5
Gwur yarakara kavin ada Yitaypika Duw Jisas Krais diki sibinin dakida nyak.
Kristen gwalugwa duw taakw, nyan agwa javik gwurak sukwubakik kidiy jaav dayaki mwiyir tikidana nyak? Aw gwur kidiy jaav bwu lakwu-nadiygwurik. Gwur bwu yarakara lakwu-gwura adi asaay wiya duw kaytik di maa mwiyir laakw luwkuw kwurkwanadi duw diki wiyaar yakida gaan, aw duw taakw day aal Jisas Krais sibinin dakida nyak mwiyir laakw maa. Aw aal nyaam duw taakw kitawa wakidana, “Nyan mwiya yarakara mwiya viyakita mwiy kwanadiyan. Simsim vaal maa ti,” waan. Aal nyaam day ata miyawakib mwiya kupwaraap tiyakiyaki-kidiy. Aal yalawa tikwana taakw kaytik aal liki yalaam tina nyan yip viyakila nyi laakw maa, aw kipa nyi aal yalaam yip viyakwala pik, atampik aal kupwarapa nyi tikina. Aw atampik day rav maa aal yakina kupwaraap sapwurapa javik pakwuk kwurkidana.
4-5 Aw li gwur, wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, gwur adiy vaal yiyi tikwanadiy duw taakw kaytik maa. Adiy ganim kwakwanadiy kaytik, gwur maa. Alik kwulapwun adakw aw a Nyi gwurak luwkuw kwurkwanadi duw kaytik yakik-na. Gwur miyawa gwur God dikidiy duw taakw-adiygwurik. Gwur adiy kariyaan tikwana tamiyaam kwakwanadiy duw taakw kaytik-adiygwurik. Nyan adiy nuwukadiy vaal yiyi tikwanadiy duw taakw kaytik maa. Adiy gaan vikwana tamiyaam kaytik kwakwanadiy duw taakw. Alik tikuw, si kwababa nuwukadiy duw taakw kaytik. Adi Yitaypika Duw Jisas Krais sibinin kidi kupwaar dakidadi nyak kavin kwulapwun kwanaak. Kip kavin kwaan yarakara viyakita yabib kwanaak. Gaan aal duw taakw si kwakwadana. Gaan tilik, duw taakw ap samasam tikwanadiy guw kitaay, kwam tikwadana. Aw nyan adiy duw taakw kwakwadana pik kip kwa-yaay, nyan kip yarakara kwanaak. Nyan Jisas Krais dikidiy tinadiy duw taakw, aal nyan adiy lama-kwana tamiyaam kwakwanadiy duw taakw kaytik-adiyan. Nyan Godak wukijibir tikuw, nuwukadiy duw takwak ab mawul yinaak. Abir vitiya jaav kaad kaytik nyanak takatipin tinabir adiy kupwarapa jaav Satan vay kaytik nyanaam viyayakik. Godak nimadib wukijibir ada nyanaam di nyigil-dikik. Aw atampika wukijibir tikwana mawul, aal nyanaam kapa ar mwugiy-kwadana waliy abwa wawiy kaytik tina. God di nyanaam maa tasakw aw aal diki wariya mawul nyanaam kip tilikikik. Aw di tasakwu-didiyan Yitaypika Duw Jisas Krais nyanaam nyigil-dikik. 10 Jisas Krais di kiyaad nyanak aw mwiyir nyan kiyabaak, aw kip nyi bap van kwabaak ab, aw di sibinin kidi kupwaar dadik, aw nyan dikiwa nyanyi nyanyi kip kwayabakik. 11 Alik aal javik tikuw, aw Yitaypika Duw Jisas Krais atawa kwurdilik tikuw, kip awarwa awarwa sugwiyaan akwur yarakara kwakwak, aw apawa Jisas Kraisak wukijibir titak, aal kita tan kwurgwura pik.
Gwur kitawa nakamwiyib adakw.
12 Kristen gwalugwa duw taakw, nyan gwurak apawa bas sibanadiygwurik aw dayadiy majib lakwu-lakwub tikuw, dayadiy si kirasitaka-gwurkik, adiy duw God bwu tasakwudidiy gwuraam kalivataay simakadakik. 13 Aw aal kwurdana yitaypika javik tikuw, dayak mawul yikuw, dayadiy si akiras. Yarakara viyakita mwiy awarwa awarwa adakw. 14 Nyan gwur kidiy jaav kwurgwurkik mawul samasam yinadiyan. Wadiy sip sakwiy-nadiy duw takwak awalakw. Adiy ap ti maarnadiy duw takwak ap akwiy. Alik tikuw, yarakara duw takwaam kalivak-gwura, samab dayak pitaan warkuw, dayawa wariya-tikwa. 15 Yarakara duw nakab adiy dayaam kupwarapa jaav kwurkinadiyim awarab maa adiy duw takwaam kupwarapa jaav kwurik mawul warwayik. Aw kip awarwa awarwa viyakita javida kwurik mawul yan ada. Awarab adiy Godak wukijibir ti maarkwanadiy duw takwak ab atawada ada. 16 Kip rakarak titaay, adakw. 17 Kip Godawa maaj bwula-bwulak mawul wukimar-wayik. Kip dikiwa maaj bwulajibir ada. 18 Godak kip wayapiy as adiy gwurak yakinadiy miyawa javik. Akaanaka God kwurgwurkik mawul yikwada jaav aw gwur Jisas Krais dikidiy tigwuralik tikuw. 19 Samab gwur adi God dikidi Mawul diki yawiyim takatipi-tikwa. 20 God dikidiy diki maaj wasapwiy-kwanadiy duw dayaki majik wajibay-wayik. 21 Kwurkitaan av taay miyawa duw taakw dayadiy majim likil viyakit-adiy ay kupwaraap-adiy. Aw adiy viyakita javida kaykiti-jibir ada, vikuw. 22 Adiy miyawa kupwarapa javik miyawa bwan akwiy.
Pol Godak bas sidid dayak.
23 Nyan Godak bas sibanaad, adi kwusida-takaan tikwana mawul kwiykwanadi Godak, aw gwuradiy kayik mawulawa amwiyim sisuwdikik. Sisuwdik, valik gwutaka-gwurkik aw yin nyanadi Yitaypika Duw Jisas Krais sibinin dakidadi nyab. 24 Aw nyan lakwubana adi gwuraam tasakwudi God di dikidi gwalugwum tigwurkikik di atawa kwurkinaad, di aal kwurik wakwada jaav kwurkwadalik tikuw. 25 Godak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw taakw, gwurabab nyanak Godak bas as. 26 Awarwa taab akwur adiy gwur gwuradiy Godak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw takwak. 27 Aw wun gwurak watuwadiygwurik Yitaypika Duw Jisas Krais dikidi saam ki sukwutuwa lapa nyig adiy gwur gwuradiy Godak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw takwak ab vigwurkikik. 28 Aw wun nyanadi Yitaypika Duw Jisas Kraisak bas situwaad gwurak kwiydikik aal diki sukwasukw kwurkwana mawul aw gwuraam nakamwiyib rawun tiyalikik. Yaakiya, wun Pol ki lapa nyig sukwutuwa.