James
James Malele Epapua Auga
1
Lau James. Deo ke Lopia Iesu Kristo eꞌi pinauga au. Lau Israel pakoꞌa papiaumi* Israel ikupuꞌi 12 papiaumi okani okaoka, agofaꞌai afu iꞌoiꞌi iꞌoiꞌiai oague aumi eemiai iꞌina malelega lapapua laulaisa. Oi maꞌoai oagu felo ma paꞌanina lapaꞌani.
Iꞌopo Ikifa Ke Paꞌamuꞌamu Auga
Aau akiu pakoꞌa papiaumi, iꞌopo iꞌoiꞌi iꞌoiꞌi eemi akefai aisama, emi pakoꞌa ageuki pugu auga foopolaga, alomi fegama alogaina. Gome ologo oi emi pakoꞌai iꞌopo iꞌoiꞌi iꞌoiꞌi eemi akefai aisama, oi emi pakoꞌa foafiapia, gamuga mo foopo auga laoga maina epaꞌuegenia. Ke Deo anina eani emi pakoꞌa fekapula mo felao maeai, ke emi aguagu alogai laomai feloꞌi mo fokapaꞌi ega koa Isa maagai alo opai aumi fomia eoma. Egaꞌina mo laaꞌi kai, emi aguagu alogai alomi koꞌagai mo Isa fopakoꞌania. Ke Isa aina kainai kapa maꞌoai fokapa afeꞌainiꞌi, ke muninai isafa fopea eoma. Ke fuagai aisama, emi keaga ageꞌopai, kapa agaꞌo kainai afolokai. Ega puo iꞌopo iꞌoiꞌi iꞌoiꞌi eemi akefai aisama, gamuꞌi mo foopo emi pakoꞌa foafiapia, alomiai mo fekeka felao egaꞌina iꞌopoꞌi maꞌoai fekepagai afeꞌai laaꞌi fekemia. Egae kai Deo maagai alo opai aumi agomia.
Kai oi epomiai kaisau egaꞌina iꞌopoꞌi aloꞌiai fepeauka auga ikifaga, eegai laaꞌi koa aisama, Deo fegoina fepalagaina. Deo gafegafe akaikiꞌa auga agogoina aisama, afaepapuua, kapaꞌina ogoina auga, kapa eꞌele ipauma pinoina agopinoi mo ganinagai, emi apala afaeisa kai agepenimi mo. Ega puo kaisau eegai egaꞌina ikifaga laaꞌi koa aisama, Deo fegoina egaꞌina ikifaga fepenia. Kai isa Deo agegoina aisama, Deo eegai kapaꞌina egoina agepenia auga alo koꞌagai fepakoꞌa kapulania. Ke isa opo gua faemia kapaꞌina Deo eegai egoina aisama, agepenia ma, afaepenia ma auga opopo faepaꞌaua. Kai kaisau egaꞌina opopo agepaꞌaua opo gua agemia aisama, isa auga ameku emai aꞌuai goiso epua elao emai auga koa iꞌopoga mo. 7-8 Iifa gome maamiai laifania. Kaisau Deo ke agofaꞌa fou epoꞌiai opo gua epamia auga, kapa maꞌoai ekapaꞌi kai mino elao emai puo, kapa agaꞌo gakapa felo auga afaekaina. Ega ekapa oma puo, Lopia eegai kapa maꞌoai egoina mo ganinagai, eegai kapa agaꞌo ageafia auga opolaga faeafia.
Ke oi pakoꞌa papiaumi epomiai, au aage ulalu auga agaꞌo eaguega koa aisama, Deo isa ekinaga, ega papiau epamia auga felogo. Ke isa au aage ulalu auga mo ganinagai, Deo maagai auga isa au akaikiꞌa ipauma. Ega puo isa ulalu auga mo faeoma ifo faepaake kai, Deo isa faagagai kapaꞌina ekapaisa auga alogama akaikiꞌa fepaꞌaua. 10-11 Ega koa iꞌopoga, oi epomiai paꞌamuꞌamu auga agaꞌo eaguega koa aisama, Deo isa isafa ekinaga ega papiau epamia auga felogo. Ke egaꞌina auga kapa akaikiꞌa puo afaegea. Kai ega amu auga au kaikaina koa iꞌopoga agegea puo faeainaꞌau. Maami galao au kaikaina amoisa. Kina eꞌagau aisama, egefaopu au egaga. Ke kina isapuga egaga aisama, fiakoa mo eogogo kaikaina kemae kelulu. Ega koa emia, au iisa felo auga fiakoa mo egea laaꞌi emia. Ega koa iꞌopoga, paꞌamuꞌamu auga ega moni mo pinauga epapea alogai, ega mae kina agemai aisama, ega amu maꞌoai akegea afeꞌai. Ega puo paꞌamuꞌamu auga ega amu ainaꞌauga faepaꞌaua kai, Deo isa ekinaga ega papiau emia auga alogama fepaꞌaua.
