7
Amage Faagagai Kapa Agaꞌo Alaafiꞌopo
Aau akiu Kristiano papiaumi, lau kapaꞌina laifa kakaua auga alomi aekainia koa aisama, lau oi Moses ega iifa ologo aumi maamiai laniniꞌani. Au agaꞌo maaga mauninai eague alogai, Moses ega iifa isapuga isa eꞌima auga alologo ma? Pau amage papiauꞌi alaafiꞌopoꞌi. Moses ega iifa kainai auga, papie agaꞌo akafa auniꞌi keague alogai, Moses ega iifa isa akafa auniꞌi egopeꞌi. Kai isa akafa agemae koa aisama, Moses ega iifa isa akafa auniꞌi keamage iifaga egopeiꞌi auga egae egupu. Ega puo papie egaꞌina akafa eaguega kai ageꞌuegekae au iꞌoina agaꞌo ageakafania koa aisama, papiau isa akeifaga amage papiega kai, au iꞌoina agaꞌo fou kefeu laomai apala kekapa akeoma. Kai isa akafa agemae koa aisama, Moses ega iifa isa akafa auniꞌi egopeiꞌi auga egae agegupu. Ke isa au iꞌoina agaꞌo feakafania mo ganinagai, isa amage papiega kai au iꞌoina agaꞌo fou kefeu laomai apala ikapa papiega afaemia.
Ega puo aau akiu Kristiano papiaumi, lau kapaꞌina maifania laoma auga, Iesu Kristo imaaugai oi isafa Moses ega iifai oi Deo maagai alo opai aumi fomia auga eegai omae. Ega koa oi papiau iꞌoina agaꞌo, Deo isa maeai epamaunimue auga apuga fomia. Ke ega koa Deo faugai iꞌa puaꞌa felo faoge eoma. Gome papiau aumauni laoga maina apala iꞌa eꞌimaiꞌa kinagai aisama, laomai apalaꞌi amaaniꞌi auꞌi iꞌa aloꞌaisai keka kepinauga. Egaꞌina auga Moses ega iifa epainiꞌa egaꞌina laoꞌi maiꞌi falakapaꞌi eoma auꞌi iꞌa kepaafiꞌa koa iꞌopoga, egaꞌina laoꞌi maiꞌi akapaiꞌi. Ke iꞌa ega akapa oma puo, puaꞌa auga, iꞌa lalauꞌaisai amae koa iꞌopoga. Kai pau auga, Moses ega iifa ufainagai egopeiꞌa auga eegai amae, ke papagai apealai. Ega koa iꞌa Deo ega Spiritu ega keaga mamagai aapauka apinauga. Kai keaga ufaina, Moses ega iifa papiau fouga kepapua auga keagagai alaapa alapinauga.
Moses Ega Iifa Ke Laomai Apala
Ega koa aisama, pau kapaꞌina faifania? Iꞌa agaifa Moses ega iifa auga papiau eꞌi laomai apala epagama agaoma ma? Laaꞌi afaekaina! Iifa gome lau laomai apala kapaꞌina auga falalogo kai, Moses ega iifa faagagai laomai apala kapaꞌina auga lalogo. Gome Moses ega iifa faeifa, “Kapa apalaꞌi folomaaniꞌi,” Exodus 20:17; Deuteronomy 5:21 faeoma koa aisama, kapaꞌina aka kapa apalaꞌi folomaaniꞌi auga falalogo. Kai laomai apala Moses ega iifa kapula egaꞌina epapinauga, kapaꞌina apalaꞌi falakapaꞌi eoma auga, lau epaopolaniau alouai laomai apalaꞌi iꞌoiꞌi maꞌo mo lamaaniꞌi. Gome Moses ega iifa laaꞌi aisama, papiau laomai apala kapaꞌina auga akelogo. Ega puo laomai apala emae koa iꞌopoga. Ufainagai Moses ega iifa kapaꞌina eifania auga alalogo felo aisama, lau eꞌu agu alogai laomai apala agaꞌo alakapaisa koa iꞌopoga agugai laagu. Kai muniai Moses ega iifa kapula egaꞌina emai aisama, lau laomai apala kapaꞌina auga lalogo kainai, Moses ega iifa laomai apala eafimauga koa iꞌopoga. Ke lau laomai apalaꞌi lakapaiꞌi puo, Deo maagai lamae koa iꞌopoga. 10 Ke Moses ega iifa egaꞌina maꞌoai kaiꞌiai fapea mauni femaiseina faafia eoma auga mo iifaꞌi maꞌoai kaiꞌiai fapea aekainia puo, Moses ega iifa egaꞌina mae emaiseina auga lakapulaisa. 11 Lau ega laifa oma, gome laomai apala Moses ega iifa kapula egaꞌina epapinauga, kapaꞌina apalaꞌi falakapaꞌi eoma auga, lau epaopolaniau, efogeisau laomai apala lakapaisa. Ke ega koa emia lau Moses ega iifa kapula kainai auga lau Deo maagai famae. 12 Ega koa aisama Moses ega iifa auga Deo maagai elolofa, ke Deo eifa kapula peniꞌa kapaꞌina fakapa eoma auga isafa Deo maagai elolofa, opaina ke felo ipauma.
