2
Pol diki yawiy Tisalanika tipaam Godak
Kristen gwalugwa duw taakw, gwur gwurabab bwu lakwugwura nyanaki gwuraam jawuk yabaal, aal kipakip maa. Aw nyanadiy gwuradiy nyidim kwurbadiy yawiy mwiy ridiy. Gwur bwu lakwugwura tayir nyan gwurak yabaal aw Pilipay tipaam kwabaak, aal tipa kidiy duw taakw nyanak kupwarapa jaav kwurdadiyan. Sapis jikin ab kwurdadiyan. Aw nyanadi God nyanadiy mawulaam sisuw-didiyan yaag maarbakik. Aw nyan gwurak yakuw, aw nyan diki Viyakita Maaj kalivabaal, aw nuwukadiy duw taakw nyanak wajibay-dakib. Aal gwurak kalivabaal maaj liki maaw maaj aal suwaal maaj maa. Li akis duw takwaam sisuw-kwaladiy vaal yidakikik. Aw nyan akis duw takwak suwaal kwurik tikwanadiyan. Aw God nyanak yaakiya wadalik tikuw, aw di bwu kwiydil Viyakita Maaj nuwukadiy duw takwak kaliva-bakik. Aw nyan kalivabana aal God wabakikik wadaal Viyakita Majib kalivabana. Aw adiy duw taakw wabakikik wakwadanadiy maaj maa. Awarabab gwur bwu lakwugwura nyan gwurak yakuw, nyan gwurak akis takasuw takasuw kwurbadiygwur nyan nyanadiy sipa danik wukikuw. God bwu lakwudaal ki maaj mwiya maaja. Aw nyan kitawa maa wak gwur awarab nuwukadiy duw taakw nyanadiy saam kirasidakik nyanadiy yawiy danik tibuw, waan. Aw nyan Jisas Krais dikidiy diki maaj karaydiy duw tibanalik tikuw, aw aal viyakita jaaw nyan gwurak wakik-bana nyanak jaav kwatiyagwurkik. Aw nyan atawa maa kwar. Amaay kaytik liki nyinik yarakara dawab yatasuwin kwurin rikwala pik, kwusida-takaan liki nyinik tikwala mawula pik, aw nyanabab gwurak atampika mawul tidiyan gwurawa kwabaal. Nyan mawul samasam yibadiygwurik. Aw nyan gwurak mawul yibalik tikuw, nyan aal God diki Viyakita Majida gwurak kwiyik rakarak tidiyan. Awarab nyan gwura danik tikuw, kiyakiyak ab rakarak tidiyan. Kristen gwalugwa duw taakw, gwur lakwugwura nyan gwuradiy nyidim God diki Viyakita Maaj wasapwiyin tibaak, nyan apawa yawiy kwurbaal. Nyi gaan nyi gaan nyan a yawiy kwurbaal nyan nyana sipak kwurin ti sanak, aw gwur nyanak ata sugwiyaan kwurik-gwuradiyan wakuw. 10 Godawa gwurabab bwu lakwugwura nyan kip yarakara kwadiyan gwurawa gwuradiy nyidim kwabaal, nyan samab javir nakab sarin maa. Aw nyanadiy kwurbanadiy sukw mwiyir tikwanadiy God diki milawa duw taakw dayadiy mwutamaam. Alik tikuw, duw nakab maa rav nyanak sukwupir maaj wawak, “Day jaal danadiy,” waan. 11 Aw gwur bwu lakwugwura Asaay di dikidiy kapa yala nyanugwak galab kwurkwada pik, atampik nyan gwuraam galab kwur-kwabanadiygwurik. 12 Atawa asaay kaytik tikuw gwurak, aw gwur kwasik yikir kwurgwurkib, nyan kip tijibir tigwurkikik ap kwiy-badiygwurik. Aw gwuradiy mawulaam niki jaav mwugiydakib mawul wukigwurkik, nyan gwuraam kwurin ribadiygwurik rakarak tigwurkikik. Nyan kip atawada kwurjibir tibadiygwurik aw mwiyir adi Godaam mwugiydik rakarak tikwadadi yabib kwagwurkikik. Di aad gwuraam waan kariyaad adi nimadi apawa van tinadi tipaam kwagwurkikik.
Day kip apawa Jisas Kraisak wukijibir tidiy.
13 Nyan God diki maaj gwurak kwurin kariyabaal, gwur aal maaj wukikuw, likik wukijibir tidiygwurik. Aw gwur kitawa maa wak, “Aal duw day dayaki kapa maaja,” waan. Aw gwur kip wukijibir tidiygwur, “God diki maaja,” wakuw. Aw gwur atawa wukijibir tigwurilik tikuw, nyan Godak wayapiy sikwabanaad. God diki maaj li kip aka yawiy kwurjibir tikwana gwuradiy mawulaam gwur adiy likik wukijibir tikwanadiy duw taakw. 14 Aw gwur Jisas Kraisak wukijibir tigwurik, day aal jaav gwurak ab kwur-dadiygwurik adiy Juwtiya tamiya kidiy duw takwak kwurdaal pik, adiy Jisas Kraisak wukijibir tidiyim. Aw gwur gwuradiy kapa jaka tipa kidiy duw taakw gwuraam jawjaay kwurdiy, aw adiy Juw duw taakw adiy Juw Kristen duw takwaam jawjaay kwurdaal pik. 15 Adiy Juw duw taakw ab adiy tayir Yitapika Duw Jisas Kraisaam viyasipadiy. Adiy God dikidiy diki maaj wasapwiydiy duwaam ab viyasipadiy. Awarab nyanaam ab jawjaay kwurdadiyan. Adiy duw takwak God akis rakarak tikwanaad. Aw day miyawa duw taakw dayadiy mama nib-adiy. 16 Aw day nyanaam watipik mawul wardiy adiy nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwak kaliva-kalivak ki Godaam mwugiykina maaj dayaam nyigil-dikik aal majib wukijibir tidaak. Aw day atawa kwurdaal, aal day dayadiy valim sisuwdaal mwiya yitaypik mwiya nimadiy tidakikik God diki milaam. Aw God diki wariya mawul aal aka dayab tina.
Pol dayaam jawuk mawulada warin tad.
17 Kristen gwalugwa duw taakw, aw nyan gwuraam wapakuw, aka ya kapab tinadiyan. Aw nyan kip gwurak wukijibir tikwanadiyan. Aw li gwuraam kipa kwasa mwiy nyan wapakuw, nyan gwuraam jawuk aka maa mawul warnadiyan. 18 Nyan gwurak sibinin maa yakir mawul samasam yidiyan. Jaab samasam wun wuna, Pol, gwuraam jawuk yakir kwurtuwdiy. Aw Satan nyanadi yaab takatipi-kwadaad. 19 Gwur Tisalanika tipa kidiy Kristen duw taakw, aw nyan lakwubana nyanadi Yitaypika Duw Jisas Krais sibinin maa kidi kupwaar dakida, gwur aal kip apawa dikib wukijibir tikinadiygwurik. Aw atawa tikigwuralik tikuw, nyanaam li sisuwlik, nyan mwiya rakarak samasam tikinadiyan. Aw nyan dikik rakarakawa ata yarik yikibana, “Kidiykaan adiyka nyanaki yawiy likidiy mwiy,” wakuw. 20 Ayiy, mwiya mwiyab gwur mwugiy-gwuradiyan rakarak tibakikik. Aw nyan gwurak mwiya sakwar sakwar tinadiyan.