauꞌiai emae. Ke isa egaꞌina ekapaisa auga Amaꞌa Deo ega logoai anina eani auga kainai mo ekapaisa. Deo ega koa ekapaisa auga, Au Akaikiꞌa fapamia faau afagaina faefuafua. Amen.
Iifa Faunina Agaꞌomo Iꞌoina Agaꞌo Laaꞌi
Iesu Kristo ega gafegafe kainai Deo oi eifanimi ega papiau omia kai, oi ofiaisakoa mo Deo eifanimi auga opuaꞌafuga iifa faunina iꞌoina agaꞌo muninai opea auga laisa lakauai alogaina. Kai iifa gome auga, iifa faunina iꞌoina agaꞌo laaꞌi. Kai papiau isaꞌi oi alomi kepamaꞌo, ke isa iifa faunina Iesu Kristo fouga kegapaefo pagainia iꞌoina kegapamia keoma. Kai lai o ufai agelo mo ganinagai, lai iifa faunina aifafou kakaua auga iꞌopoga mo afalainogonia koa aisama, lau Deo lagoi peni kapulania, ega koa lai o kaisau epifoge auga afa apala fepenia aoniamo laoma! Ke maamiai aifa kakaua koa iꞌopoga, pau laifamue pugu. Aufalao agaꞌo lai iifa faunina Iesu fouga oi maamiai ainogonia, ke oi opakoꞌania auga iꞌopoga mo afaeinogonia koa aisama, lau Deo lagoi peni kapulania, ega koa isa afa apala fepenia aoniamo laoma!
10 Ke pau papiau lau aniu kegaani laoma puo, egaꞌina lakapa, o Deo aniu gaani laoma puo egaꞌina lakapa ma? Ke lau papiau aloꞌi mapagama laoma puo, egaꞌina lakapa ma? Laaꞌi. Lau papiau mo aloꞌi mapagama paisa koa aisama, lau Iesu Kristo ega pinauga au falamia.
Deo Paulo Eifaga Apostolo Emia Auga Fouga
11 Aau akiu Kristiano papiaumi, lau iifa faunina Iesu fouga lainogonia auga papiau ifoꞌi opoꞌiai keopolaga kekapa auga laaꞌi. Egaꞌina auga oi amologo felo laoma. 12 Ke iifa faunina egaꞌina aufalao agaꞌo eegai alaafia, ke kai agaꞌo isafa egaꞌina iifaga aepamaleleniau kai, Iesu Kristo ifo egaꞌina iifaga epalogoniau.
13 Gome lau Iudea papiauꞌi eꞌi kagakaga kainai lapea aisama, ala laoma auga aꞌo ologonia. Ke egaꞌina alogai, lau Deo ega iifi eꞌa papiauꞌi ala laafi apala omaꞌi, ke mapalifu afeꞌaina laoma auga fouga ologo. 14 Ke Iudea auꞌi aguꞌaꞌi lau fou inipomai agaꞌomo auꞌi epoꞌiai, lau auga isa maꞌoai lakaꞌegai afeꞌainiꞌi, ke alou imaau fofougai lai ufumai apamai eꞌi kagakaga maꞌoai mo kaiꞌiai lapea. 15 Kai lau alamauni koa kai, Deo ega gafegafe akaikiꞌa kainai ekinaniau ega iifa ipapea au famia eoma. 16 Ke Deo alo koꞌagai anina eani, Gauga lau epakinaisau, ega koa lau Iudea papiauꞌi laaꞌi auꞌi maaꞌiai iifa faunina Iesu fouga faifafoua eoma. Ega kainai lau kapaꞌina faifania auga fouga kai agaꞌo maauai aeifania alaifafoua. 17 Ke lau Ierusaleme taonina alalao, papiau lau agouai keufai apostolo kemia auꞌi isafa maaꞌiai lau kapaꞌina alaifafoua auga fouga alaifania. Kai lau fiakoa mo Arabia ago lalao, ke muniai kai lamue lamai Damaskus taoninai.
18 Egae kai inipo oiso afegai, lau Peto maisa aunimai amaniniꞌani laoma puo, lalao Ierusaleme taonina, ke egae kina 15 fou aagu. 19 Ke egae laagu alogai, apostolo iꞌoiꞌi agaꞌo alaisaꞌi kai, Lopia akina James auga mo laisa. 20 Ke lau kapaꞌina lapapua eemi efai auga pifoge iifaga laaꞌi kai, Deo agogai iifa gome mo maamiai laifania. 21 Ke lau Ierusalemeai laagu afegai, lalao Siria ago, ke egaꞌina afegai lalao Silisia ago. 22 Ega kinagai Iudea agogai iifi eꞌa papiauꞌi Iesu Kristo kepakoꞌania auꞌi lau akelogoniau. 23 Kai isa lau fou papiau iina keifa oma auga mo kelogo: “Ufainagai au iꞌa eafi apalaniꞌa aꞌa pakoꞌa gapalifua eoma auga, pau eapae egaꞌina pakoꞌaga fouga einogonia,” keoma. 24 Ke Deo lau epaponiau auga fouga kelogo aisama, isa Deo keau afagaina.