Taitus
Paulo Malele Epapua Taitus Eegai Eulaisa Auga
1
1-2 Lau Paulo. Deo anina eani lau Isa ekinaniꞌi papiauꞌi fapapeaꞌi Isa fekepakoꞌania, ke ega papiau fekemia eoma. Ke ega papiau fapapeaꞌi Isa ega iifa koꞌaꞌi mo fekelogo, fekeau afagaina ke ega iifa isafa kaiꞌiai fekepea eoma. Ke lau eꞌu pinaugai egaꞌina papiauꞌi agu pagai maunina akeafia auga fekepakoꞌania, ke afiaꞌamaga fekepaꞌaua fekeagu fekeꞌima eoma. Agu pagai maunina egaꞌina auga Deo aepipifoge auga agofaꞌa aepagama koa kai ifo ega logoai eifa koꞌania, muni ega papiau fekeagu pagainia eoma. Deo lau egaꞌina kapaꞌi maꞌoai fakapaꞌi eoma puo ekinaniau ega pinauga ikapa auga lamia, ke Iesu Kristo ega apostolo epamiaisau. Ke Deo ega logoai kina ekinaga auga emai ekainia aisama, ega iifa epakoꞌania auga epafokia ke ega pinauga auꞌi papiau maaꞌiai fekeifafoua eoma. Ke Isa lau papiau maaꞌiai ega iifa egaꞌina isafa faifafoua eoma. Ega kainai Deo, kaniaꞌa eagamauga auga epakoꞌaniau, egaꞌina pinauga lau imauai eogeaua.
Taitus, iꞌina malelega lapapua oi eemu efai. Lau iifa faunina Iesu fouga lapakoꞌania koa iꞌopoga oi isafa lopakoꞌania kainai, oi auga lau gau koꞌa koa iꞌopomu lomia. Lau alou koꞌagai ke guau fofougai oi faumuai Amaꞌa Deo, ke Iesu Kristo kaniaꞌa eagamauga auga fou lamegamega peniꞌi, ega koa eꞌi gafegafe akaikiꞌa ke eꞌi gagao fou fekepenio foagu felo laoma.
Oi Emu Pinauga Krete Keleipuagai Auga
Lau Krete keleipuagai pinauga kapa alapafua auga, oi egaꞌina pinauga fopafua oko fopakaisa fopaꞌopaina laoma. Ke ala fokapa oma laoma koa iꞌopoga mo, taoni agaꞌo agaꞌo aloꞌiai fokoko pakoꞌa auꞌi akaikiꞌaꞌi fokinaniꞌi laoma. Ega kainai oi Krete keleipuagai lapuaꞌafunio. Kai oi pakoꞌa auga akaikiꞌa alokinaga aisama, iꞌina kapaꞌi fologo felo: Isa auga ega pinaugai papiau isa kapa agaꞌo ekapa lilifua auga puo fakepenia. Ke akafa agaꞌomo femia. Isa gauga feꞌima feloꞌi pakoꞌa imoiꞌi fekemia. Ke imoi aloꞌi koꞌagai isa amaꞌi aina fekeafia. Ega koa papiau isa gauga kapaꞌina kemaaga auꞌi mo kekapuniꞌi ke inaꞌi amaꞌi ainaꞌi akeafia fakeoma eeꞌiai fakeifa apala. Gome pakoꞌa papiauꞌi eꞌimaꞌi lopiaga* ‘bishop’ ega pinauga auga Deo ega pinauga kainai, feagu felo ega laomai feloꞌi mo fekapaꞌi, ega koa ega pinaugai papiau isa kapa agaꞌo ekapa lilifua fakeoma puo fakepenia. Isa ifo faeau afagai alogaina, ke ifo logogai faepea. Isa gua faekupu faefiakoa, inuinu auga faemia, papiau faeau aageniꞌi mo ke pifogeai moni faeafia. Kai isa papiau eeꞌiai fegafegafe alogaina, feifa kokoꞌi, ke Deo maagai laomai feloꞌi mo alo koꞌagai aniꞌi feani fekapaꞌi. Ke isa kapaꞌina agekapa auga, feisa felo ke feopola felo kai fekapa. Ke isa Deo maagai alo opai auga femia, ke alo felolofa. Ke isa ifo fepaapakipo fekaina. Isa Deo ega iifa koꞌaꞌi ipaumaꞌi kemaleleainiꞌi auꞌi koa iꞌopoꞌi mo, alo koꞌagai feafi inokaniꞌi. Ega koa Deo ega iifa koꞌaꞌiai papiau magogo kapula fepeniꞌi. Ke kaisau Deo ega iifa kekaisapua, laomai apalaꞌi kekapaꞌi auꞌi fepalogoniꞌi fekeapakipo.
