2
Yesuji keteŋ uje Raunoŋuŋ fukega.
O kokopune, ŋoŋoji agiburaŋ egu enimiŋ ore buŋo yo quraŋgago. Oi quraŋgagoyoŋ, moji jibu agiburaŋ bana ine, keteŋ (defence) uje Raunoŋunji pe noreiŋ. Yesu Kristo iŋoji Mamainere maŋfuŋgo goku buŋo sosowo poretiŋ akoŋ osoeru enoreega. Keteŋ (defence) uje Raunoŋuŋ iŋoji agiburaŋnoŋunde furi fukeru keririke enoreya. Oi noŋunde agiburande akoŋ matayoŋ, moreŋgo sosowo noŋunde agiburaŋ oi oŋuakoŋ keririkeiŋ ore komeya. Oŋu.
Buŋo rereŋ oi eebobo poretiŋ.
Anuture mimipaŋ buŋo reŋgaekimiŋ ine, oŋuine oo iŋo manegobeneŋ, oi soine maŋyoka tomiri mane mukugobeneŋ.
Moji “Anutu manego,” miku mimipaŋ buŋoine so reŋgaru boyobeega, iŋoji iko buŋo mimi ŋiŋigo fukeme buŋo foriineji iŋore maŋgo so pega. Matayoŋ, moji Anuture buŋo reŋgaru boyobeega, Anuture manjokoji fofori iŋore maŋ puseko kuririineke goga. Oŋuine oo Anutuke qakatoru moakoŋ gogobeneŋ, oi mane mukugobeneŋ. Moji “Anutuke qakatoru gogo,” miga, iŋo Yesuji eeboboine eya, ore so boyoberu eba eku goiŋ ore so fukega. Oŋuine so eba eku gome so sagaga. Oŋu.
Manji jojoko ekiminde mimipaŋ buŋo gariine
O yoro ogopune, nonji mimipaŋ buŋo gariine matayoŋ, mimipaŋ buŋo raŋgbaŋine fuŋfuŋgaineone pe ŋarega, oi quraŋga ŋarego. Mimipaŋ buŋo raŋgbaŋine ore Biŋe buŋo oi maneru go wapebuŋ.* Jon 13.34 Jibu ore mimiti gariine oi quraŋga ŋarego. Qisiriji mataeiŋ ore eko tatamare fori tamaeru sogueega ore mimipaŋ buŋo ore foriine Anutureo eru ŋoŋoreo totogo fukeru pega.
Moji miineji “Tatamaineo gogo,” migayoŋ, ogoine rosi etega, iŋoji jikigaru qisiri maŋgo goga. 10 Moji ogoine manji jojoko eteega, iŋoji tatamainere maŋgo damaŋ so goko mosiineji goine agiburaŋ enimiŋ ore so kesoeega. 11 Oŋuyoŋ, moji ogoine rosi etega, iŋoji dabu eereo roqowareqo goku eeboboine qisiri maŋgo eega. Qisiriji jiŋoine bokobeko tiŋtuŋ eru goga ore uro raiŋ, oi iŋoyoŋe so mane mukuega. Mata.
Anutuji agiburaŋnoŋuŋ qofosoega.
12 O odumadepune, Yesuji komeru tinabiŋe yasogo roru goga ore eru Anutuji ŋoŋore agiburaŋ bokeru qofoso foreya. Ore eru buŋo yo quraŋga ŋarego. 13 O mamapune, moji fuŋfuŋgaineone go wapega, ŋoŋo oi maneru go wapebuŋ. Ore eru buŋo yo quraŋga ŋarego. O ŋi jeŋoŋpune, ŋoŋo sembene Rauine gbiŋ eteru gogobi, ore eru buŋo yo quraŋga ŋarego. Odumadepune, ŋoŋo Mamanoŋunde fuŋne mane mukuru gogobi, ore eru buŋo yo quraŋga ŋarego.
14 Mamapune, moji fuŋfuŋgaineone go wapega, ŋoŋo oi maneru go wapebuŋ wapegobi. Ore eru buŋo yo quraŋgabe ŋoŋoreo warega. Ŋi jeŋoŋpune, ŋoŋo Anuture Biŋe buŋo maŋ-ŋaŋuŋgo ruabi sanaŋgaru dimako usuŋ-ŋaŋuŋke fukeru sembene Rauine gbiŋ eteru gogobi. Ore eru buŋo yo quraŋgabe ŋoŋoreo warega. Oŋu.
Morende eebobo sembene oi yobeinebi.
15 Ŋoŋo morende eebobo sembene eru ya sosowo oo pega, ore aŋiine so maneinebi. Moji maŋineji morende eebobore aŋi manega ine, Mamanoŋunde manjokoji iŋore maŋgo so dimaga.
16 Morende eebobo oi iŋi: Ŋiŋigoji saki fuyaŋunde aŋi sanaŋine sembene boyobeegobi. Ya jiŋoyaŋunji ŋoneru ŋoneaŋi eru sase eegobi eru morende gogoyaŋuŋ ore bebero eru furarieru sakiyaŋuŋ ba ropeegobi. Oi eru manjo goine oi Mamareone so wareega. Mata! Oi morende eebobo sembene fukega. 17 Morende eeboboji benoŋ baiŋ eru ore aŋi sembene sembene oi oŋuakoŋ benoŋ banimiŋyoŋ, moji Anuture maŋ aŋi reŋgaru boyobeega, iŋoji qiŋ keru damaŋ tatariine tomiri sanaŋgaru go ropeiŋ. Oŋu.
