EVANELIA MAREKO
1
Iesu Keriso na Dirava Natuna, ena sivarai namo matamana binai. Isaia, peroveta tauna, ena buka ai e torea heḡereḡerena, eto,
A itaia, lau ese egu gwaukau tauna oi vairamu ai name siaia,
Emu dala ilailaina.
Gado ta tano ḡaḡaena ai e boi lolomu, e tomu,
Lohiabada ena dala ba lailaia,
Ena laolao dalana ba hamaoromaoroa.
Bena Ioane Bapatiso tano ḡaḡaena ai vada e hedinarai, bapatiso e harorolaiava, helalo-kerehai taudia edia dika igwautaodia toana. Iudea taudia bona Ierusalem taudia iboudiai ia dekena e laova, edia dika e gwaurai hedinaraiva, bena ia ese loridane sinavaina ai e bapatisodiava.
Ioane ena dabua na kamelo huina, ena gaba ḡauna na boromakau kopina, ana aniani be kwadi bona bada ranuna. E haroro, eto, Tau ta lau murigu ai be maimu, ena siahu ese lauegu e hereaiamu; lau na dia namo ena tamaka varona iruhana baina igo diho. Lau ese ranu amo na bapatisomuimu, a ia ese Lauma Helaḡa arno baine bapatisomui.
Iesu e bapatisoa
Unu dinadia ai Iesu na Nasaret, Galilea hanuana ta, amo ela, bena loane ese Ioridane sinavaina ai e bapatisoa. 10 Bena ranu amo e dae kau negana ai, ia ese guba e itaia, e parara, bona Lauma e diho, pune na heto, ia tubuana ai e kau. 11 Bona gado ta guba amo e boi dobi, eto, “Oi na lau Natugu, egu lalokau; lau ese oi na lalo namo henimumu”.
Iesu e dibaḡania
12 Una negana ai Lauma ese tano ḡaḡaena e siaia lao. 13 Dina hari-ahuitano ḡaḡaena ai e nohova, Satana ese e dibaḡaniava. Ia na hekori boromadia ida e nohova, to aneru ese ia isiaina e lao heniva.
Iesu ena ḡaukara e matamaia Galilea ai
14 Ioane dibura rumana ai e koua murinai Iesu na Galilea ela, Dirava ena sivarai namo e harorolaiava, 15 eto, Negana vada eme gini dae, Dirava ena basileia eme kahira-kahira; ba helalo kerehai, bona sivarai namo nalalomui ai bavabia dae.
16 la na Galilea gohu konena ai e rakava ai, Simona, tadina Andrea ida, e itadia, idia na reke gohu ai e tore, badina be idia na haoda taudia. 17 Bena Iesu ese e boiridia, eto, Murigu ai a raka; lau ese taunimanima ihaoda-henidiataumui ai baina halaomui. 18 Bena idia ese edia reke e rakatani, ia murinai e raka.
19 Asie raka daudau, ia ese lakobo Sebedeo, tadina Ioane ida, e itadia, vanaḡi ai edia reke e laumeva. 20 la ese e boiridia, bena idia ese tamadia Sebedeo, ena ḡaukara memerodia ida, vanaḡi ai e rakatanidia, ia murinai ma e raka.
Kaperanaum ai
21 Idia na Kaperanaum ai e kau; bena Dina Helaḡa ai ia na dubu ai e hahediba. 22 Bena idia ese ena hahediba herevadia e hoalai, badina be ena hereva na mai siahuna, dia itorena taudia edia hereva heḡereḡeredia.
23 Una dubu ai tau ta na lauma dikana ese e boloa tauna, 24 bena e boi lolo, eto, E Iesu Nasaret taumu e, dahaka emai ai o karamu? Oi ialamai totona oma a? Lau dibagu oi na Dirava ena Helaḡa Tauna. 25 Bena Iesu ese e gwau henia, eto, Eremu, iena amo a raka lasi. 26 Bena hari lauma dikana ese una tau e hatororo-tororoa, bena mai ḡabana ida e lasi. 27 Iboudiai e hoa dikadika, e hereva heheni, eto, Ina dahaka? Hahediba matamatana binai! Ia ese lauma dikadia e haḡanidiamu mai siahuna ida, bona idia ese ia erena e kamonaimu. 28 Bena asi vanahana ia harina e piua Galilea kahana idoinai.
29 Dubu amo e didi dobi, bena Simona bona Andrea edia ruma ai e dae kau, lakobo bona Ioane ida danu. 30 Simona ravana hahinena e gorerea, tauna e siahu; bena idia ese Iesu e hamaoroa. 31 Bena ia ela, imana e abia, e hahelaia tore; bena ena gorere e doko, e tore isi, idia isiaidia e lao heni.
32 Dina kerekerena ai, idia ese gorere taudia iboudiai, bona lauma dikadia ese e bolodia taudia, na ia dekena e laohaidia. 33 Bona hanua taudia iboudiai na ena iduara ai e hebou. 34 Bena gorere idau-idau taudia hutuma ia esee hamauridia, bona lauma dikadia e luludia lasi; a lauma dikadia na e gwaudia tao, basie hereva, badina be idia dibadia ia.
lesu Galilea hanuadia ai e haroro
35 Daba kahana ai, daba do se kinia, vada e tore isi, gabu ḡaḡaena ela, eha ḡuriḡuri. 36 Bena Simona mai bamona ida ese e ḡavaia, 37 e davaria, e hamaoroa, eto, Taunimanima iboudiai na oi e tahumumu. 38 Ia eto, Aitala hanua kahikahidia, unuseni ai danu baina haroro, badina be egu mai badina bunai. 39 Bena ia ela, Galilea kahana hanuadia iboudiai edia dubu ai e haroro, bona lauma dikadia e luludia lasi.
Lepra tauna e hamauria
40 Lepra tauna ta ia dekena ela, tuina e hadaia, e noia, eto, Boma ura, boma haḡoevagu. 41 Bena lesu ese e bogaia hisi, imana e toia roro, e daua toho; bena eto, Na uramu, vada a ḡoeva. 42 Bena ena lepra e doko, vada e ḡoeva vaitani. 43 Bena e siaia, to e sisiba henia guna, 44 eto, Ina kara na tau ta basio hamaorolaia; aola, hahelaḡa tauna ese baine itamu, bona haheḡoeva ḡauna, Mose ese e gwauraia heḡeregerena, ba henia, taunimanima ihadibalaidia. 45 To ia na ela, una kara harina vada eha piua rohoroho; taunabunai Iesu na hanua ta ai asine raka vareai diba, a tano ḡaḡaena ai a nohova, unuseni ai taunimanima ese idau gabu idau gabu amo ia e lao heniava.