Filipi
Paulo Malele Epapua Filipi Taonina Kristiano Papiauꞌi Eeꞌiai Eulaisa Auga
1
Lau Paulo iꞌina malelega lapapua. Ke lau Timoti aunimai auga Iesu Kristo ega pinauga ikapa aumai. Isa lau aunimai akamaisai iꞌina malelega laulaisa oi Filipi taonina papiaumi Iesu Kristo fou omia kainai Deo ega papiau omia aumi, ke iifi eꞌa oꞌima aumi* Pilitani malagai ‘bishops’ ke opipalagai aumi Pilitani malagai ‘deacons’ fou eemi efai.
Lau lamegamega ega koa iꞌa Amaꞌa Deo, ke aꞌa Lopia Iesu Kristo fou eꞌi gafegafe ke eꞌi gagao fou fekepenimi foagu felo laoma.
Paulo Filipi Taonina Kristiano Papiauꞌi Fauꞌiai Emegamega Deo Tenkiu Epeniia
Lau aufa kina oi laopolanimi aisama, Deo tenkiu lapenia aefuafua. Ke lau eꞌu megamegai oi maꞌoai faumiai lamegamega aisama, aufa kina alogamai lamegamega. Gome iifa faunina Iesu fouga opakoꞌania mo kinagai, oi lau opalagainiau iifa faunina Iesu Kristo fouga aifafoua mo emai pau kina. Ke Deo oi eemiai pinauga felo eꞌinaisa auga, eemiai pinauga egaꞌina agekapa mo agelao Iesu Kristo agemai pugu kinagai aisama, pinauga egaꞌina agefua auga lau alou koꞌagai lapakoꞌania.
Lau alou koꞌagai oi animi laani kainai, oi eemiai ega laopola oma auga ekainia. Gome lau pau tipulai laague, o iifa faunina Iesu Kristo fouga iina laogeisa ke fouga koꞌa mo auga laifafoua, ega koa Deo ega gafegafe oi maꞌoai fou kaiꞌalao aafiia. Lau ega laifa oma, gome Iesu Kristo oi guakaemi ala epaꞌau oma koa iꞌopoga, lau oi maꞌoai guakaemi ega lapaꞌau oma auga koꞌa mo Deo eifafoua.
Ke lau eꞌu megamega auga, oi alomi koꞌagai Deo ke oi agaꞌo agaꞌo animi oani auga laoga maina alomiai feuki faefuafua, ega koa egaꞌina laoga maina alomi fepogu laoma. Ke egaꞌina laoga mainai oi Deo ologo auga logo akaikiꞌa femia, ke Deo maagai kapaꞌina felo o apala auga fologo ikifaga maꞌoai isafa feuki akaikiꞌa femia, alomiai ikifa fepogu laoma. 10 Ega koa kapaꞌina felo auga foisa fologo, ke alomi felolofa, ke kapa apala agaꞌo folokapa, puo foloafia mo felao Iesu Kristo femai pugu kinagai kai laoma. 11 Ke Iesu Kristo ifogamo alo opai laoꞌi maiꞌi epipeni. Ega puo oi emi agu alogai isa fepalagainimi alo opai laoꞌi maiꞌi alomi fepapogua, anina alomiai feoge laoma. Ke ega koa agokapa aisama, papiau Deo au akaikiꞌa akepamia, ke akeau afagaina.
Paulo Tipulai Eagu Aisama Iifa Faunina Iesu Fouga Isafa Epea Efoufaꞌa
12 Aau akiu Kristiano aumi, kapaꞌina lau faagauai emia auga epipalagai, iifa faunina Iesu fouga epapea efoufaꞌa papiau maꞌo kelogo auga, pau anina laani oi egaꞌina fouga fologo laoma. 13 Ega koa emia puo, lau Iesu Kristo puogai latipula auga kin ega eꞌa keꞌima auꞌi, ke papiau maꞌoai isafa kelogo afeꞌai. 14 Ke lau tipulai laague kainai, aaꞌa akiꞌa maꞌo Lopia kepakoꞌania auꞌi aloꞌi ekapula alogaina, ke aimaniꞌiꞌi mo Deo ega iifa keifafoua.
