16
Timotiji Pol eru Sailas yokoke jikigaya.
Polji roregaru raru goku taoŋ tinayakuŋ Derbe eru Listra oo ropeya. Listra roperu oo kiŋariŋ mo tinaine Timoti bofukeya. Maŋgoineji Juda maŋkekerisie ŋigo fukeyayoŋ, mamaine Grik ŋi. Polre ŋi ogopuji Listra eru Aikoniam gobuŋ, yoŋoji Timotire fuŋne miboorobi maneya. Oŋu mikabi maneru ogagaru moko raiŋgo maneya. Oi maneyayoŋ, Timoti mamaineji Grik ŋi goya, oi sosowoji mane forebuŋ eru pi kae oo Juda ŋiŋigo kokoine gobuŋ. Ore eru yoŋoji Pol egu mitenimiŋ ore Timoti ogagaru Anuture moge baku sakiine ketigaya. Ketigako raru taoŋ eru kae so ropebuŋ, oo Jerusalem qoqodure tutumande buŋo mibuŋ. Aposol eru Jerusalem maŋkekerisie kufufunde minebobo yoŋoji buŋo kiperu sanaŋgabuŋ, oi boyobenimiŋ ore mitiga yarebuŋ. Oŋu roregabi Yesure kufufuŋine kufufuŋine moreŋ so gobuŋ, yoŋore mamanesiŋyaŋunji sanaŋgaya. Oŋu sanaŋgaru Biŋe buŋo mibi goineji maŋyaŋuŋ kerisieru una so wareru jikigabi kubuyaŋunde jareji sogueru ropeya. Oŋu.
Anutuji Pol kubaŋgo qohoŋ oduko Yurop rabuŋ.
Roregaru goku “Eisia prowinsgo raru Biŋe buŋo mitaniŋgakimiŋ,” mibuŋyoŋ, Moro Tiriineji agi ruaru sabare yabeya. Ore eru yoŋoji jikigaru raru Frigia eru Galesia prowins yoyoka oi omaine petigaru yatureru rabuŋ. Raru goku Misia moreŋ qaŋaŋineo roperu Bitinia prowinsgo ropeiŋgo manebuŋyoŋ, Yesure Moro Tiriineji oo ranimiŋ ore maŋmoakoŋ so eya. Maŋmoakoŋ so eme bokeru raru Misia moreŋ mo petigaru koe qaŋaŋineo rakaru Troas taoŋgo ropebuŋ. Troas roperu ubuo kubaŋ pebi Anutuji Pol qohoŋ oduko iru mo iŋi ŋoneya: Yurop ŋi moji Masedonia aribe dimaku oŋga teru iŋi miku oŋga wosi teya, “Go koe petigaru Masedonia moreŋgo wareru bapi nobeigoŋ.”
10 Polji qohoŋ iru oi ŋoneme niŋo ore fuŋine iŋi mane mukugaru mibeŋ, “Anutuji oŋga noreru koe petigaru Yurop maŋineo raru Bobiaŋ Biŋe Masedonia prowinsgo mitaniŋga yarekimiŋ ore miga.” Oŋu miku oo akoŋ bokeru rakimiŋgo manesuku afagabeŋ. Oŋu.
Filipai ŋigo Lidiaji maŋine kerisieya.
11 Niŋoji afagaru rakaru ogâo ropebeneŋ kambaŋ seri poreru gboromurebi gbinji kitiŋgako Troas siti bokeru raru poretiŋ akoŋ Samotres nugo ropebeŋ. Roperu peku kae fureme jikigaru raru Neapolis sitio ropebeŋ. 12 Oo roperu ogâone wakiru kadi raru Filipai sitio ropebeŋ. Rom ŋiŋigo yoŋoji ronekoŋ wareru Filipai siti oi baku oo ŋeŋe gogoyaŋuŋ ruabi Masedonia prowinsre siti soguine fukeya.* Masedonia prowinsre siti qoruine oi Tesalonaika. Distrik moruinere siti qoruine oi Amfipolis eru siti yasogo tinabiŋeineke mo Filipai. Rom yoŋoji Filipai oi Itali oŋuine siŋaŋ yabebuŋ. Grik moreŋ rauine yoŋoji yoŋoyaŋunde moreŋgo kotu oŋuine fukeru gobuŋ. Niŋo Filipai roperu una goine oo gobeŋ.
