Revelation
Deo Ioane Maagai Kapaꞌina Epafokia Auga Fouga
1
Iꞌina puka auga Iesu Kristo kapaꞌina epafokia auga fouga. Egaꞌina kapaꞌi auga Deo Iesu Kristo epeniia, ega koa isa kapaꞌina emai efua afaꞌagamo agemia auga, Deo ega pinauga auꞌi fepakinaꞌi eoma. Ke Iesu Kristo ega agelo eulaisa, ke agelo faagagai isa ega pinauga auga Ioane iꞌina kapaꞌi epalogo. Ke Ioane Deo ega iifa ke Iesu Kristo kapaꞌina koꞌa eifafoua eisaꞌi auꞌi maꞌoai papiau maaꞌiai koꞌa auga eifafoua. Kaisau Ioane profeta koa emia iꞌina iifaꞌi epapuaꞌi auꞌi ekuapiniꞌi auga, Deo maagai kapa feloꞌi eafiꞌi auga emia. Ke kaisau mo iꞌina iifaꞌi aꞌoꞌi kelogoniꞌi, ke aloꞌi koꞌagai kaiꞌiai kepea auꞌi, Deo eegai kapa feloꞌi akeafiꞌi. Gome iꞌina kapaꞌi fekemia auga kina emai kainagai.
Lau Ioane iꞌina malelega lapapua oi Asia agogai iifi eꞌa imagea gua aumi eemiai laulaisa. Lau lamegamega ega koa Deo ufainagai eagu auga, pau eague, ke muni agemai auga, ega gafegafe akaikiꞌa ke gagao fou fepenimi foagu felo laoma. Ke isa mo laaꞌi kai, Deo ega Spiritu auꞌi imagea gua Deo isapu akaikiꞌa eafia afugai eagu auga agogai keagu auꞌi isafa gafegafe akaikiꞌa, ke gagao fou fekepenimi foagu felo laoma. Ke Iesu Kristo alo koꞌagai Deo faugai koꞌa mo eifafoua, ke eufai maeai emaunimue auga, ke iꞌina agofaꞌa kiniꞌi elopialainiꞌi auga isafa gafegafe akaikiꞌa, ke gagao fou fepenimi foagu felo laoma.
Isa auga alo koꞌagai iꞌa aniꞌa eani, ke ifagai iꞌa aꞌa laomai apalaꞌi eeꞌiai epapealaiꞌa. Ke iꞌa isa ega agofaꞌa papiauꞌa, ke ega sakedote epamiaiꞌa, ega koa iꞌa isa Ama Deo ega pinauga fakapa eoma. Iꞌa Iesu Kristo au akaikiꞌa, ke isapu inagome auga amapamia aoniamo! Amen.
“Amoisa, Iesu Kristo apuapuai emai,
ke papiau maꞌoai maaꞌiai isa akeisa.
Ke papiau isa imaauga keoga auꞌi isafa maaꞌiai isa akeisa.
Ke agofaꞌa papiauꞌi maꞌoai isa puogai akeapepe.
Iifa gome egaꞌina agemia paisa! Amen.
“Lopia Deo kapa maꞌoai agekapaꞌi agekaina auga, ufainagai eagu, pau eaguega, ke muni agemai auga eifa, “Lau auga Alfa, ke Omeka,”* Grik malagai malele eufai auga Alfa, ke malele muniai ipauma auga Omeka. Egaꞌina auga isa kapa maꞌoai eꞌinaisa auga, ke kapa maꞌoai isa faagagai akefua. eoma.
Ioane Maaga Elaulau Iesu Kristo Eisa
