SAMUEL
BUKA IHARUANA
1
David ese Saulo ena mase sivaraina e kamonai
Saulo ena mase murinai, David na Amalek taudia ialadia amo e lou; bena David na dina rua e nohova Siklag ai. Dina ihatoina ai, tau ta ema, Saulo ena taruha amo; ena dabua vada e hedare bona tano na kwarana tubuana ai heato. Ia na David dekenai e kau, bena e igo diho. David ese e nanadaia, eto, Ede amo oma? Ia e haere, eto, Lau na Israel taudia edia taruha amo vada na roho mauri. David ese ma e nanadaia, eto, Dahaka e vara? A hamaorogu. Ia ma e haere, eto, Orea taudia na tuari amo e heau, bena hutuma vada e keto, vada e mase; Saulo mai natuna lonatan ida danu vada e mase.
Bena David ese han tau eregabe, una hereva e hamaorolaia tauna, ma e nanadaia, eto, Ede o diba toma Saulo mai natuna lonatan ida vada e mase? Hari eregabe tauna eto, Lau na so vada na loa kavava Gilboa ororona ai. Saulo na unuseni ai, ena io ai e heto'o tao, bona kariota bona hosi ai e gui taudia na vada e mai heniamu. Ia e roha mun, e itagu; bena e boirigu. Lau na haere, nato, Lau o ina. Ia e nanadaigu, eto, Oi be daika? Na haere, nato, Lau na Amalek tauna. Ia ma eto, Badibadigu ai ba gini, bavalagu mase; badina be hisihisi ese e gugubagumu, a doini na maunmu. 10 Bena badibadinai na gini, na alaia mase; badina be na diba momokani ena keto murinai na basine maun diba. Bena havava ḡauna na kwarana ai bona toea na imana ai na kokidia; vada na mailaidia, egu lohia, oi dekemu ai.
11 Bena David ese ena dabua e abi, e daredia; ia bamona iboudiai danu unu e kara toma. 12 Bena e lalo hisihisiva, e taiva, bona e ani vagava, ela bona dina e diho; Saulo bona natuna Ionatan bona Iehova ena orea taudia bona Israel besena taidia e taiva, badina be idia na dare amo vada e mase.
13 Bena David ese una hari e mailaia tau-eregabena ma e nanadaia, eto, Oi na ede amo oma? Ia e haere, eto, Lau na tau Amalek, noho-hedoa tauna ta, natuna. 14 David ese ma e nanadaia, eto, Edeheto oi na imamu itoi-rorona, Iehova ese e horoa tauna iala-masena, na garina to gari a? 15 Bena David ese eregabe taudia ta e boiria, eto, A ha alaia. Bena e rahua mase. 16 David ese e hamaoroa, eto, Raramu be sibomu kwaramu ai, badina be sibomu vada o hahebade, oto “Iehova ese e horoa tauna na na alaia mase”.
David ese Saulo bona Ionatan taidia e tai
17 Bena David ese Saulo mai natuna Ionatan ida taidia e tai, ena tai anena binai. 18 Bona e hahedua, Iuda taudia bae hadibalaidia eto. A itaia, ḡauna na lasara ena buka ai vada e torea. Ia eto:
19 Israel e, oi hairaimu na emu ororo doridia ai vada e hamasea;
Goada taudia madi, vada e keto.
20 Gata ai basio herevalaia
Askelono ariaradia ai basio gwauraia hedinarai;
Filistia hahinedia bae moale na garina,
asie peritomedia taudia natudia hahinedia na bae hisi dae na garina.
21 Umui Gilboa ororomui e,
hunu eiava medu na latamui ai basie diho,
animui na basie vara ḡahuḡala;
badina be unuseni ai goada tauna ena kesi e hamiroa,
Saulo ena kesi, dehoro amo asie horoa ḡauna.
22 E aladia taudia raradia amo,
siahu taudia hidiodia amo,
Ionatan ena peva na se lou,
Saulo ena dare na se lou kava.
23 Saulo bona lonatan, mai lalokaudia bona mai raho-namodia,
mauri ai bona mase ai asie haheparara.
Ugava edia haraḡa na e hereadia,
leona edia goada na e hereadia.
 
24 Israel hahinemui e, Saulo taina ba tai;
ia ese dabua kakakaka e hadokilaimuiva,
gold heraheradia amo emui dabua e haheralaidia.
25 Goada taudia madi ihabaidia,
tuari bogaraginai vada e keto.
 
Ionatan na emu ororo doridia ai e hamasea.
26 Tadigu Ionatan e, lalogu na e hisihisi hereamu oi daimu ai.
Oi ese vada o lalo namo henigu,
vada o lalokau l-enigu bada;
emu lalokau egu ai ese
hahine ilalokau-henidia e hereaia.
 
27 Goada taudia madi vada e keto,
bona tuari gaudia vada e kwaidu.