10 Gome papiau maꞌo Deo ega iifa koꞌaꞌi keumakalainiꞌi, ke Deo isafa kemunia. Isa keniniꞌani aage mo, ke papiau kefogeꞌi. Egaꞌina papiauꞌi ipaumaꞌi auꞌi, Iudea pakoꞌa papiauꞌi maguaeꞌi faaga iifalaina gouga keafia auꞌi maꞌo ega koa kekapa. 11 Oi isa akeꞌi foafuga fakeniniꞌani. Gome isa pifogeai moni kegaafia keoma kainai, pamalele pifogeꞌi papiau fakepamaleleniꞌi koa kai kepamalele. Ega koa kekapa, eꞌa fofouga pakoꞌa papiauꞌi kepalifuꞌi, ke Deo ega iifa koꞌaꞌi kemunia. 12 Krete keleipuaga papiauꞌi ifoꞌi eꞌi profeta agaꞌo ganinagai iina eifa oma, “Krete papiauꞌi aufa kina kepifoge alogaina aefuafua. Isa amuꞌe aꞌi koa iꞌopoꞌi papiau eeꞌiai keꞌeꞌefa alogaina. Isa keꞌapolo mo efua, ke kemogemoge aefuafua,” eoma. 13 Krete profetaga egaꞌina eifania auga koꞌa. Ega kainai Krete papiauꞌi fofina kapulaniꞌi, ega koa Deo ega iifa koꞌaꞌi auꞌi aloꞌi koꞌagai fekepakoꞌaniꞌi. 14 Ke ainaꞌi fakepaaua Iudea papiauꞌi eꞌi isonioni pifogeꞌi keifaniꞌi auꞌi aꞌoꞌi fakelogoniꞌi. Ke ainaꞌi fakepaaua Deo ega iifa keumakalainiꞌi kai, ifoꞌi eꞌi kagakagai laomai kekapaꞌi auꞌi kapaꞌina keifa kapulaniꞌi auꞌi isafa aꞌoꞌi fakelogoniꞌi. 15 Deo, iꞌa pakoꞌa papiauꞌa aꞌa laomai apalaꞌi eꞌagegeainiꞌi auga apakoꞌania. Ega kainai Deo maagai kapa maꞌoai apalaꞌi laaꞌi kai feloꞌi maini. Kai Iesu akepakoꞌania ke aloꞌi eofu auꞌi eeꞌiai kapa agaꞌo felo laaꞌi kai apalaꞌi maini. Iifa gome maamuai laifania. Isa auga aloꞌi ke opoꞌi fou elifu afeꞌai puo, Deo maagai kapaꞌina apala o felo auga akelogo kai kekapa aagenia mo. 16 Isa keifa Deo kelogonia keoma kai eꞌi laomaisai auga Deo kepuniaiaina. Ega koa kekapa puo, eꞌi laomaisai Deo gua kepakupua, ke Deo aina akeafia. Ega kainai isa Deo maagai kapa felo agaꞌo akekapa afaekaina.

*1:7: ‘bishop’