^
2 Timoti
Polji Timoti maŋine kitiŋgaku buŋo miya.
Kristo Yesure eru jigo qaku goigoŋ.
Anuture Biŋe giore ŋiine iŋi fukeru goigoŋ:
Damaŋ tatariineo gogo sembearu wuwunuŋineke fukeiŋ.
Polre mimiti buŋo tatariine
Polji gioine igokoine Timotire paio ruaya.
Ogopuneji boke nuru siŋsaŋ rabuŋ.
Momojo buŋo tatariine