3
Deo Kapaꞌina Eifania Agekapa Eoma Auga Agekapa Paisa
Ega koa aisama, oi Iudea papiaumi omia auga, oi Iudea papiauꞌi laaꞌi auꞌi kapaꞌina faagagai okaꞌegainiꞌi? Ke maguaemi faaga iifalaina emia auga kapa agaꞌo felo eemiai egama ma? Kapa feloꞌi maꞌo oi faagamiai kemia. Egaꞌina epoꞌiai kapaꞌina maifa kakaua laoma auga, Deo Iudea papiauꞌi epakoꞌaniꞌi ega iifa epeniiꞌi.
Kai Iudea papiauꞌi epoꞌiai isaꞌi Deo ega iifa koꞌa mo eifania auga afakepakoꞌania koa aisama, isa afakepakoꞌania puogai Deo ega iifa eifa koꞌania kapaꞌina agekapa eoma iifaga auga laaꞌi akepamia ma? Laaꞌi afaekaina! Egaꞌina auga Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:
“Ega koa oi loniniꞌani aisama, kapaꞌina loifania auga opaina mo fekeoma.
Ke papiau oi iifa ipakainai koa kepaapaukaiso, kapaꞌina lokapa auga felo o apala keoma aisama, oi papiau fou iifa opakaisa auꞌi lopaꞌualaiꞌi, iifa ipakaina egaꞌina oi loafiia.” Sam 51:4
Deo ega iifa auga koꞌa ipauma koa iꞌopoga, papiau maꞌoai pifoge auꞌi kai, Deo ifogamo auga koꞌa ipauma mo fopamia.
Kai ega koa iꞌopoga iꞌa papiau aumauni aꞌa alo opai laoꞌi maiꞌi laaꞌi auꞌi, Deo ega alo opai laoꞌi maiꞌi epafokiꞌi koa aisama, kapa agaoma? (Lau papiau aumauni eꞌi niniꞌaniai laniniꞌani.) Ega koa aisama, kapa puo Deo ega guakupu iꞌa agepeniꞌa? Deo ega ekapa oma auga afa epipeni lilifu ma? Laaꞌi! Deo afa epipeni lilifu koa aisama, Isa agofaꞌa papiauꞌi eꞌi laomai felo o apala auga afa ala agepeni omaꞌi? Kai aufalao agaꞌo afeifa afeinaka, “Lau eꞌu pifogeai Deo koꞌa ipauma auga akaikiꞌa lapamia, ke lapalopia alogaina koa aisama, kapa puo lau laomai apala ikapa au paisa lamia, Deo lau eꞌu apala afa agepeniau?” Ke aufalao agaꞌo iina afaeifa oma ma? “Iꞌa laomai apalaꞌi amakapaꞌi, ega koa Deo eegai kapa feloꞌi femai.” Papiau isaꞌi lai ega aifa oma keoma, keifa apala penimai. Egaꞌina papiauꞌi ega keifa oma puo afa apala Deo fepeniꞌi auga ekainia.
Papiau Aumauni Maꞌoai Laomai Apala Ikapa Auꞌa
Ega puo pau kapaꞌina agaifania? Iꞌa Iudea papiauꞌa aꞌa felo Iudea papiauꞌi laaꞌi auꞌi eꞌi felo ekaꞌegaina ma? Laaꞌi! Ufainagai Deo ega iifa pukagai kepapua koa iꞌopoga, iꞌa Iudea papiauꞌa, ke Iudea papiauꞌi laaꞌi auꞌi maꞌoai fou laomai apalaꞌi papaꞌiai aagu, laomai apalaꞌi akapaiꞌi auga puo epeniiꞌa efua. 10 Egaꞌina fouga Deo ega iifa pukagai iina eifa oma:
“Deo maagai aufalao agaꞌomo mo ganinagai alo opaina laaꞌi.
11 Ke kai agaꞌo Deo ega iifa oko aelogo, ke kai agaꞌo Deo aekapuga.
12 Ke maꞌoai Deo kemunia,
ke maꞌoai kapa agaꞌo felo eeꞌiai afaegama.
Ke kai agaꞌomo mo ganinagai kapa felo agaꞌo aekapa.” Sam 14:1-3; 53:1-3; Eklesiastik 7:20
13 “Papiau aisoꞌi gome auga la eagalai alogai kapa apalaꞌi aisaꞌi koa iꞌopoꞌi.
Ke isa pifoge niniꞌaniꞌi akeꞌiai keifaniꞌi.” Sam 5:9
“Ke kaapa papiau keagaꞌi kemae koa iꞌopoga, isa akeꞌiai papiau keaupuguꞌi.” Sam 140:3
14 “Isa papiau afa apala fekeafia,
ke niniꞌani kimuga mo fekeifaniꞌi auꞌi akeꞌi epogu.” Sam 10:7
15 “Ke isa kefiakoa kepealai papiau kegaaupuguꞌi ifaꞌi gafaka keoma.