13 Oo goku Sabat kombaŋgo siti sa sakibe rabeŋ. Oo raru ‘Juda yoŋoji obu mageŋineo tumaŋgaru Anutu oŋga wosiegobi,’ oŋu manesuku rakaru tumaqoqo mogo rabeŋ. Raru ŋigo tumaŋgaru ŋebuŋ, oi ŋone yaberu ŋeku mimane eku Anuture Biŋe buŋo oi mibeneŋ manebuŋ. 14 Manebuŋ, yoŋore botugo ŋigo mo tinaine Lidia ŋeya. Iŋoji Taiataira sitione Filipai wareru kambaŋ boboroŋ yojuŋiru kuririineke qojugaru furiine banimiŋ ore ruaru goya eru Anutu ohowe baku miteŋ gaku goya. Ofonji maŋine baafagako Polji buŋo miya, ore eru aŋiine fukeko kaje ruaru maneru sabareya. 15 Sabareko iŋoyoŋe eru garikiŋpuine miti meso rau yarebeneŋ weu noreru iŋi nojiya, “Ŋoŋo nonde ‘Ofoŋ manesiŋ gaga,’ migobi ine, soine wareru nonde pigo roperu ŋeku uqo nogu peinebi.” Oŋu miku yameŋ keku weu noreya. Oŋu.
Pol Sailas yokoji witi pigo ŋebu.
16 Niŋo damaŋ mogo oŋgawowosi tumaqoqoo rakimiŋ ore kadi yasogoo rabeneŋ kiŋaŋqoqo ŋigo moji bofuke nobeya. Ŋigo oi faŋfaŋ gemoineke goku ŋiŋigo fuŋneyaŋuŋ totogo mi bofukeiŋgo maneya. Oi maneru kajeqouŋ buŋo soŋsoŋine mifukeru oŋuine oiji moneŋ ya oi kokoine poreru goko raupuine yoŋore meo rakaya. 17 Iŋoji Pol eru niŋo ŋone noberu niŋore ŋadio wareru iŋi miku oŋgaya, “Ŋi yo yoŋoji Anutu ropekiine sogore kiŋaŋ qaku Sombunde biŋe fukeiŋ ore fuŋine mitaniŋga yareegobi.” 18 Oŋu miku gioboboine kokoine oŋgaku goya. Oi goyayoŋ, Polji takigame ore eru joiserereŋ maneya. Oi maneru damaŋ mogo kirieru gemoine iŋi mitiga teya, “Noŋ Yesu Kristore tinao gajigo: Go bio ŋigo yoore maŋgone waperu raigoŋ!” Oŋu mitiga teya oo akoŋ waperu bokeru raya.
19 Oi rayayoŋ, ŋigo raupuineji oi maneru moneŋ ya poreniminde fuŋne jigaya, oi bofukeru maŋyaŋuŋ rigaŋgaya. Maŋyaŋuŋ rigaŋgako Pol Sailas yateru kiperu nareŋgareŋ kae jiŋoineo pore yapebi siŋaŋ ŋi yoŋore jiŋo maio rabuŋ. 20 Raru buŋo koro siŋaŋ yoŋore jiŋo maio rua yaperu sakigorua buŋo iŋi igaru mibuŋ, “Niŋo siti yo oo womoo gogobeneŋyoŋ, ŋi yoyoka yo yokoji wareru bobojibu ba nobeegobire. Yokoji Juda ŋi fukegobire 21 eru Juda mosiyaŋuŋ qaji noreegobire. Niŋo Rom qoqodure kantrire jokoroŋ rauine fukegobeneŋ. Ore eru niŋo mosiyaŋuŋ oi soine so maneru sabarekimiŋ. Oi baku boyobeniminde agi peko embimbiŋgagobeneŋ.”
22 Sakiyakuŋgo buŋo oŋu igaru yasibi ŋiŋigo kubu yoŋoji oŋuakoŋ pakereru qodureru sanaŋgaru qomuku yatebuŋ. Qomuku yatebi siŋaŋ yoŋoji bapakare yabebi sakikomoŋ-ŋakuŋ poreru kesuqosugabuŋ eru mitiga yarebi maroqoqoji yapebuŋ. 23 Kokoineji yapebi tariko witi pigo rua yapenimiŋ ore oga yaperu ŋi joruinekeji fiine akoŋ siŋaŋ yapeiŋ ore mitiga tebuŋ. 24 Oŋu mitiga tebuŋ maneru ro yaperu witi pi botuineo pi maŋine mogo raru kufuyokayakuŋ yo kinjiji Yo kinjijiji kufuyakuŋ qamagako embimbiŋgaru ŋebu. Sasakoine ŋone. botuyakuŋgo ruaru niginji kiperu pi maŋine ore mendi yoyoka oi ki bajibi kime ŋebu. Oŋu.
Nigiŋ pi siŋaŋineji maŋine kerisieya.
25 Pol Sailas yokoji oŋu ŋebu. Ŋeku ubu joŋiŋgo fukeko oo Anutu oŋga wosiru kiki keku miteŋ gaku ŋebu nigiŋ ŋi sosowoji kaje ruaru manebuŋ.
