9
Deo Papiau Ekinaniꞌi Auꞌi
Pau Iesu Kristo agogai kapaꞌina laifania auga koꞌa mo laifania. Deo ega Spiritu lau epalogoniau lau ifou isafa koꞌa mo laifania, alapifoge koꞌa mo eoma. Egaꞌina auga lau ifou eꞌu papiau fauꞌiai alou emafu alogaina, ke eꞌu alo kiekie afaefuafua. Gome lau ifou eꞌu ago papiauꞌi, aau akiu ipaumaꞌi auꞌi Iesu Kristo akepakoꞌania koa aisama, Deo lau isa fauꞌiai afa apala fepeniau, ke Iesu Kristo eegai fepapealaisau mo ganinagai, lau eeuai auga kapa agaꞌo laaꞌi. Isa auga Israel papiauꞌi Deo ekinaniꞌi auꞌi. Deo isa eafiiꞌi epafaꞌaꞌi gauga epamiaiꞌi. Ke isa Deo ega isapu ke eaea akaikiꞌa keisa auꞌi. Ke Deo isa fou pakoꞌa niniꞌanina kapula kekapaisa auꞌi. Ke isa Moses ega iifa keafiia auꞌi. Ke isa Deo ega eꞌai Deo ala fekeau afagai oma auga kelogo auꞌi. Ke isa Deo ega pakoꞌa iifagai muni kapaꞌina agepeniꞌi eoma keafiia auꞌi. Isa auga Abraham, ufuga apa fou okoꞌiai kemai auꞌi. Ke Iesu Kristo papiau aumauni emia auga, isa okoꞌiai emai. Ke isa auga Deo kapa maꞌoai ekaꞌegainiꞌi auga, amaau afagaina aoniamo. Amen.
Ega mo ganinagai, Israel papiauꞌi Iesu akepakoꞌania puo, Deo ega pakoꞌa iifaga isa eeꞌiai ekapaisa auga koꞌa aemia alaoma. Gome Israel papiauꞌi keomaꞌi auꞌi maꞌoai epoꞌiai isaꞌi mo Deo ega papiau kemia. Ke isa Abraham okogai kemai auꞌi puo, isa maꞌoai Deo ega papiau akemia kai, epoꞌiai isaꞌi mo Deo ega papiau kemia. Egaꞌina auga Deo ega iifa pukagai Deo ega pakoꞌa iifaga Abraham maagai iina eifa oma: “Aisak faagagai oi gaumu koꞌaꞌi akemai,” Genesis 21:12 eoma. Egaꞌina iifaga auga, Deo ega pakoꞌa iifaga kainai kemauni auꞌi mo, Abraham gauga koa epamiaꞌi. Kai kaisau papiau aumauni maꞌoai kemauni koa iꞌopoga mauninai kemauni auꞌi Deo gauga laaꞌi. Gome Deo ega pakoꞌa iifaga auga fouga Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: “Lau kina lapaapa auga kina agekaina aisama, alamue alamai, ke Sara imoi maguaega agepamauga,” Genesis 18:10, 14 eoma.
10 Egaꞌina mo laaꞌi kai, Rebeka gauga kafela auniꞌi amaꞌi agaꞌomo, iꞌa ufuꞌa apaꞌa Aisak faagagai kemai. 11-12 Gome Deo papiau ekinaniꞌi, ega koa kapaꞌina gakapa eoma auga koꞌa mo femia eoma. Kai Isa ega koa ekapaisa auga papiau eꞌi pinauga kainai laaꞌi kai, Isa papiau eifaniꞌi auga kainai ekapaisa. Ega kainai imoi kafela akemauni koa kai, o kapa felo o apala agaꞌo akekapa koa kai, Deo Rebeka maagai eifa koꞌania iina eifa oma: “Imoi faꞌaniauga auga imoi eke auga ega kalaꞌafi agemia,” Genesis 25:23 eoma. 13 Egaꞌina auga Deo ega iifa pukagai afu iꞌoina agaꞌogai iina eifa oma koa iꞌopoga mo emia: “Lau alou koꞌagai Iakobo anina laani kai, Esau auga alou koꞌagai anina alaani.” Malaki 1:2, 3
14 Ega koa aisama, iꞌa kapaꞌina agaifania? Deo ifo ega koa ekapaisa puo, Isa alo opai auga laaꞌi ma? Laaꞌi, Isa alo opai auga paisa! 15 Gome Deo ega iifa pukagai Isa Moses epainia iina eifa oma:
“Lau kaisau gua laania auga gua alaania.
Ke alaifamue pugu. Lau kaisau gua laania auga gua alaania,”
eoma. Exodus 33:19
16 Deo ega eifa oma puo, papiau kapaꞌina anina keani auga, o kapaꞌina felo kekapa auga puogai, isa guaꞌi aeania kai, Deo ifo kaisau gua feania eoma auga puogai isa gua eania. 17 Lau ega laifa oma, gome Deo ega iifa pukagai Deo Isipto ago eꞌima auga Faro epainia iina eifa oma: “Oi faagamuai Lau eꞌu isapu papiau fekeisa, ke agofaꞌa fofouga alogai Lau akau fekeifafoua laoma. Egaꞌina puogai Lau oi kin lapamiaiso,” Exodus 9:16 eoma. 18 Ega puo Deo kaisau gua feania eoma auga gua eania, ke kaisau gua fepaꞌinokania eoma auga, gua epaꞌinokania.