Lau Ioane, oi Asia agogai iifi eꞌa imagea gua aumi aami lamia. Oi lau Iesu Kristo fou amia kainai, fou kaiꞌalao isa ega agofaꞌai agaagu. Ke iꞌa kaiꞌalao akiekie, ke gamuga mo aopo. Lau Deo ega iifa, ke Iesu Kristo koꞌa eifafoua auga laifafoua puogai, keulaisau ifou mo lalao Patmos keleipuagai. 10 Ke Lopia Iesu keau afagaina kina agaꞌogai, Deo ega Spiritu lau alou epogu. Ke lau muniuai aufalao agaꞌo aina akaikiꞌa, fiꞌi aꞌo koa iꞌopoga aꞌo lalogonia. 11 Ke isa eifa einaka, “Kapaꞌina loisa auga pukai mopapua kai, foulaisa felao Asia agogai iifi eꞌa imagea gua auꞌi eeꞌi. Egaꞌina iifi eꞌaꞌi auꞌi auga, Efesus, Smina, Perkamum, Tiatira, Sardis, Filadelfia, ke Laodisia,” eoma.
12 Ke lau laꞌafoaipini kaisau eniniꞌani auga maisa laoma. Laꞌafoaipini aisama, lanepa kepaꞌafaꞌi afuꞌi goldai kekapaꞌi auꞌi, auꞌi imagea gua laisaꞌi. 13 Ke egaꞌina lanepaꞌi kepaꞌafaꞌi afuꞌi epoꞌiai aufalao agaꞌo, “papiau aumauni gauga,” Daniel 7:13 koa iꞌopoga eapa. Ke isa tiapu eiꞌiuka auga eake elao ifegai. Ke tiapu goldai kekapa auga olagagai epagai. 14 Ke isa kania, ke fufuga auga sipi faaga puina keloga koa iꞌopoga, snou koa iꞌopoga ekelo alogaina. Ke isa maaga alo auga lo eufa emoge eaea akaikiꞌa ipauma koa iꞌopoga emia. 15 Ke isa ife auga, auli lo eꞌisapu alogaina auga logai keuma epo emaefa kai, kepakuma ekimage alogaina auga koa iꞌopoga emia. Ke isa eniniꞌani aina auga, fei epiau faꞌiꞌi fopai eauga aꞌo koa iꞌopoga emia. 16 Ke isa ima kainai miꞌimiꞌi imagea gua eafiiꞌi. Ke pipaini aꞌifaga apie apie kepaaka eako alogaina auga isa akegai epealai. Ke isa kua maaga auga, kina ea felo alogaina eaea akaikiꞌa ipauma emia koa iꞌopoga emia.
17 Ke lau isa laisa aisama, lau lamae koa iꞌopoga laꞌualai ife foꞌinai. Ega aisama isa ima kaina lau faagauai eogeaua kai eifa einaka, “Folomaniꞌi. Lau auga ufaimaaga au, ke muniai ipauma au. 18 Lau auga Mauni Inagome au. Lau lamae kai lamaunimue laague aoniamo moisa. Ke papiau akemae, ke ipeli Grik malagai, ‘Hades’ akelao auga isapuga lau eeuai ekae.
19 “Ega puo pau kapaꞌina emia auga, ke muni kapaꞌina agemia auga loisaꞌi auꞌi fopapuaꞌi. 20 Miꞌimiꞌi imagea gua imau kainai laafiꞌi auꞌi, ke lanepa ipafaꞌaꞌi afuꞌi imagea gua goldai kekapaꞌi loisaꞌi auꞌi eꞌi ogefake iina koa: Miꞌimiꞌi imagea gua auꞌi auga, iifi eꞌa auꞌi imagea gua auꞌi, eꞌi iifa ipapea auꞌi. Grik malagai isafa agelo keoma. Ke lanepa ipafaꞌaꞌi auꞌi imagea gua auꞌi auga, iifi eꞌaꞌi auꞌi imagea gua auꞌi.

*1:8: Grik malagai malele eufai auga Alfa, ke malele muniai ipauma auga Omeka. Egaꞌina auga isa kapa maꞌoai eꞌinaisa auga, ke kapa maꞌoai isa faagagai akefua.

1:13: Daniel 7:13

1:18: Grik malagai, ‘Hades’

1:20: Grik malagai isafa agelo keoma.