2
Komegone gboreru Kristoke sanaŋgaru gogobeneŋ.
Ronekoŋ kadi odureru agiburaŋine agiburaŋine ebuŋ ore gogo komekiine go wapebuŋ.* Kol 2.13 Ŋoŋo damaŋ oo morende eebobo sembene boyobebuŋ. Gemokaku yoŋore Koitoji damaŋ yoo Sombuŋ moreŋ botuyakuŋgo goku qoqomuku ŋiŋigo maŋyaŋuŋ boburoru siŋaŋ yabeega, iŋoreo qakatoru reŋgaru gobuŋ.
Noŋuŋ sosowo oŋuakoŋ rone yoŋore botugo keoma eru kosa gobeŋ. Maŋ sakire aŋinoŋuŋ sanaŋine sembene boyoberu noŋunde aŋigo gobeŋ. Oŋu kosa gobeneŋ Anutuji ŋone nobeme so sagako yombeŋine painoŋuŋgo ruame gobeŋ. Buŋo qoqomuku ŋiŋigo goine yoŋore so oŋuine Anuture yombende biŋe fukeru gobeŋ.
Oŋu gobeŋyoŋ, damaŋ yoo oŋuine mata. Anutuji ŋonemaiŋine tatariine tomiri oiji manjoko enoreya. Kadi odureru Anutu qopieru ore eru komekiine fukeru gobeŋyoŋ, Anutuji Kristo bogboreya, noŋuŋ oŋuakoŋ bogbore nobeko sanaŋgaru gogobeneŋ. Iŋore yauŋmoririji munaŋ qa ŋareme moke qowiriebuŋ.
Kristoji pakereya, noŋuŋ oŋuakoŋ wiwi nobeko komegone pakerebeŋ. Anutuji Kristo Yesu ogame Sombuŋ kaeo ropeya, noŋuŋ oŋuakoŋ Sombuŋ gogore koro pegobi, oo rua nobeme iŋoke goine siŋaŋ yaberu gogobeneŋ.
Anutuji iŋi ore oŋu rua nobeya: Anuture yauŋmoririre rouŋ tatariine tomiri oiji totogo fukeko mane taniŋgakimiŋ ore maneya. Mane taniŋgaru jiki damaŋine damaŋine fuŋine mo fukeko tatariine tomiri go ropekimiŋ, damaŋ oo oi bosogue noreiŋgo maneya. Anutuji Kristo Yesu soreme wareru manjokoine oŋu noduya. Anutu manesiŋ gabi yauŋmoririineji munaŋ qa ŋareme moke qowiriebuŋ. Ŋoŋo-ŋaŋe maŋgo ee eku oŋuine oiji so qowiriebuŋyoŋ, Anutuji yauŋinere eru qowirie ŋabeya. Ŋoŋo-ŋaŋe ya mo basarigabuŋ ore eru so qowiriebuŋ. Moji mo iŋoyoŋunde saki egu ba ropeiŋ ore eru yauŋmoririinere akoŋ oŋu eŋareya.
10 Noŋuŋ Anuture mequraŋ gogobeneŋ. Kristo Yesuke qakatobeneŋ Anutuji maŋ gariine bofuke noreya. Anutuji bonieru gio fiine fiine roosoeru bomogaya, noŋuŋ oi baku gokimiŋ ore oŋu bofukeru noreko gogobeneŋ. Oŋu.
Kristoke qakatoru saki fu moakoŋ fukegobeneŋ.
11 Ore eru Efesus ŋoŋo rone Juda ŋiŋigo so fukeru Anuture kufufuŋ so gobuŋ, oi manesuku goinebi. Goineji ŋoŋore iŋi miku miŋareru gobuŋ, “Niŋo Anuture mogenoŋuŋke gogobeneŋyoŋ, kantri goine ŋoŋo ŋiŋigo omaine mogeyaŋuŋ tomiri!” Tina oi ŋi meji moge sakinoŋuŋgo ketigaegobi, oi manesuku miku gobuŋ. 12 Ŋoŋo damaŋ oo maŋ-ŋaŋuŋ Kristoke so kiperu omaine sakiineo gobuŋ. Kotu moreŋ ŋoŋo Juda kufufuŋ niŋore mobepunoŋuŋ gobuŋ. Anutuji ŋiŋigo iŋoyoŋunde roosoe nobeko gogobeneŋ, ŋoŋo niŋore botugo tinaŋaŋuŋ tomiri gobuŋ. Anutuji Biŋeine ogopuine yareiŋgo miku buŋo kipeya, ŋoŋo oi so yobu mane mukuru mo gobuŋ. Seŋgiŋbaŋgiŋ fukeniminde ooriŋaŋuŋ tomiri. Anutuŋaŋuŋ tomiri oŋuine moreŋgo omaine kosa gobuŋ. Oi manesuku goinebi.
