12
Kristiano Papiauꞌi Eꞌi Agu Mamaga
Ega puo aau akiu Kristiano papiaumi, Deo ega guani akaikiꞌa iꞌa epeniiꞌa kainai, lau lapaini kapulanimi. Oi maami mauninai oaguega kai, ifomi imaaumi Deo maagai felolofa, ke Deo alo opagama auga kapa koa fopamia isa fopaꞌa penia. Egaꞌina auga oi alomi koꞌagai Deo foau afagaina auga laoga maina. Ke oi iꞌina agofaꞌa laoga maina muninai folopea kai, oi Deo maagai alomi fofouga mamaga auga faagagai oi alomi feponi. Ega koa oi Deo ega logo felo ipauma, eegai alo egama, ke kapa agaꞌo eegai aeafiafiꞌafu auga logo kapaꞌina auga foisa fologo felo eoma.
Ke Deo ega gafegafe akaikiꞌa lau epeniiau auga kainai, lau oi maꞌoai agaꞌo agaꞌo lapainimi: Oi ifomi kaisau auga foopola felo kai, egaꞌina laagai auga foloopolaga. Kai Deo pakoꞌa ala koa oi epeniimi auga faagagai, oi alomi felogai ikifai ifomi kaisau auga foopola felo alogaina. Gome iꞌa agaꞌo agaꞌo imaauꞌa agaꞌomo kai, imaauꞌaisai kapaꞌa maꞌo kekae. Kai imaauꞌaisai kapaꞌa maꞌo egaꞌina auꞌi, eꞌi pinauga agaꞌomo laaꞌi. Ega koa iꞌopoga, iꞌa aalogai alogaina mo ganinagai, Iesu Kristo fou amia kainai, Iesu faagagai iꞌa maꞌoai imaauꞌa agaꞌomo emia. Ke iꞌa agaꞌo agaꞌo faagaꞌaisai aafiau aague. Ke Deo ega gafegafe akaikiꞌa iꞌa epeniiꞌa auga faagagai, iꞌa pipeni iꞌoiꞌi iꞌoiꞌi aafiiꞌi. Au agaꞌo profeta koa iꞌopoga Deo ega iifa feifafoua auga pipenina eafiia koa aisama, Deo isa ega pakoꞌa ala koa epeniia auga faagagai, pipeni egaꞌina fepapinauga. Ke au agaꞌo Deo ega pinauga fekapa auga pipenina eafiia koa aisama, isa Deo ega pinauga fekapa. Ke au agaꞌo fepamalele auga pipenina eafiia koa aisama, isa fepamalele. Ke au agaꞌo magogo kapula feauga auga pipenina eafiia koa aisama, isa magogo feauga. Ke au agaꞌo ega amu papiau kapaꞌina anina keani auga fou fekeꞌea auga pipenina eafiia koa aisama, isa gafegafeai ega amu egaꞌina papiauꞌi fou fekeꞌea. Ke au agaꞌo kapa maꞌoai feꞌimaꞌi auga pipenina eafiia koa aisama, isa alo koꞌagai kapa maꞌoai feꞌimaꞌi. Ke au agaꞌo papiau guaꞌi feania auga pipenina eafiia koa aisama, isa alogamai papiau guaꞌi feania.
Ke alomi koꞌagai papiau aniꞌi oani aisama, pifogeai folokapa kai alomi koꞌagai fokapa. Ke kapaꞌina apala auga alomi koꞌagai anina foloani kai kapa feloꞌi auꞌi foafiapiꞌi. 10 Ke Iesu Kristo akagai aami akimi koꞌa ipaumami koa fopamiaimi, alomi koꞌagai animi foani. Ke epomiai agaꞌo agaꞌo fopalopia kakaumi. 11 Ke foloꞌapolo kai fopinauga alogaina. Ke Deo ega Spiritu oi alomiai lo koa fepaaga, Lopia ega pinauga fokapa. 12 Ke Deo fou agoagu auga afiaꞌamagai alogamai foagu. Ke kina apalaꞌi agoafiꞌi mo ganinagai, gamuga mo foopo. Ke aufa kina alomi koꞌagai fomegamega faefuafua. 13 Ke Deo ega papiau kapa agaꞌo anina keani auꞌi fou emi amu foꞌea. Ke emi eꞌai papiau foifa kokoꞌi faefuafua.
14 Ke papiau oi keafi apalanimi auꞌi, Deo kapa feloꞌi isa fepeniꞌi fooma. Deo kapa feloꞌi isa fepeniꞌi fooma kai, afa apala gapeniꞌi folooma. 15 Ke papiau kapaꞌi aloꞌi egama auꞌi fou alomi fegama. Ke kapaꞌi keapepe auꞌi fou foapepe. 16 Ke agaꞌo agaꞌo alomi agaꞌomo femia foagu. Ke foloꞌainaꞌau kai, papiau eꞌeleꞌi auꞌi fou fomia folao fomai. Ke oi ifomi mo ikifa aumi folopamiaimi.
17 Ke aufalao agaꞌo apala oi faagamiai ekapa aisama, oi isafa isa eegai apala folokapa. Ke foisa felo papiau maꞌoai agoꞌiai kapaꞌina felo auga mo fokapa. 18 Ke oi faagamiai afekaina koa aisama, papiau maꞌoai fou gagaoai foagu. 19 Ekefaꞌau aumi, aufalao agaꞌo oi faagamiai kapaꞌina ekapaisa auga afa foloogemue. Kai Deo afuga foaꞌamala Isa guakupugai egaꞌina oko fepakaisa. Gome Deo ega iifa pukagai Lopia iina eifa oma:
“Afa isogemue auga Lau apu, Lau egaꞌina afa alapipeni,”
eoma. Deuteronomy 32:35
20 Kai Deo ega iifa pukagai iina eifa oma koa iꞌopoga mo fokapa:
“Oi emi ou auga inaega ekimu koa aisama,
foꞌama fopenia feania. Ke aiso afekupu koa aisama, kapa agaꞌo fopenia feinu.
Ega agokapa oma alogai, kania laagai lo iꞌa agogoa,”
eoma. Proverbs 25:21-22
Egaꞌina auga iꞌa lo isapuga gamuga aopo koa iꞌopoga, isa meagai isapuga gamuga ageopo agemeagai alogaina. 21 Ke laomai apala oi faepalutinimi kai, oi laomai felogai laomai apala egaꞌina fopalutinia.