13 Ega koa aisama, Deo maagai kapaꞌina felo auga mae lau eeu emaiseina ma? Laaꞌi! Laomai apala mae emaiseina. Ega emia oma ega koa papiau Deo maagai laomai apala kapaꞌina auga fekeisa fekelogo eoma. Ega puo laomai apala kapaꞌina felo auga epapinauga laomai apala lakapaisa, Deo maagai famae eoma. Ega koa emia Deo eifa kapula peniau kapaꞌina fakapa eoma auga iifaga faagagai, laomai apala egaꞌina auga laomai apala ipauma femia eoma.
14 Lau ega laifa oma, gome Moses ega iifa auga Deo ega Spirituai emai. Kai lau auga, papiau aumauni laomai apala ikapa au, laomai apala lau eꞌafaisau ega kalaꞌafi lamia, laomai apala fakapa eoma. 15 Lau ega laifa oma, gome lau ifou kapaꞌina lakapa auga oko alalogo kai, lakapaisa mo. Gome lau kapaꞌina anina laani makapa laoma auga alakapa kai, alou koꞌagai kapaꞌina anina alaani auga lakapa. 16 Ke lau kapaꞌina falakapa laoma auga lakapa koa aisama, lau isafa Moses ega iifa kapaꞌina eifania auga ekainia ke felo laoma. 17 Ke pau auga lau kapaꞌina anina alaani auga lakapa auga, lau ifou alakapa kai laomai apala lau alouai ekae auga lau epaafiau lakapa. 18 Lau ega laifa oma, gome lau lalogo lau papiau aumauni imaau alogai auga kapa agaꞌo felo aeka. Gome lau anina laani kapaꞌina felo auga makapa laoma kai, egaꞌina pinaugaga maafia makapa laoma auga aekainiau. 19 Gome lau felo makapa laoma auga alakapa. Kai laomai apala falakapa laoma auga lakapa aefuafua. 20 Pau lau kapaꞌina falakapa laoma auga lakapa koa aisama, egaꞌina auga lau ifou alakapa kai, laomai apala lau alouai ekae auga epaafiau lakapa.
21 Ega puo lau alouai iꞌina iifaga ekae epinauga: Lau alouai laomai felo makapa laoma alogai, laomai apala isafa egae lau alouai eka. 22 Gome lau guau alo ipaumagai auga Deo ega iifa eegai alou egama. 23 Kai imaau kapaꞌi isaꞌiai auga iifa iꞌoina agaꞌo isa faagaꞌiai epinauga laisa. Ke iifa iꞌoina egaꞌina lau imaauai epinauga auga iifaga, lau alouai kapaꞌina laopolaga felo laoma auga fou kepipaini. Ke laomai apala lau imaau alogai epinauga auga iifaga lau epatipulaniau laomai apala lakapa. 24 Ega kainai lau lalifu afeꞌai! Kaisau koa iꞌopoga lau imaauai ega koa lakapaisa puo famae auga eegai agepapealaisau? Kai agaꞌo laaꞌi! 25 Kai Deo tenkiu aapenia! Isa iꞌa aꞌa Lopia Iesu Kristo faagagai laomai apalaꞌiai epapealaiꞌa.
Ega koa aisama, lau alouai auga Deo ega iifa ega kalaꞌafi lamia. Kai papiau aumauni laoga maina apala kainai imaauai auga laomai apala fakapa iifaga ega kalaꞌafi lamia.

7:7: Exodus 20:17; Deuteronomy 5:21