Kristore kisopu oi fuke foregobi.
18 O kokopune, Kristore tife* Kristore kiso rau oi Antikraist. Grik buŋo anti, ore fuŋine yoyoka. Iŋoji Kristore oka dimaga eru Kristo foriine kiso eteega. dimaku kiso eteiŋ, iŋoji damaŋ tatariineo fukeiŋ, oŋu mibi maneegobi. Buŋo ore so damaŋ yoo Kristore kisopu kokoineji fukeru dimagobi. Buŋo ore foriine oŋu fukeya ore eru damaŋ tatariinere maŋgo waperu gogobeneŋ, oŋu manegobeneŋ. Ore mogeine ogu. 19 Kiso ŋiŋigo yoŋoji noŋunde kubuo akoŋ goku boke noberu rabuŋ. Maŋyaŋuŋ niŋoke sasaki kiperu mamanesiŋ kufufuŋ botunoŋuŋgo kosa goku totiebuŋ. Nonunde kufufuŋ foriine fukenobuŋ ine, noŋuŋke damaŋ so qakatobi moko gonobeŋ. Boke noberu taitai dimagobi, mosi oiji fuŋneyaŋuŋ iŋi noduko ŋoneru manegobeneŋ: Yoŋoreone moji niŋoke fofori moakoŋ so fukeru goya.
20 Yoŋoji taitai dimagobiyoŋ, Kristoji Moroine Tiriine yoŋore maŋ-ŋaŋuŋgo keseme bogunu baku dobe ŋabeko sosowo ŋoŋoji buŋo foriine mane mukuru gogobi. 21 Ŋoŋoji buŋo foriine so egu mane mukunimiŋ ore eru buŋo yo so quraŋga ŋarego. Ore eru matayoŋ, ŋoŋo buŋo foriine mane mukugobi eru buŋo foriineji buŋo ikoine mo kesosoeiŋgo embimbiŋgaega. Ore eru buŋo yo quraŋga ŋarego.
22 Yesuji Munaŋqoqo Rauine Kristo fukegayoŋ, mo moji buŋo oi mugaga, iŋoji eadu bobo ŋiŋigo fukega. Iŋoji Kristore oka dimaku kiso eteru Mama eru Madeine oi moko muga yapeega. 23 Moji Mamare Made mugaega, iŋoji Mamaine tomiri mo goga. Moji Madeine mifukeega, iŋoji Mama oŋuakoŋ bofukeru iŋoke goga.
24 Ŋoŋo Biŋe buŋo fuŋfuŋgaineone maneru wapebuŋ, oi maŋ-ŋaŋuŋgo sanaŋgaru dimaiŋ ore sisiŋaŋ eku goinebi. Biŋe buŋo maneru wapebuŋ, oiji maŋ-ŋaŋuŋgo dimaiŋ ine, ŋoŋoji oŋuakoŋ qiŋ keru Mama eru Madeine yokoke qakatoru dimainebi. 25 Kristoji jojofo buŋo iŋi noreko pega, “Noke dimanimiŋ ine, gogo seŋgiŋbaŋgiŋineke ŋarebe tatariine tomiri sanaŋgaru gonimiŋ.”
26 Goineji esoigaru tiŋtuŋ ba ŋareegobi, nonji yoŋore eru buŋo oi quraŋga ŋarego. 27 Goineji tiŋtuŋ eegobiyoŋ, Kristoji Moro Tiriine ŋoŋore maŋgo keseme bogunu baku dobe ŋabeega. Moro Tiriine iŋoji maŋ-ŋaŋuŋgo qiŋ keru dimako so wirienimiŋ ine, ŋoŋoji qaqaji more so embimbiŋganimiŋ. Oi iŋi ore migo: Iŋore Moro Tiriineji eebobo fiinere buŋo sosowo qaji ŋareeiŋ. Bogunu baku dobe ŋabeega, oi ya ikoine mo matayoŋ, mamane buŋo foriine akoŋ fukeega. Ore eru buŋo foriine qaji ŋareya ore so buŋoine sosowo reŋgaru Kristoke damaŋ so qakatoru dimainebi.
28 O kokopune, ŋoŋo Kristoke qiŋ keru qakatoru dimainebi. Iŋoke dimaku gobeneŋ moke fukeiŋ, damaŋ oo so yobe nobeko mimigaŋgaŋ paio so kamieru rakimiŋyoŋ, soine iŋore jiŋoo koimo paio samarieru dimainebeneŋ. 29 Kristoji posiine fukega, ŋoŋoji buŋo oi mane mukugobi ine, buŋo yo oŋuakoŋ soine mane taniŋganimiŋ: Ŋiŋigo sosowoji eebobo posiine baegobi, yoŋoji oŋuakoŋ Anutureone fukeru iŋore odumade fukegobi. Oŋu.

*2:7: Jon 13.34

*2:18: Kristore kiso rau oi Antikraist. Grik buŋo anti, ore fuŋine yoyoka. Iŋoji Kristore oka dimaga eru Kristo foriine kiso eteega.