Mako
Iifa Faunina Iesu Fouga Mako Epapua Auga
1
Ioane Baptista ega Inogo
(Mateo 3:1-12; Luka 3:1-9, 15-17; Ioane 1:19-28)
Iifa faunina Iesu Kristo, Deo gauga fouga auga inae eꞌina. Profeta Aisaea Deo ega iifa pukagai iina epapua oma: Deo eifa,
“Lau eꞌu iifa ipapea auga oi agomuai alaulai kakaua,
emu keaga agepakaisa.” Malaki 3:1
“Aufalao agaꞌo ago maininai eagaga,
‘Lopia faugai keaga amopakaisa, amopaꞌopaina,’ ”
eoma. Aisaea 40:3
Egaꞌina iifaga kainai, Ioane emai ago maininai eapa papiau einogoniꞌi eꞌi laomai apalaꞌi kegaumakalainiꞌi, ega koa Deo eꞌi laomai apalaꞌi feꞌagegeainiꞌi, ke baptismo fekeafia eoma. Egaꞌina alogai Iudea ago paguaꞌi papiauꞌi ke Ierusaleme taonina papiauꞌi maꞌoai kepealai Ioane eega kelao. Egae eꞌi laomai apalaꞌi keifafouꞌi kai, Jordan agapugegai baptismo epeniiꞌi. Ioane auga kamelo faaga puinai tiapu kekapa auga eiꞌiuka, ke peleta aꞌo faagaꞌiai kekapa auga uufagai epaaga, ke ago alo memeꞌuge feina ke apelaꞌopu fou eaniiꞌi. Isa egae Jordan agapugegai papiau kelaꞌafou auꞌi epainiꞌi einaka, “Aufalao agaꞌo lau muniuai agemai auga akaikiꞌa ipauma. Isa lau ekaꞌegainiau puo, alaloukipo ife kamataga ufe mo ganinagai alagupuka afaekaina. Ke lau auga feisai baptismo lapenimi kai, isa auga Deo ega Spiritu isapugai baptismo agepenimi,” eoma.
Iesu Ega Baptismo Ke Ega Iꞌopo Fou Fouꞌi
(Mateo 3:13-17; Luka 3:21-22; 4:1-13)
Egaꞌina kinagai Iesu Kalilea agogai, Nasareta taoninai eake emai Jordan agapugegai, ke Ioane isa baptismo epeniia. 10 Ke Iesu feisai eꞌagau aisama, ufa eagalai eisa, ke Deo ega Spiritu, koofi koa emia eake penia. 11 Ke ufai aufalao agaꞌo aina eifa opu einaka, “Oi auga lau Gau animu laani alogaina aumu, ke eemuai alou egama alogaina,” eoma.
12 Egaꞌina afegai Deo ega Spiritu fiakoa mo Iesu epapealaisa elao ago maininai epakoko. 13 Iesu egae ago maininai aꞌo aꞌiꞌi epoꞌiai eagu, ke kina maꞌoai mo ouꞌaga pani alogai Satani emai Iesu eꞌopoisa. Egaꞌina afegai agelo kemai kepalagaina.
Iesu Inoino Auꞌi Pani Eifaniꞌi
(Mateo 4:12-22; Luka 4:14-15; 5:1-11)
14 Pau Ioane kepatipulania afegai, Iesu Kalilea ago elao iifa faunina Deo ega agofaꞌa fouga einogo. 15 Ke isa einaka, “Kina ekainia, Deo ega agofaꞌa emai efua kainagai. Ega puo emi laomai apalaꞌi amoumakalainiꞌi kai, Deo ega iifa faunina amopakoꞌania,” eoma.
16 Egae kai Iesu elao Kalilea aꞌuga foegai epea alogai, au aka Saimon, ke akina Andru auniꞌi aꞌuai feꞌi keogeisa eisaꞌi, gome isa inoino auꞌi. 17 Ke Iesu isa epainiꞌi einaka, “Omai muniuai amopea. Ke lau oi papiau ipaoaꞌi aumi alapamiaimi,” eoma. 18 Ke isa fiakoa mo eꞌi feꞌi kepuaꞌafuniꞌi, Iesu muninai kepea.
19 Ke kepea afaꞌagamo aisama, Sebedi gauga James akina Ioane auniꞌi gaagai keaguka feꞌi kekapa feloꞌi eisaꞌi. 20 Ke fiakoa mo isa eifaniꞌi. Ke isa amaꞌi Sebedi ke pinauga auꞌi afaꞌi keoge fou kepinauga auꞌi gaagai kepuaꞌafuniꞌi keaguega kai, kelao Iesu muninai kepea.
Iesu Tiapolo Apala Epapealaisa
(Luka 4:31-37)
21 Ke Iesu ega imoi fou kelao Kapenaum. Ke Iudea papiauꞌi Deo keau afagaina kina emai aisama, Iesu laꞌafou afugai ekoko, eꞌina epamalele. 22 Ke papiau isa ega pamalele aꞌo kelogonia aisama, kekauai ke keopofua. Gome isa Moses ega iifa pamalelega auꞌi koa aepamalele kai, isapuai epamalele. 23 Ke Iesu epapamalele laolao kai, egae au agaꞌo tiapolo alogai eagu auga eagaga einaka, 24 “Iesu Nasareta aumu, lai mopuaꞌafunimai. Lai oi eemuai kapaꞌina akapaisa? Oi lomai lai mopalifuimai ma looma? Lau oi kaisau auga lalogo. Oi Alo Lolofa Aumu Deo Akaikiꞌa Auga eegai lomai,” eoma.