15 Iifa koꞌa papiau isaꞌi auga aloꞌi pikupagai, ke aloꞌi loꞌugai Iesu Kristo fouga keinogonia. Kai isaꞌi auga aloꞌi felogai Iesu Kristo fouga keinogonia. 16 Ke aloꞌi felogai Iesu fouga keinogonia auꞌi, aloꞌi koꞌagai lau aniu keani kainai kekapa. Ke isa lau tipulai laague auga iifa faunina Iesu fouga iina faoge puo Deo lau inae tipulai epaaguisau auga kelogo. 17 Kai aloꞌi pikupagai, ke aloꞌi loꞌugai iifa faunina Iesu fouga keinogonia auꞌi, ifoꞌi mo keopolaniꞌi keinogo kai, aloꞌi koꞌagai akekapa. Isa ega koa kekapa auga, anina keani kelele maꞌo kegakapaꞌi lau tipulai laaguega kai, opopo maꞌo maafiꞌi keoma. 18 Kai egaꞌina kekapa auga kapa akaikiꞌa ma? Laaꞌi. Kapa akaikiꞌa auga, isa aloꞌi koꞌagai ma, pifogeai ma kekapa ma ganinagai, isa Iesu Kristo mo fouga keinogonia. Ke egaꞌina kainai lau alou egama alogaina. Iifa koꞌa alou agegama afaefuafua. 19 Gome lau lalogo oi emi megamegai, ke Iesu Kristo ega Spiritu epipeni auga ega pipalagaisai, pau kapaꞌina apalaꞌi faagauai kemia auꞌi eeꞌiai alapealai. 20 Ke lau alou koꞌagai laꞌima ke afiaꞌamaga lapaꞌaua auga, kapaꞌina mo faagauai fekemia mo ganinagai, lau afalameagai. Kai aufa kina lakapa koa iꞌopoga, lau afalamaniꞌi alou alapaaipania alapinauga paisa, ega koa lau faagu o famae ma ganinagai, Iesu Kristo lau faagauai aka akaikiꞌa femia laoma. 21 Gome lau laague auga Iesu Kristo puogai laague. Ke alamae aisama, lau isa fou agaagu aoniamo. 22 Kai lau alaagu mo agelao koa aisama, egaꞌina auga lau Kristo faugai fapinauga paisa, ega koa eꞌu pinauga anina auga papiau Iesu Kristo eega famaiseiniꞌi laoma. Kai lau kapaꞌina fakinaga? Lau faagu o famae auga alalogo! 23 Gome iꞌina kapaꞌi auniꞌi epoꞌiai lau kapaꞌina fakapa auga alalogo. Lau anina laani famae falao Kristo fou faagu laoma. Egaꞌina auga felo ipauma. 24 Kai oi kaimiai puo lau afalamae imaauai faagu paisa auga felo ipauma. 25 Ke lau alouai lapakoꞌania, ke lalogo lau oi maꞌoai fou aague, ke agaagu ega koa oi emi pakoꞌa Iesu Kristo eegai ooge auga ageuki, ke egaꞌina pakoꞌagai alomi agegama. 26 Ke ega koa lau oi eemi alafai fou agaagu pugu, ega koa lau puouai oi emi alogama Iesu Kristo eegai auga, fepagai alogaina laoma.
27 Ke kapaꞌina fegama mo ganinagai, emi laomai auga iifa faunina Iesu Kristo fouga kapaꞌina eifania auga mo fokapa. Ega aisama lau faafai faisami, o lau egae laaꞌi, foumi mo falogo mo ganinagai kai, lau alalogo oi alomi agaꞌomogai agoapa kapula, ke papiau agaꞌomo koa agomia kaimialao iifa faunina Iesu Kristo fouga puogai agoakekua kapula. 28 Ke kaisau oi kapaꞌina oifania auga anina akeani puo fou oakekua auꞌi, eemiai kapaꞌina akekapa auga maniꞌina folopaꞌaua. Egaꞌina agokapa auga, Deo isa ageauoka afeꞌainiꞌi auga gouga koa iꞌopoga agokapa kai, oi auga kaniami ageagamauga. Ke egaꞌina kapaꞌi auꞌi Deo agekapaꞌi. 29 Gome Deo Iesu Kristo faugai oi elogoainimi isa fopakoꞌania mo aeoma kai, isa kiekie isafa fopaꞌaua eoma. 30 Gome lau kapaꞌina apalaꞌi faagauai kemia oisaꞌi auꞌi, ke pau faagauai kemia aꞌoꞌi ologoniꞌi auꞌi isafa iꞌopoꞌi mo oi faagamiai kemia.

*1:1: Pilitani malagai ‘bishops’

1:1: Pilitani malagai ‘deacons’