24
Iesu Maeai Emaunimue
(Mateo 28:1-8; Mako 16:1-8; Ioane 20:1-10)
Deo keau afagaina kina efua egani amagai ipauma egaꞌina papieꞌi Iesu ooga fekepakuma keoma puo, amu o kepakuma auꞌi amuꞌi kepafuaꞌi keka auꞌi keafiiꞌi la kelao. Kelao laai aisama, kepo la ake kepae apua auga eelai keisa. Ega puo kekoko kai Lopia Iesu imaauga akeisa. Ega kainai keapa kapaꞌina emia auga keopopolaga kai fiakoa mo au gua tiapu eaeaꞌi, kimage koa iꞌopoga keeaea alogaina auꞌi keiꞌiukaꞌi eeꞌiai keapafoki. Ega aisama egaꞌina papieꞌi kekauai kemaniꞌi alogaina puo keꞌualai keomukipo. Kai au auniꞌi isa kepainiꞌi keinaka, “Kapa puo oi maaga maunina auga mae auꞌi epoꞌiai okapuga? Iesu inae laaꞌi isa emaunimue! Ke isa oi fou Kalileai oagu alogai maamiai iina eifa oma auga amoopolaga: ‘Papiau Aumauni Gauga laomai apalaꞌi kekapaꞌi auꞌi imaꞌiai fekepaaua kolotiai fekeauꞌuꞌua femae, ke kina oiso aisama femaunimue pugu,’ eoma.” Ke au auniꞌi egaꞌina iifaga keifania efua aisama, egaꞌina papieꞌi Iesu ega iifa keopolaga.
Ke isa laai kemue kelao aisama, kapaꞌina mo kemia auga maꞌoai Iesu ega imoi auꞌi ke egae kai mo kai mo keagu auꞌi, maꞌoai maaꞌiai keifafoua. 10 Egaꞌina papieꞌi kelao laai kapaꞌina kemia keisa imoi maaꞌiai keifafouꞌi auꞌi akaꞌi, Maria Makdalena, Ioanna, ke James ina Maria. Ke papie isaꞌi fou la kelao auꞌi isafa, imoi maaꞌiai keifafoua. 11 Kai egaꞌina papieꞌi kapaꞌina keifania auga kafoꞌo koa niniꞌaniꞌi kepamia puo, imoi maꞌoai egaꞌina iifaꞌi akepakoꞌaniꞌi. 12 Kai Peto eꞌue epiau elao laai aiso eokoko aisama, Iesu imaauga kemoka tiapuga mo egae eka eisa. Ega aisama emue kai kapaꞌina mo kemia auga oko aelogo felo puo, ekauai alogaina eopofua, ifo mo opogai eopolaniꞌi.
Emmaus Paguaga Keagagai
(Mako 16:12-13)
13 Egaꞌina kinagai mo Iesu muninai kepea auꞌi auniꞌi pagua aka Emmaus kelao. Egaꞌina paguaga auga Ierusaleme taonina fou epoꞌi 11 kilomita.* Epo Ogofoina paguaga elao Hiritano keagaga koa iꞌopoga. 14 Isa kelao alogai Iesu kolotiai ala emae oma auga fouga maꞌoai keifaniꞌi kepealaina. 15 Isa kepea keniniꞌani ke Iesu faagagai kapaꞌina mo kemia auꞌi fouꞌi keifaifaniꞌi kai Iesu ifo emai fou kaiꞌialao kepea. 16 Kai Deo isa maaꞌi ekaisapua puo kaisau isa fou kepea auga oko akelogo.
17 Ke Iesu isa epaꞌani peniꞌi einaka, “Oi aunimi kapaꞌina fouga oifania opealaina?” eoma.
Ega aisama isa keapakipo kai Iesu keopolaga aloꞌi emafu alogaina. 18 Ke auniꞌi epoꞌiai agaꞌo aka Kleopas keoma auga Iesu epaꞌani penia einaka, “Ierusaleme taoninai keagu auꞌi maꞌoai kapaꞌina mo kemia auꞌi kelogo afeꞌai. Kai oi peagege aumu ma puo ifomu mo iꞌina kinaꞌiai kapaꞌina kemia auꞌi alologo?” eoma.