25 Kai Iesu tiapolo au egaꞌina alogai eagu auga efinaisa einaka, “Komo mooma kai isa alogai mopealai,” eoma. 26 Ega aisama tiapolo au epapigugunia kai, maisagaga mo au alogai epealai.
27 Ke papiau ega koa emia keisa aisama, kekauai alogaina keopofua, ke ifoꞌi mo epoꞌiai kepaꞌani keinaka, “Inaꞌina kapaꞌina? Pamalele mamaga maiꞌisapuga. Gome isa tiapolo apalaꞌi mo ganinagai eifa kapula peniꞌi mo aina keafia,” keoma. 28 Ke Iesu fouga Kalilea ago fofouga alogai epea efiaisakoa.
Iesu Papiau Maꞌo Epafeloꞌi
(Mateo 8:14-17; Luka 4:38-41)
29 Egae kai Iesu ega imoi, ke Ioane James fou Iudea papiauꞌi eꞌi laꞌafou afuga kepuaꞌafuga aisama, kelao Saimon ke Andru auniꞌi eꞌi eꞌai kekoko. 30 Kai Saimon gafa papie auama isafa eafiia petiai eka auga fouga maagai keifania. 31 Ke Iesu papie eega elao imagai eafi, epalagaina epaꞌuegenia. Ke fiakoa mo auama isafaga papie epuaꞌafuga, ke isa eoge foꞌama egakunia Iesu ega imoi fou epeniiꞌi keaniia.
32 Egaꞌina gapigapinai kina eake epaꞌumina aisama, papiau isafa auꞌi maꞌoai, ke tiapolo aloꞌiai keagu auꞌi Iesu eega kemaiseiniꞌi. 33 Ke egaꞌina taonina papiauꞌi maꞌoai kemai paꞌafi akegai kelaꞌafou. 34 Ke Iesu, isafa iꞌoiꞌi iꞌoiꞌi keafiiꞌi auꞌi maꞌo epafeloꞌi. Ke tiapolo papiau aloꞌiai keagu auꞌi isafa epapealaiꞌi. Kai tiapolo isa kaisau auga kelogo puo, akeꞌi eafunia fakeniniꞌani eoma.
Iesu Kalilea Agogai Einogo
(Luka 4:42-44)
35 Amagai ipauma, afu eꞌumina laolao kai, Iesu eꞌue epealai elao afu oapugai emegamega. 36 Ke Saimon, fou egae keagu auꞌi Iesu kekapunia. 37 Ke kelao keisa aisama kepainia keinaka, “Papiau maꞌoai oi kekapunio,” keoma.
38 Kai Iesu einaka, “Iꞌa afu iꞌoina agaꞌo alao. Alao pagua kainagai auꞌi aloꞌiai amakoko ega koa egae isafa fainogo laoma. Gome lau egaꞌina puogai lamai,” eoma. 39 Ke Iesu Kalilea paguaꞌi maꞌoai epeaiꞌi, Iudea papiauꞌi eꞌi laꞌafou afuꞌiai einogo, ke tiapolo apalaꞌi papiau aloꞌiai keagu auꞌi epapealaiꞌi.
Iesu Molumolu Auga Epafelo
(Mateo 8:1-4; Luka 5:12-16)
40 Ke kina agaꞌogai, au agaꞌo molumolu isafaga eafia auga emai Iesu agogai eanifeꞌu egoinia einaka, “Anina aloani koa aisama, faagau alopafelo,” eoma.
41 Ke Iesu maiguaniai ima ekalaisa au eafi opogaina kai einaka, “Anina laani faagamu felo gamia laoma,” eoma. 42 Iesu egaꞌina eifania aisama, fiakoa mo molumolu isafaga au epuaꞌafuga, faaga felo emia.
43 Ke Iesu isa eifa kapula penia ke fiakoa mo eulaisa elao. 44 Kai epainia einaka, “Foisa kai agaꞌo maagai kapaꞌina emia auga foloifania. Kai molao faagamu sakedote mopakina. Egae kai folao faagamu efelo auga laoga maina Moses eifania koa iꞌopoga mo fokapa, pipeni amuꞌi Deo fopaꞌa penia. Ega koa faagamu felo emia auga isa fepakoꞌania feifafoua,” eoma. 45 Kai au egaꞌina epealai elao kapaꞌina emia auga eꞌina eifafou ofakaenia mo, ke egaꞌina fouga epapea afu maꞌoai elao. Ega puo Iesu taoni agaꞌogai fepea ofakae auga aekainia kai, isa taoni afeꞌiai afu oapugai eagu elao emai. Ke afu agaꞌo agaꞌo papiauꞌi kepealai Iesu eega kemai aefua.