16 Isa ala kelao auga auokaoka, ke kiekie akaikiꞌa kepagama.
17 Ke isa gagao ikapa laoga maina akelogo.” Aisaea 59:7-8
18 “Isa eꞌi aguai kapa maꞌoai kekapaꞌi alogai Deo afakemaniꞌiaina.” Sam 36:1
19 Kai iꞌa alogo Deo ega iifa egaꞌina auꞌi, Iudea papiauꞌi laaꞌi auꞌi aeifaniꞌi kai, Deo ega iifa kapaꞌina eifania auga, papiau kapaꞌi Deo ega iifa papagai keagu auꞌi eifaniꞌi. Deo ega koa ekapaisa ega koa papiau maꞌoai iꞌopoꞌi agaꞌomo laomai apalaꞌi kekapaꞌi puo maꞌoai komo mo fekeoma eoma. Ke agofaꞌa fofouga alogai keagu auꞌi maꞌoai eꞌi laomai felo o apala afa Deo agepeniꞌi paisa. 20 Gome kai agaꞌo Deo ega iifa kaiꞌiai mo agepea Deo maagai alo opai auga agemia afaekaina. Lau ega laifa oma, gome Deo ega iifa faagagai iꞌa aꞌa laomai apalaꞌi auga oko alogo felo.
Papiau Eꞌi Pakoꞌai Deo Maagai Alo Opai Auꞌi Kemia
21 Kai pau papiau Deo ega iifa kainai fekepea alo opai auꞌi fekemia auga keagaga laaꞌi kai, papiau Deo maagai alo opai auꞌi fekemia auga keagaga agaꞌo Deo eegai emai auga iꞌa epakinaiꞌa. Ke egaꞌina keagaga auga Deo ega iifa alogai Moses ega iifa, ke profeta fou muni kapaꞌina agemia fouga keifafoua auga. 22 Egaꞌina keagaga auga papiau Deo maagai alo opai auꞌi fekemia auga keagaga. Ke egaꞌina keagaga auga Deo eegai emai. Papiau maꞌoai Iesu Kristo kepakoꞌania pakoꞌagai egaꞌina keagaga emai ekoꞌa, ke Deo maagai papiau maꞌoai auga iꞌoiꞌi agaꞌo laaꞌi. 23 Gome papiau maꞌoai laomai apalaꞌi kekapaiꞌi, Deo ega agu afugai ega eaea, ke ega isapu akaikiꞌa afugai afakekoko. 24 Kai Deo ega gafegafe akaikiꞌa kainai Iesu Kristo faagagai papiau eꞌi laomai apalaꞌi afaꞌi eogeisa. Ega puo papiau Iesu Kristo kepakoꞌania auꞌi, isa eꞌi laomai apala afa akeogeisa kai, Deo isa maagai alo opai auꞌi epamia aageniꞌi mo. 25 Deo Iesu Kristo elogoaina, aꞌo koa iꞌopoga emia imaauga Deo epalao penia, ke kaisau isa ifa iꞌa fauꞌaisai efaka auga epakoꞌania auga, Deo isa ega laomai apalaꞌi eaꞌiniꞌi. Deo ega ekapa oma auga, Isa ega alo opai ala koa auga epakinaiꞌa. Gome aufalao agaꞌo Iesu aepakoꞌania koa kai laomai apalaꞌi ekapaꞌi auꞌi Deo isa ega laomai egaꞌina auꞌi afa apala aepenia eafiapiꞌi mo emai pau eꞌagegeainiꞌi. 26 Deo ega koa ekapaisa, Isa ega alo opai ala koa auga pau epakinaiꞌa. Ega koa Deo ifo ega alo opai ala koa auga, ke Iesu Kristo kepakoꞌania auꞌi alo opai auꞌi epamiaꞌi auga iꞌa fepakinaiꞌa eoma.
27 Deo ega ekapa oma puo, iꞌa kapaꞌina ainaꞌauga agapaꞌaua? Iꞌa aꞌa ainaꞌau keagaga agaꞌo laaꞌi. Ke iꞌa laomai kapagai againaꞌau? Iꞌa Deo ega iifa kainai apea puo againaꞌau ma? Laaꞌi, iꞌa aꞌa pakoꞌa laoga mainai iꞌa Deo maagai againaꞌau. 28 Gome lai apamia papiau agaꞌo Deo ega iifa kainai epea puogai Deo maagai alo opai auga aemia kai, ega pakoꞌa kainai Deo maagai alo opai auga emia aoma. 29 Ke Deo auga Iudea papiauꞌi mo eꞌi Deo ma? Ke Isa Iudea papiauꞌi laaꞌi auꞌi isafa eꞌi Deo laaꞌi ma? E, Isa Iudea papiauꞌi laaꞌi auꞌi isafa eꞌi Deo. 30 Gome Deo agaꞌomo mo. Isa auga maguaeꞌi faaga iifalaina emia auꞌi eꞌi pakoꞌa kainai alo opai auꞌi agepamiaꞌi. Ke maguaeꞌi faaga iifalaina aemia auꞌi isafa egaꞌina mo pakoꞌagai Deo isa alo opai auꞌi agepamiaꞌi. 31 Ega puo iꞌa egaꞌina pakoꞌagai Deo ega iifa aauoka ma? Laaꞌi. Iꞌa aꞌa pakoꞌai Deo ega iifa egaꞌina apakapulania. Ega puo ainaꞌau kapai? Isa afuga inae laaꞌi. Kapaꞌina faagagai? Moses ega iifa kainai opea kainai ma? Laaꞌi kai, oi emi pakoꞌa Iesu Kristo eegai ooge auga kainai.