19 Ke Iesu isa epaꞌani peniꞌi pugu einaka, “Kapaꞌina mo kegama?” eoma.
Ke isa iifa kepamue keinaka, “Iesu Nasareta auga faagagai kapaꞌina kemia auꞌi fouꞌi aifania. Isa profeta agaꞌo Deo ke papiau maꞌoai maaꞌiai ega niniꞌani, ke ega pinauga fou isapuꞌi ipaumaꞌi. 20-21 Ega kainai isa lai Israel papiaumai Roma kamanina imaꞌiai agepapealaimai auga afiaꞌamaga apaꞌaua. Kai sakedote lopiaꞌi ke lai keꞌimaimai lopiaꞌi fou isa keafiia Roma papiauꞌi imaꞌiai kepaaua iifa ipakainai femae keoma. Ke isa kolotiai keauꞌuꞌua emae. Ke pau kina oisa elao efua. 22 Egaꞌina mo laaꞌi kai papie lai Iesu fou muninai auꞌi isaꞌi pau amagai ipauma kelao laai. 23 Kai isa Iesu imaauga akeisa. Egae kai isa kemue kemai lai maamaisai agelo keapakina peniꞌi keisaꞌi auga keifania. Ke agelo Iesu emaunimue fouga maaꞌiai keifania auga, lai maamaisai isafa keifania puo kepakauai alogainimai. 24 Egae kai lai epomaisai papiau isaꞌi kelao laai aisama, egaꞌina papieꞌi keifania koa iꞌopoga mo keisa kai, Iesu auga egae akeisa.
25 Ega aisama Iesu isa epainiꞌi einaka, “Oi kafoꞌo aumi. Ufainagai profeta Mesaia auga fouga maꞌoai keifaniꞌi kai oapoke alogaina, alomi koꞌagai alopakoꞌania! 26 Oi Mesaia auga iꞌina kapaꞌi fekiekielainiꞌi kai Deo ega isapu akaikiꞌa afugai fekoko auga fologo kai alologo ma?” eoma. 27 Egae kai Iesu Deo ega puka maꞌoai aloꞌiai isa ifo fouga Moses faagagai eꞌina ke profeta maꞌoai kapaꞌina mo keifaniꞌi auꞌi maaꞌiai oko epakaisa.
28 Ke kelao isa kelao paguaga kainagai aisama, Iesu pagua iꞌoina agaꞌo koa agelao pea epea. 29 Kai isa auniꞌi Iesu kegoi peni kapulania keinaka, “Pau egapigapi efua kina afaꞌagamo agefua puo, moapakipo inae fou amaagu,” keoma. Ega puo Iesu isa fou kelao egae keagu.
30 Egae kai kegaaniani keoma alogai Iesu palafa eafiia Deo tenkiu epeniia efaipoga epeniiꞌi. 31 Ega aisama aloꞌi eagalai maaꞌi ekiakae isa kaisau auga kelogo. Kai Iesu fiakoa mo isa agoꞌiai eapagea akeisa pugu. 32 Ega aisama isa ifoꞌi mo kepaꞌani peniꞌi keinaka, “Keagai fou apea aniniꞌani alogai, Deo ega iifa pukagai eniniꞌani aisama, isa kaisau auga falogo auga guaꞌa aeafi opogaina ma? Iifa gome isa kapaꞌina eifania auga guaꞌa eafi opogaina kai isa kaisau auga alalogo paisa,” keoma.
33 Ega aisama egaꞌina kinagai mo kefiaisakoa mo kemue Ierusaleme taonina kelao pugu. Egae Iesu ega apostolo 11 ke papiau isaꞌi Iesu muninai kepea auꞌi fou kekaigugu keagu auꞌi keisaꞌi. 34 Ke egae keagu auꞌi epoꞌiai keniniꞌani keifa keinaka, “Lopia Iesu emaunimue auga koꞌa ipauma. Ke Saimon Peto keoma auga isafa eapakina penia,” keoma. 35 Egae kai egaꞌina auꞌi auniꞌi kapaꞌina mo keagai kemia ke Iesu palafa ifaipogai isa kaisau auga epalogoniꞌi auga fouga maaꞌiai keifafoua.