Deo Ega Guakupu Ke Ega Guani
19 Lau ega laifa oma aisama, oi epomiai aufalao agaꞌo lau afepainiau afeinaka: “Deo ifo kapa maꞌoai ekapa koa aisama, kai agaꞌo Deo ifo kapaꞌina fekapa eoma auga agekaisapua afaekaina. Ega kainai kapa puo Deo iꞌa puo epeniꞌa paisa?” 20 Aai, papiau aumauni! Oi kai puo Deo ega iifa afa opamue? “Kapaꞌina egama auga, isa epagama auga agepaina ageinaka, ‘Kapa puo lau iina lopagama omaisau?’ ageoma agekaina ma?” Laaꞌi, afaekaina! 21 Oi amoopolaga. Oga ikapa auga aꞌisa egaꞌinagai mo oga isa ekapaꞌi, au akaikiꞌaꞌi fekepapinauganiꞌi, ke isaꞌi auga papiau aageꞌi fekepapinauganiꞌi eoma. Isa ega koa ekapa auga, isapu eegai laaꞌi ma? E, Isa ifo ega isapuai ega koa ekapa.
22 Papiau aumauni isaꞌi auga Deo ega guakupu akeafia. Ke isa kefua keague Deo isa feauoka afeꞌainiꞌi auga papiauꞌi. Kai Deo ega isapu ala koa auga papiau fekelogo eoma puo, ifo logogai Isa ega guakupu papiau fepakinaꞌi eoma auga eeꞌiai alo eafiapia mo. 23 Kai papiau isaꞌi auga Deo isa guaꞌi feania auꞌi. Ke Deo isa epafuaꞌi keague Isa ega isapu ke eaea fekeisa eoma auꞌi. Deo egaꞌina papiauꞌi Isa ega isapu ke eaea ala eakaikiꞌa oma auga fekeisa fekelogo eoma. Ega mo ganinagai, kai agaꞌo Deo kapaꞌina ekapaisa auga eegai iifa agaꞌo faeifania. 24 Egaꞌina papiauꞌi epoꞌiai Deo iꞌa isafa eifaniꞌa. Kai Deo iꞌa Iudea papiauꞌa mo aeifaniꞌa kai, Iudea papiauꞌi laaꞌi auꞌi isafa eifaniꞌi. 25 Egaꞌina fouga profeta Hosea Deo ega iifa pukagai iina epapua oma:
“Lau eꞌu papiau laaꞌi auꞌi alaifaniꞌi eꞌu papiau alaomaꞌi.
Ke Lau kaisau anina alaani auga, alaifaga alou koꞌagai anina laani auga alaoma,”
eoma. Hosea 2:23
26 Ke iina isafa eifa oma:
“Oi auga Lau eꞌu papiau laaꞌi eoma, egaꞌina afugai iina agemia oma;
papiau Isa akeifaniꞌi ‘Deo eague aoniamo auga gauga auꞌi’ akeoma,”
eoma. Hosea 1:10
27 Ke Deo ega iifa pukagai profeta Aisaea Israel papiauꞌi fouꞌi eifania iina eagaga oma:
“Israel auꞌi agealogai alogaina aꞌuai figu koa iꞌopoga fekemia mo ganinagai,
keagu auꞌi isaꞌi mo kaniaꞌi ageisagamau.
28 Gome Lopia kapaꞌina eifania auga, fofouga agofaꞌai agekapa agefiakoa,”
eoma. Aisaea 10:22-23
29 Deo ega iifa pukagai Aisaea eifa kakaua koa iꞌopoga:
“Lopia Isapu Akaikiꞌa auga, iꞌa ufuꞌa apaꞌa isaꞌi faepuaꞌafuniꞌi koa aisama,
Sodom taonina papiauꞌi laaꞌi kemia koa iꞌopoga famia,
ke Komora taonina papiauꞌi laaꞌi kemia koa iꞌopoga famia,”
eoma. Aisaea 1:9
Israel Papiauꞌi Iesu Akepakoꞌania Auga Fouga
30 Ega koa aisama, kapaꞌina agaifania? Iudea papiauꞌi laaꞌi auꞌi Deo maagai alo opai laoga maina muninai akepea auꞌi Iesu Kristo kepakoꞌania kainai, Deo isa alo opai auꞌi epamiaiꞌi. 31 Kai Israel papiauꞌi aloꞌi opaina gamia keoma Moses ega iifa muninai kepea auꞌi, Deo isa alo opai auꞌi aepamiaꞌi. 32 Kapa puo? Gome isa eꞌi pakoꞌai aloꞌi opaina femia auga muninai akepea kai, pinauga isa aloꞌi opaina agepamia koa egaꞌina muninai kepea. Ega koa kekapaisa, isa eꞌi pakoꞌa Iesu Kristo eegai akeogeisa puo, Iesu auga kepo keagai eka papiau ifeꞌi keꞌanina auga koa kepo emia ifeꞌi keꞌanina keꞌualai. 33 Egaꞌina fouga Deo ega iifa pukagai Deo iina eifa oma:
“Amoisa, Lau Sion ikugai papiau ifeꞌi fekeꞌanina kepo laogeisa.
Ke papiau epaꞌualaiꞌi auga fopa egae laogeisa.
Kai kaisau mo isa kepakoꞌania auꞌi afakemeagai,”
eoma. Aisaea 8:14

9:7: Genesis 21:12

9:9: Genesis 18:10, 14

9:11-12: Genesis 25:23

9:13: Malaki 1:2, 3

9:17: Exodus 9:16