14
Pakoꞌai Kekapula Ke Keapoke Auꞌi Fou Fouꞌi
Pau kaisau ega pakoꞌai eapoke auga foifa koko. Kai isa kapaꞌina ageifania auga opolamiai foloopolaga felo, o apala folooma. Iifa gome au agaꞌo ega pakoꞌai foꞌama maꞌoai ageaniꞌi agekaina eoma. Kai au iꞌoina agaꞌo ega pakoꞌa eapoke auga titi aeania. Ega puo au foꞌama maꞌoai eaniꞌi auga, au titi aeaniꞌi auga faeisa papa. Ke au titi aeania auga, au foꞌama maꞌoai eaniꞌi auga laomai apala ekapa faeoma. Gome Deo au foꞌama maꞌoai eaniꞌi auga isafa eafiia. Ke oi aumi, oi kai puo, aufalao agaꞌo ega pinauga auga, felo o apala ekapa ooma? Isa eꞌima auga mo, isa ega pinaugai eapa inoka, o eꞌualai auga fouga feifania. Oi ega foifa oma mo ganinagai, isa ageapa agekaina, gome Lopia isa ega pinaugai agepakapulania ageapa agekaina.
Ke au agaꞌo eopolaga kina agaꞌo auga, kina agaꞌo ekaꞌegaina eoma. Kai au agaꞌo auga, kina maꞌoai iꞌopoꞌi agaꞌomo eoma. Kai isa auniꞌi aloꞌiai kapaꞌina keopolaga auga aloꞌi koꞌagai fekekapa. Au kapa kina agaꞌo akaikiꞌa eoma auga, Lopia faugai ega ekapa oma. Ke au kapa foꞌama maꞌoai eaniꞌi auga Lopia faugai eania. Gome isa Deo tenkiu epenia kai eania. Ke au kapa foꞌama isaꞌi mo eaniꞌi auga, Lopia faugai ekapa, ke Deo tenkiu epenia. Gome kai agaꞌo ifo mo faugai eague auga, iꞌa epoꞌaisai laaꞌi. Ke kai agaꞌo ifo mo faugai emae auga isafa, iꞌa epoꞌaisai laaꞌi. Iꞌa aaguega koa aisama, iꞌa Lopia faugai aague. Ke iꞌa agamae koa aisama, Lopia faugai agamae. Ega puo iꞌa faagu, o famae mo ganinagai, iꞌa maꞌoai Lopia apuga.
Gome egaꞌina puogai Iesu Kristo emae ke emaunimue pugu, ega koa kemae auꞌi ke keague auꞌi fou kaiꞌialao eꞌi Lopia femia eoma. 10 Ega koa aisama, kapa puo oi aami akimi Kristiano auꞌi laomai felo o apala kekapa ooma? O kapa puo oi aami akimi oisa papaꞌi? Oi egaꞌina folokapa, gome iꞌa maꞌoai Deo eagu papiau eꞌi laomai felo, o apala afa epeniꞌi auga afuga agogai agaapa. 11 Gome egaꞌina fouga Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:
‘Lopia eifa,
“ ‘Iifa koꞌa, Lau laague alogai papiau maꞌoai Lau agouai akeanifeꞌu.
Ke mala maꞌoai papiauꞌi Deo maagai koꞌa mo akeifafoua’ ”
eoma. Aisaea 45:23
12 Ega puo Deo ega eifa oma koa iꞌopoga, iꞌa agaꞌo agaꞌo kapaꞌina akapaisa auga fouga, ifoꞌa Deo maagai agaifa felo.
13 Ega puo iꞌa agaꞌo agaꞌo apainiꞌa kapaꞌina akapa auga felo, o apala aoma auga laoga maina fapaapakipo. Kai oi opomi fokapuga, ega koa aami akimi agoꞌiai ifeꞌi fekeꞌanina fekeꞌualai auga kepo folooge ke isa eꞌi keaga fokaisapua auga kapa agaꞌo agoꞌiai folooge. 14 Lau auga Lopia Iesu Kristo fou amia. Ke lau alou koꞌagai lapakoꞌania auga, foꞌama maꞌoai ifoꞌi auga akeofu. Kai kaisau kapa agaꞌo eofu eoma koa aisama, isa eegai egaꞌina kapa auga eofu paisa. 15 Ke oi aamu akimu Kristiano auga oi kapaꞌina loania kainai, alo emafu koa aisama, oi alomu koꞌagai papiau maꞌoai aniꞌi loani auga laoga mainai alokagakaga. Oi emu anianiai aamu akimu Kristiano papiauꞌi, Iesu Kristo fauꞌiai emae auꞌi folopalifuꞌi. 16 Ega koa aisama, oi kapaꞌina felo ooma auga, papiau folologoainiꞌi egaꞌina kapa, Deo maagai apala fakeoma. 17 Gome Deo ega agofaꞌai auga, oi kapaꞌina oania, ke oinu auga kapa agaꞌo laaꞌi. Kai Deo ega Spirituai oi Isa maagai alo opai aumi omia, gagaoai ke alogamai oagu auga kapa akaikiꞌa. 18 Gome kaisau Iesu Kristo faugai ega epinauga oma auga, Deo alo epagama, ke papiau isa eegai keifa felo.
19 Ega puo iꞌa papiau fou gagaoai faagu ke agaꞌo agaꞌo fapalagainiꞌa fapakapulaniꞌa auga laoga maina muninai fapea. 20 Kai iꞌa foꞌama mo puogai Deo papiau fauꞌiai kapaꞌina ekapaisa auga falapalifua. Iifa gome foꞌama maꞌoai akeofu. Kai au agaꞌo foꞌama eania kainai, aaga akina Kristiano auga epaꞌualaisa koa aisama, egaꞌina auga apala. 21 Ega kainai titi oania, o fino oinu, o kapaꞌina mo okapa aami akimi Kristiano auꞌi opaꞌualaiꞌi koa aisama, egaꞌina kapaꞌi apalaꞌi puo folokapaꞌi.
22 Ega puo iꞌina kapaꞌi ala opakoꞌa omaꞌi auga, oi Deo mo fou epomiai feka. Kaisau ifo mo kapaꞌina ekapa auga apala afaeoma koa aisama, isa auga Deo eegai kapa feloꞌi eafiꞌi auga. 23 Kai kaisau opo gua epamia kai eaniani koa aisama, isa ifo ke Deo isafa isa apala ekapa eoma. Gome isa kapaꞌina eania auga foꞌama maꞌoai akeofu auga pakoꞌaga faagagai aemai. Ke kapa maꞌoai