26 Oŋu ebi oo akoŋ pipa komeŋ yasogo ba bokeme witi pire otuŋ sosowo raqowareqo qabuŋ. Oŋu qabi oo akoŋ mendi sosowo wakibi nigiŋ ŋi sosowo yoŋore aeŋ gbediyaŋunji (nigiŋ) keŋgoroŋgaru wakiya. 27 Oŋu fukeko witi pi siŋaŋ iŋoji kubaŋ maŋineone pakereya. Pakereru witi pire mendi sosowo aŋga forebuŋ, oi ŋoneru miya, “Yei! Nigiŋ ŋiji useru ra foregobi me uruŋu?” Oŋu miku manesuku gburugburu qakame jigore siqo sogo oi goyoŋineone poreru iŋoyoŋe qoqo eiŋgo eya. Nigiŋ ŋiji kamiine eko siŋaŋine oi buŋo koroineo ruaru qabi geoine joiserereŋ maneru komeegobi. Iŋoyoŋe mimiine maneru qoqo ena, oŋu afagaru komena. 28 Iŋoyoŋe qoqo eiŋgo eyayoŋ, Polji qopu akoŋ oŋgaku iŋi miya, “Niŋo sosowo yo ŋegobeneŋ. Go gakere sakigo omaine so sibiriga.”
29 Oŋu miko maneru doi otenimiŋ ore weume otebi pipa witi pi maŋineo raru gburugburu qakame Pol Sailas yokore maŋfuŋgo raru dikanji keyateya. 30 Dikanji keyateru witi pigone oga yaperu wakiru iŋi weu yateya, “Ŋi soguine yoyoka, noŋ uruŋu ebe Anutuji munaŋ qa nareme qowirienobo?”
31 Weu yateme ojibu, “Go maŋgo kerisieru Ofoŋ Yesu manesiŋ gatende go eru garikiŋpugoji oŋuakoŋ qowirieru Sombunde biŋe fukenimiŋ.” 32 Oŋu ojibire piineo rabi kufufuŋpuine sosowo yoŋoke tumaŋgabi Anuture Biŋe buŋo mibire manebuŋ. 33 Mibire maneru ubure aua oo akoŋ oga yaperu raru wiyakuŋ jureya. Jureko oo akoŋ iŋo eru garikiŋpuine sosowo oi miti meso rau yarebu. 34 Miti meso rau yarebire oga yapeko uqo pigo roperu uqo rigaru rua yateya. Yateru iŋoyoŋe eru garikiŋpuine yoŋoji sosowo Anutu manesiŋ gabuŋ ore jeri ebuŋ. Oŋu.
Witi piineone yobe yabeme wakibu.
35 Kae fureko buŋo koro siŋaŋ (majistreit) yoŋoji kambanti sore yabebi witi pigo wareru iŋi mibuŋ, “Ŋi yoyoka oi pirue yapende wakinimi.”
36 Oŋu mibi ŋi joruinekeji wareru biŋe oi Pol iŋi ojiya, “Majistreit siŋaŋ yoŋoji buŋo iŋi ebi warega: Ŋoko nigiŋyakuŋ piruebe wakinimi. Ore eru ŋokoji muŋambe yo bokeru wakiru womoo rainebire.”
37 Oŋu ojiyayoŋ, Polji kambanti oi iŋi yajiya, “Rom qoqodure gawmanji dobu kipe noperu ore (mimiti) paspot notebi gogobere. Ore eru yoŋoji buŋonokuŋ so osoeru mitariru jibu totogo ŋiŋigo jiŋo maio omaine kosa maroqoqo kobinji noperu witi pigo rua nopebuŋ. Oi mimiineke. Oŋu rua nopebi ŋebire muŋambe yo uruŋu ore sore nopebi omaine kamiine wakinobe? Oi so sagaga. Niko mo yobu wakinimiyoŋ, yoŋoji yoŋoyaŋe wareru oga nopebi wakinobe.”
38 Polji kambanti oi oŋu yajiko buŋo oi roru majistreit siŋaŋ yoŋoreo raru yajibuŋ. Oi maneru Rom gawmande (mimiti) paspot roru gobu, oi maneru popureru sombuyaŋuŋ manebuŋ. 39 Sombuyaŋuŋ maneru witi pigo wareru womoke usuraŋ jiji eru bapakareru oga yapebi rakabu. Rakaru Filipai siti bokenimiŋ ore karie yatebuŋ. 40 Karie yatebi Pol Sailas yokoji witi pi bokeru Lidiare pigo rabu. Oo raru maŋkekerisie ogopuyakuŋ ŋone yaberu mande kikitiŋ buŋo miku boke yaberu rabu. Oŋu.

*16:12: Masedonia prowinsre siti qoruine oi Tesalonaika. Distrik moruinere siti qoruine oi Amfipolis eru siti yasogo tinabiŋeineke mo Filipai. Rom yoŋoji Filipai oi Itali oŋuine siŋaŋ yabebuŋ. Grik moreŋ rauine yoŋoji yoŋoyaŋunde moreŋgo kotu oŋuine fukeru gobuŋ.

16:24: Yo kinjijiji kufuyakuŋ qamagako embimbiŋgaru ŋebu. Sasakoine ŋone.

16:27: Nigiŋ ŋiji kamiine eko siŋaŋine oi buŋo koroineo ruaru qabi geoine joiserereŋ maneru komeegobi. Iŋoyoŋe mimiine maneru qoqo ena, oŋu afagaru komena.