Iꞌopo Deo Eegai Aemai
12 Ke oi epomiai au agaꞌo iꞌopo agaꞌo eega agemai. Kai isa ifo gamuga mo ageopo ageafiapia mo, ega pakoꞌa afaepuaꞌafuga koa aisama, Deo isa ega laomai felo afa agepenia. Egaꞌina auga, papiau aloꞌi koꞌagai Deo anina keani auꞌi eeꞌiai eifa epakoꞌania koa iꞌopoga, mauni umamo afugai fou akeagu. Ega puo iꞌopo agemai kai kaisau agekapula afaeꞌualai auga, Deo eegai kapa feloꞌi ageafiꞌi. 13 Ke Deo kai agaꞌo aeꞌopoꞌopo, ke kai agaꞌo Deo ageꞌopo apala gakapa ageoma isafa afaekaina. Ega puo au agaꞌo iꞌopo agaꞌo eega afemai aisama faeinaka, ‘Deo eꞌopoisau’ faeoma. 14 Kai au egaꞌina ifo laomai apalaꞌi emaaniꞌi kainai iꞌopo isa eega kemai. Ega aisama kapaꞌina emaaga auga, isa agepaafia agelao agepaoa, ke fuagai kapa apala agaꞌo agekapa paisa. 15 Ega koa kapa apala agekapa aisama, isa ega agu alogai kapa apala agekapa afaefuafua. Ke egaꞌina mo agekapa afaefuafua aisama, gamue laomai felogai gapea pugu ageoma afaekaina. Ke fuagai Deo isa ega laomai apalaꞌi afa agepenia. Kapaꞌina amaaga auga papie inaegai koa iꞌopoga. Papie imoi gua alogai euki elao epamauga. Ega koa iꞌopoga, aloꞌaisai kapaꞌina amaaga auga euki akaikiꞌa emia elaolao laomai apala epagama, ke fuagai epalifu ipaumaniꞌa mo, eauoka afeꞌainiꞌa.
16 Ega puo aau akiu pakoꞌa papiaumi, epomiai kai agaꞌo folologoaina faefogeimi faeifa iꞌopo Deo eegai emai faeoma. 17 Kai fologo felo, Deo Amaꞌa eaea maꞌoai, kina, gafa ke miꞌimiꞌi ufa guagai aisaꞌi auꞌi epagamaꞌi. Ke kina, gafa, ke miꞌimiꞌi eaeaꞌi iꞌoiꞌi akemia kai, Deo auga eaea maꞌoai gome auga puo, egama mo egama, iꞌoina agemia afaekaina. Ke kapa feloꞌi, ke pipeni feloꞌi ipaumaꞌi auꞌi maꞌoai Deo auꞌoniai eague auga eegai kemai. 18 Ke ufainagai Deo kapa maꞌoai gapagamaꞌi eoma aisama, egaꞌina kapaꞌi maꞌoai epoꞌiai papiau aumauni auga kapa akaikiꞌa ipauma fepamia eoma. Ega kainai ega logoai eifa mo ifo iisagai iꞌa papiau aumauni epagamaiꞌa. Ke pau auga, iifa faunina Iesu fouga kainai, iꞌa Deo iisa ipaumagai alao. Ega puo Deo ega pagama amuꞌi maꞌoai Isa apuga kai, epoꞌiai iꞌa auga aufai iꞌa mo Isa apuga ipaumaꞌa agamia agekaina.
Ainami Fopaaua Ke Fopinauga Felo
19 Aau akiu, pakoꞌa papiaumi, iꞌina iifaga fologo felo: Oi maꞌoai fofiakoa ainami fopaaua kai laafuai foloniniꞌani. Ke papiau eeꞌiai guami faekupu faefiakoa. 20 Gome Deo anina eani alo opai agugai faagu eoma. Kai guakupuai Deo maagai alo opai agugai agaagu afaekaina. 21 Ke agofaꞌa fofouga alogai, papiau meagai laoꞌi maiꞌi ofuꞌi, ke laomai apalaꞌi ipaumaꞌi kekapaꞌi auꞌi fopuaꞌafuniꞌi. Kai Deo ega iifa alomiai ekoko, au oga koa iꞌopoga, alomiai ekae euki auga guami fepamameꞌania, alomi fepaagalaisa kainai fopea. Ega agokapa oma koa aisama, oi laomai apalaꞌi fokapaꞌi koa iꞌopoga kai, Deo ega iifa agekaisapuimi, ke fuagai kaniami ageagamauga.
22 Ke Deo ega iifa aꞌo agologo aisama, kapaꞌina aꞌo ologo auga fokapa. Oi ifomi folofogeimi foloopolaga, Deo ega iifa aꞌo mo ologo auga kaniami ageagamauga folooma. 23-24 Gome aufalao agaꞌo Deo ega iifa aꞌo mo elogo kai aekapa auga, au agaꞌo oleoleai iisa eisa kai ekailai elao aisama, fiakoa mo iisa ala koa oleoleai eisa auga eꞌagegeaina auga koa iꞌopoga. 25 Kai Deo ega iifa Iesu fouga felo ipauma, laomai apalaꞌiai agepapealaiꞌa auga fiakoa mo faꞌagege auga afaekaina. Ega kainai kaisau ageopolaga alo koꞌagai egaꞌina iifaga agepakoꞌania auga, Deo ega iifa aꞌo agelogo aisama, afaeꞌagege kai kapaꞌina aꞌo elogonia auga agekapa. Ega koa agekapa aisama, ega pinaugai Deo eegai kapa feloꞌi ageafiꞌi.
26 Kai epomiai aufalao agaꞌo eopolaga, isa Deo epakoꞌania muninai epea eoma kai, ifo ega niniꞌani aeꞌima felo auga ifo efoge. Ke Deo epakoꞌania muninai epea eoma auga, Deo eegai kapa agaꞌo laaꞌi. 27 Iifa gome kaisau alo koꞌagai Deo muninai gapea eoma koa aisama, iina fekapa oma: Isa isagepa, ke afuafu keulalu kina apalaꞌiai keague auꞌi feꞌimaꞌi. Ke isa agofaꞌa fofouga alogai laomai apalaꞌi epogu, ke Deo keumakalaina auꞌi maꞌoai keague kai egaꞌina papiauꞌi epoꞌiai faekoko. Kaisau ega koa ekapa auga Amaꞌa Deo anina eani, ke Isa maagai alo koꞌagai ke alo opainai Isa eau afagaina auga.

*1:1: Israel ikupuꞌi 12 papiaumi