2
Iesu Fei Fino Epamia
Ke kina auniꞌi kelao afegai kina oiso aisama, amagelofe miamiaga agaꞌo Kalilea agogai, Kana taoninai emia. Ke Iesu ina elao egaꞌina miamiagai. Ke miamia inagome auga iifa eulaisa Iesu ega imoi isafa fou egaꞌina miamia kelao. Ke miamia egaꞌinagai keaguega kai fino efua aisama, Iesu ina isa epainia einaka, “Isa eeꞌiai fino efua,” eoma.
Kai Iesu isa ina epainia einaka, “Papie, lau eꞌu kina aekaina koa puo, kapa puo iꞌina kapaꞌi makapaꞌi looma?” eoma.
Kai Iesu ina pinauga auꞌi epainiꞌi einaka, “Kapaꞌina fokapa ageoma auga fokapa,” eoma.
Egaꞌina miamia emia alogai Iudea papiauꞌi eꞌi kagakaga kainai imaꞌi iikuga feina oga maꞌoai mo imagea aloꞌiai fei kepaꞌefaukaꞌi eeꞌiai mo kepaaguꞌi keagu. Ke oga egaꞌina aloꞌiai fei 80 liters elao 90 liters koa iꞌopoga aloꞌiai keka.
Iesu pinauga auꞌi epainiꞌi einaka, “Oga omaiseiniꞌi fei akeꞌi opapoguꞌi,” eoma. Ke pinauga auꞌi oga kemaiseiniꞌi fei akeꞌi kepapoguꞌi.
Egae kai epainiꞌi einaka, “Pau afa amoakoaua amolaoaina miamia eꞌima lopiaga amopenia,” eoma.
Ke pinauga auꞌi Iesu eifania koa kekapaisa. Ke miamia eꞌima lopiaga fei fino emia auga einu opogaina. Fei keakoaua auꞌi mo fino egaꞌina kapai emai auga kelogo kai, miamia lopiaga fino egaꞌina kapai emai auga aelogo. Ega puo fei fino emia auga einu opogaina aisama, amage mamaga auga eifaga ega elao. 10 Ke epainia einaka, “Papiau maꞌoai fino iinuga felo auga kepapealai kakaua elao laꞌafou auꞌi keinu. Ke fino maꞌo keinu afegai kai, fino iinuga aefelo alogaina auga muniai kai keafilaisa papiau keinu. Kai oi auga fino felo ipauma auga loꞌoamenia emai fuagai kai loafilaisa,” eoma.
11 Iꞌina auga Iesu mirakulo ekapa kakaua auga, ke egaꞌina mirakulo auga, Kalilea agogai Kana taoninai emia. Ega koa ekapaisa, isa ega isapu ke ega eaea akaikiꞌa auga epafokia, ke ega imoi isa kepakoꞌania.
Iesu Deo Ega Eꞌai Papiau Euokaꞌi
12 Egaꞌina afegai Iesu ina, aaga akina, ke ega imoi fou kelao Kapenaum taonina, egae kina pika koa mo fou keagu.
13 Ke Iudea papiauꞌi Pasover miamiaga kekapa auga kina emai eꞌani aisama, Iesu Ierusaleme taonina elao. 14 Ke elao egae Deo ega eꞌai au keagu polomakau sipi, ke koofi ineiꞌi fou keꞌafaꞌafalainiꞌi, ke papiau isaꞌi auga, teipoloai keagu moni keau pagainia eisaꞌi. 15 Ke isa apaꞌu eafiia uipi ekapaisa efua aisama, aꞌo maꞌoai, polomakau ke sipi isafa fou euokaꞌi Deo ega eꞌa alogai epaꞌalaiꞌi. Ke moni keau pagainia papiauꞌi isafa eꞌi silifa monina eafiia efopuoka, ke eꞌi teipolo epaefo pagainiꞌi. 16 Ke koofi ineiꞌi keꞌafaꞌafalainiꞌi auꞌi epainiꞌi einaka, “Iꞌina kapaꞌi inae amopaꞌalaiꞌi! Lau Amau ega eꞌa afaꞌafa afuga folopamia!” eoma.
17 Ke Iesu ega imoi isa kapaꞌina ekapaisa keisa, ke ega eifa oma aina kelogonia aisama, ufainagai Iesu fouga profeta Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma auga keopolaga, “Deo, lau alou koꞌagai oi emu eꞌa anina laani alogaina kainai, eꞌa egaꞌina faagagai kapaꞌina agemia auga lau alou agepalifua.” Sam 69:9
18 Iudea papiauꞌi Iesu ega ekapa oma keisa aisama, kepaini kapulania keinaka, “Mirakulo gouga kapa alokapa ega koa agalogo oi iꞌina kapaꞌi maꞌoai alokapaꞌi agekaina auga isapuga eemuai ekaega agaoma?” keoma.
19 Ke Iesu einaka, “Deo ega eꞌa iꞌina foauoka, ke kina oiso alogai alapaꞌuegenia pugu,” eoma.
20 Ega aisama Iudea papiauꞌi keifa keinaka, “Deo ega eꞌa iꞌina kepaapa auga inipo ouꞌaga pani kuagai imagea eafiia kai kepafua kai, oi auga kina oiso alogai alopaꞌuegenia ma looma?” keoma. 21 Kai Iudea papiauꞌi Iesu Deo ega eꞌa koꞌa auga aeifania kai, isa ifo imaauga Deo ega eꞌa koa iꞌopoga auga fouga eifania auga akelogo. 22 Kai muniai Iesu maeai emaunimue aisama kai, ega imoi isa kapaꞌina eifania auga keopolaga. Ega aisama isa Deo ega iifa ufainagai profeta kepapuaꞌi auꞌi, ke Iesu kapaꞌina eifania auga fou kepakoꞌaniꞌi.
23 Pau Iesu Pasover miamiagai Ierusalemeai eagu alogai, papiau maꞌo isa mirakulo gouꞌi ekapaiꞌi keisaꞌi aisama, isa aka kepakoꞌania. 24 Kai Iesu alo fofouga egaꞌina papiauꞌi eeꞌiai aeogeisa, gome isa papiau maꞌoai aloꞌi ala koa auga elogo. 25 Ke isa aufalao agaꞌo feafia maagai papiau ala koa auga feifania faekaina, gome isa papiau aloꞌiai kapaꞌina keopolaga auga elogo efua.

2:17: Sam 69:9