Iesu Ega Imoi Maꞌo Eapakina Peniꞌi
(Mateo 28:16-20; Mako 16:14-18; Ioane 20:19-23)
36 Egaꞌina auꞌi auniꞌi kapaꞌina emia auga fouga keifaifania kai, Iesu ifo emai epoꞌiai eapafoki ke epainiꞌi einaka, “Deo ega gagao eemiai gaka,” eoma.
37 Kai isa Iesu keisa aisama, kekauai kemaniꞌi alogaina, ke keisa isage agaꞌo keoma puo akepakoꞌania. 38 Ega aisama Iesu isa epainiꞌi einaka, “Kapa puo alopakoꞌaniau, alomiai oopopo alogaina? Foloopopo. 39 Imau ke ifeu amoisaꞌi. Iꞌina lau Iesu ifou imaau! Omai amoafi opogainiau amoisa. Isage auga pitioga ke uniaga laaꞌi kai, lau auga pitiou ke uniau fou kekae amoisaꞌi,” eoma.
40 Isa egaꞌina eifania afegai, ife ima fou epakinaiꞌi. 41 Kai kekauai alogai keopofua ke koꞌa ipauma Iesu emaunimue auga keisa puo, aloꞌi egama alogaina. Kai akepakoꞌania paisa puo Iesu isa epaꞌani peniꞌi einaka, “Oi eemiai kapa agaꞌo ekaega ma alaania?” eoma. 42 Ega aisama maꞌa iuma agaꞌo afa kepeniia. 43 Ke isa eafiia agoꞌiai keisaisa kai eaniia.
44 Egae kai epainiꞌi einaka, “Moses ega iifa profeta kepapua, ke Sam puka aloꞌiai lau fou kepapuaꞌi auꞌi maꞌoai koꞌaꞌi mo fekemia. Iꞌina iifaga auga lau oi fou aaguega kai maamiai laifaniꞌi,” eoma.
45 Iesu ega eifa oma aisama, aloꞌi epaagalaisa, opoꞌi epaeaea, ega koa Deo ega iifa pukai kekae auꞌi fekelogo felo eoma. 46 Ke epainiꞌi einaka, “Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: Mesaia agekiekie agemae, ke kina oiso aisama agemaunimue. 47 Egaꞌina afegai Mesaia kepakoꞌania auꞌi isa akagai papiau eꞌi laomai apalaꞌi fekeumakalainiꞌi, ke Deo isa eꞌi laomai apalaꞌi ageꞌagegeainiꞌi auga fouga Ierusaleme taoninai akeꞌina akeinogonia, ke akelao agofaꞌa fofouga papiauꞌi maꞌoai isafa maaꞌiai akeinogonia. 48 Oi kapa maꞌoai maamiai oisa auga papiau maaꞌiai foifafoua. 49 Lau Amau kapaꞌina epakoꞌania eifania auga eemiai alaulaisa. Alaulaisa agoafia aisama, isapu ufai ageake alomi agepapogua. Kai pau aloafia koa puo inae Ierusaleme taoninai mo foagu felao egaꞌina kinagai kai,” eoma.
Deo Iesu Ufai Eꞌagauaina
(Mako 16:19-20; Acts 1:9-11)
50 Egaꞌina afegai kina agaꞌogai Iesu egaꞌina papiauꞌi epapealaiꞌi kelao Betani taonina eegai kai, ima eafiakae eifa felo peniꞌi Deo eegai kapa feloꞌi fekeafiꞌi eoma. 51 Iesu Deo ega gafegafe egaꞌina papiauꞌi epeniiꞌi alogai, Deo Iesu eafiia ufai eꞌagauaina. 52 Egae kai isa Iesu keau afagaina kai maialogamaꞌi mo kemue Ierusaleme taonina kelao. 53 Ke egae Deo ega eꞌai aufa kina mo keagu Deo keau afagaina aefuafua.

*24:13: Epo Ogofoina paguaga elao Hiritano keagaga koa iꞌopoga.