2
Mako Auꞌi Kemai Iesu Keisa
Kai Iesu aemauni koa kai, Herod kin emia Iudea ago eꞌimaisa. Isa kin emia alogai, Iesu Iudea agogai Beteleme taoninai emauni. Ega aisama Mako auꞌi kina eꞌagau afuga kainai kemai Ierusaleme taoninai. Ke isa Herod eega kelao kepaꞌani penia keinaka, “Iudea eꞌi kin emauni auga kapai? Lai isa ega miꞌimiꞌi kina eꞌagau afuga kainai emai aisa puo, amai amaau afagaina aoma,” keoma.
Kin Herod ke Ierusaleme taonina papiauꞌi maꞌoai fou iꞌina iifaga aꞌo kelogonia aisama, kegaagu auga aekainia. Ke isa Iudea papiauꞌi eꞌi sakedote lopiaꞌi maꞌoai, ke Moses ega iifa pamalelega auꞌi maꞌoai fou eifa kaiguguiꞌi efua aisama, Mesaia kapai agemauni auga epaꞌaniaina. Ega aisama isa keifa keinaka, “Iudea agogai Beteleme taoninai agemauni, gome profeta agaꞌo Deo ega iifa pukagai iina epapua oma:
“ ‘Oi Beteleme, Juda agogai aumu, oi alomuai au akaikiꞌa agaꞌo agemai.
Isa sipi keꞌima auꞌi koa agemia, Lau eꞌu papiau Israel papiauꞌi ageꞌimaꞌi.
Ega puo oi Beteleme taonina aumu, taoni eꞌelemu laaꞌi kai taoni akaikiꞌa ipaumamu,’ ”
keoma. Mika 5:2
Egae kai Herod ogefakeai Mako auꞌi eifaniꞌi, ke epaꞌani peniꞌi kina kapagai ipauma miꞌimiꞌi egaꞌina eapakina auga maagai keifania. Egae kai eulaiꞌi Beteleme taonina kelao kai epainiꞌi einaka, “Amolao ke imoi egaꞌina fokapu felo alogaina. Ke agoisa aisama, fofiakoa iifa foulaisa ega koa lau isafa faafai isa faau afagaina laoma,” eoma.
Egaꞌina auꞌi kin aina kelogonia efua aisama, kekailai kelao. Ke miꞌimiꞌi kina eꞌagau kaina afugai eapakina keisa auga, agoꞌiai epea elao mo imoi eagu afuga laagai eapakipo. 10 Isa miꞌimiꞌi imoi eka afuga laagai eapakipo keisa aisama, aloꞌi egama alogaina. 11 Ke kemai egaꞌina afugai kekoko aisama, imoi ina Maria fou egae keisa. Ke kelao keloukipo imoi keau afagaina. Egae kai eꞌi amu afaꞌi akaikiꞌaꞌi keukaꞌi feꞌa kegupukiꞌi, ke pipeni amuꞌi, gold, ke mulamula fogaꞌi feloꞌi auꞌi, ke myrrh keoma auga fou kekagauꞌi imoi kepalao penia. 12 Egaꞌina afegai Deo nipiai ainaꞌi epalogo Herod eega fakelao eoma puo, keaga iꞌoina keafiia kemue ifoꞌi eꞌi ago kelao.
Imoi Ina Ama Fou Kepiaukoko Isipto Kelao
13 Isa kemue kelao afegai, Lopia ega agelo nipiai Iosepa eapakina penia epainia einaka, “Moꞌue imoi moafia ina fou amopiaukoko Isipto amolao. Ke egae mo foagu felao alapainio kai fomue pugu, gome Herod isa agekapuga gaaupugua ageoma,” eoma. 14 Ega puo isa gapiai eꞌue, imoi eafiia ina fou egaꞌina afuga kepuaꞌafuga Isipto ago kelao. 15 Ke kelao egae mo keagu elao, Herod emae. Iꞌina kapaꞌi kemia, ega koa Lopia profeta akeꞌiai kapaꞌina eifafoua auga, koꞌa mo femia, “Lau gau laifaga Isiptoai epealai.” Hosea 11:1
Herod Ega Iifai Imoi Maguaeꞌi Keaupuguiꞌi
16 Herod Mako auꞌi isa kefogeisa auga elogo aisama, gua ekupu alogaina. Ke ega au auꞌi eifa kapula peniꞌi, Mako auꞌi isa maagai kina keifania elogo auga koa iꞌopoga kina maagai imoi kemauni auꞌi, Betelemeai ke pagua kainagai auꞌi aloꞌiai imoi maguae inipoꞌi gua, ke papagai auꞌi maꞌoai kegaaupuguꞌi eoma. 17 Isa ega koa ekapaisa auga profeta Jeremaia Deo ega iifa pukagai kapaꞌina eifania auga koꞌa mo femia kainai ekapaisa:
18 “Aufalao agaꞌo Rama agogai eapepe ke epinapina alogaina aina kelogonia.
Egaꞌina auga Rachel gauga puoꞌiai eapepe, ke papiau kegapaame keoma eumaka,
gome isa gauga laaꞌi kemia.” Jeremaia 31:15
Imoi Ina Ama Fou Kemue Nasareta Taonina Kelao
19 Herod emae afegai, Lopia ega agelo agaꞌo Isiptoai nipiai Iosepa eapakina penia. 20 Ke epainia einaka, “Moꞌue imoi moafia ina fou Israel ago amolao. Gome imoi kegaaupugua keoma auꞌi kemae efua,” eoma.
21 Ega puo eꞌue imoi eafiia ina fou kemue Israel ago kelao. 22 Kai isa Herod gauga Akelaus ama afuga eafiia Iudea ago eꞌima auga fouga elogo aisama, ega felao auga emaniꞌi. Ke Deo nipiai isa aina epalogo afegai, Kalilea ago elao. 23 Ke elao taoni agaꞌo aka Nasareta taoninai eagu. Ke egaꞌina auga Deo ega iifa pukagai profeta akeꞌiai eifafoua auga koꞌa mo emia. “Isa akeifaga Nasareta auga akeoma.”

2:15: Hosea 11:1