13 Ŋoŋo rone taitai gobuŋyoŋ, Kristo Yesuke qakatobi dariineji jure ŋabeko damaŋ yoo afagaru Anuture bembeŋgo wareru gogobi. 14 Kristo iŋoyoŋe womo Raunoŋuŋ fukega. Iŋoji Juda kufufuŋ eru kotu moreŋ ŋiŋigo kubu yoyoka noŋuŋ qodure nobeko bodureegobeneŋ. Botunoŋuŋgo rosi peku sa ruge sanaŋine sariku boroiŋ nobeya, iŋoji agi oi odepariko maŋkekerisie kufufuŋ moakoŋ fukegobeneŋ. 15 Yesuji iŋoyoŋunde moreŋ sakiji komeko oŋuine oiji Juda niŋore Kadi buŋo eru ore mimipaŋ buŋo eru mimiti goine oi ketotieya. Kubu yoyoka qodure noberu kufufuŋ gariine moakoŋ fukekimiŋ ore oi ketotieya. Ore eru maŋ gariine bofuke noreko Kristoke qakatobeneŋ botunoŋuŋgo womo bofuke noreya.* Kol 2.14
16 Kristoji komeru rosi eebobonoŋuŋ maripoŋgo qame komeru rakaya. Saki fuine moakonji komeya ore dariineji ŋiŋigo kubu yoyoka oga nobeko soine kirieru Anuture maŋfuŋgo warekimiŋ. Oŋu qodure nobeko soine mebobo ekimiŋ. Oi eforeru Kristoke saki fu moakoŋ fukeru gogobeneŋ.* Kol 1.20 17 Kristoji wareru womo fukeiŋgo ore Biŋeine oi kotu moreŋ ŋiŋigo Anutu ŋadi gaku taitai gobuŋ, ŋoŋore mitaniŋga ŋareya eru Juda ŋiŋigo Anuture maŋfuŋgo gobeŋ, niŋore moko akoŋ mitaniŋga noreku goya.* Ais 57.19 18 Kristoji Juda eru kotu kantri ŋiŋigo noŋuŋ sosowo maŋgo enoreko Moro Tiriine moakonji kadi noduko soine afagaru Mamanoŋunde jiŋo maio ropekimiŋ.
19 Ore eru ŋoŋo Juda ŋiŋigo matayoŋ, jibu kotu ŋiŋigo yayabaine oi so jikigaru gogobi. Anuture kae moreŋ rauine gbagbataeŋine fukebi niŋoke moko Anuture maŋkekerisie kufufuŋ fukegobeneŋ.
20 Kajeqouŋ ŋiŋigo yoŋoji ronekoŋ Anuture buŋoji otuŋ sikeru igodoŋgabi Kristo Yesu iŋoyoŋe wareru otuŋnoŋuŋ sanaŋine fukeru aposol sore noberu qorunoŋuŋ dimako Anuture maŋkekerisie soriŋ fukegobeneŋ. Ŋoŋo oŋuakoŋ otuŋ oo roperu kikitiŋ naduŋgaduŋ eku sasanaŋ bofukeegobi. 21 Iŋoji pi oi bojigaru qodureru kipeme dimaega. Noŋuŋ Ofoŋke qakatoru dimaku bodurebeneŋ mamanesiŋnoŋunji sanaŋgaru sogueko Anuture maŋkekerisie soriŋ kubaine fukegobeneŋ. 22 Ŋoŋo oŋuakoŋ Ofondeo qakatoru maŋkekerisie ogopunoŋuŋ goine yoŋoke bodureru moko dimaku maŋ-ŋaŋuŋ kitiŋgaku naduŋgaduŋ eku sasanaŋ bofukeegobi. Oŋu dimaku Anuture maŋkekerisie soriŋ fukebi Moro Tiriine maŋ-ŋaŋuŋgo ruame iŋoyoŋe soriŋ ore maŋineo goga. Oŋu.

*2:1: Kol 2.13

*2:15: Kol 2.14

*2:16: Kol 1.20

*2:17: Ais 57.19