2
Kristen duw taakw Godak bas sikwadiy nuwakadiy duw takwak.
Taay mwiy taay wun min Godak bas siminkikik adiy miyawa duw takwa danik tikuw. Dikik bas as dikil sukwasukw tikwana mawul dayak simakadikik, awarbab dayaam sugwiyaan kwurdikik. Aw Godak wayapiy as aal dayak kwurkidaal javik tikuw. Atawada Godak maa bas as adiy miyawa jaka tipa kidiy yitaypika duwawa adiy miyawa nuwukadiy duw takwaam van tikwanadiy yitaypika duwak, nyan mwiyir yarakara mwiya viyakita mwiy adi mwiya viyakita yabib kwabakikik Godawa miyawa duw taakw dayadiy milaam. 3-4 Aw God di miyawa duw takwaam nyigilik tikuw, aw aal dikil mwiya mwiyab tikwana maaj lakwudakik. Lakwukuw, wuki-wukib tidakikik tikuw. Alik aal mwiya viyakital aw God di mwiya rakarak tikinaad dikik aw nyan atawa nuwukadiy duw takwak bas sisak. Godaar nakad. Aw adi duw Jisas Krais, di ad duwaar nak. Adi nyanadi Nyidi Duw. Nyanawa Godawa nyanabir nyidim tinadi Duw. Kidi Jisas Krais di diki kapa amwiy kwiydil aw di mwiyir kiyak ab rakarak tad adiy miyawa vaal tabaam tidiy duw takwaam nyigilik tikuw. Aw God diki tasakwudil nyaam Jisas Krais nyanadiy vaal danik tikuw kiyadilik, aw aal simaka-ladiyan God di mwiya mwiyab di dikidiy duw takwaam nyigilid. Alik tikuw, aal java danik God wunaam tasakwukuw, wayaki-didiwun Jisas Krais dikidi maaj karaydi duw tituwkikik adiy nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwak. Aw dayak kalivatuwkik adi mwiya mwiyaba Godak wukijibir tinadi yaab. Kil minak watuwa maaj aal mwiya maajal. Wun suwaal maaj maa bwul.
Kitawa duw Godak bwula-kwadiy. Taakw yarakara kwakwadiy, duw taakw vagaruwdaak Godak gaba maaj sukwuk.
Wun watuwa duw miyawa tamiyaam Godak maaj bwuladakik, taay mwiy taay dayadiy mawul mwiyir tugwaam nakuw. Alik duw day dayadiy awarwa awarwa wariya-kwadanadiy mawulak bwan kwiykuw, God dikil milaam mwiya mwiyab mwiy viyakit tikwadiy. 9-10 Awarab wun watuwa duw taakw aw Godak gaba maaj sukwuk vagaruwdaak, aw taakw yarakara wapwiy kwusuwdakik. Kristen taakw samab adiy saan samasam yapiy-kwadanadiy kwusuw wapwiywa gilabadiy kwusuwtaay, dayadiy nab mwiya viyakit kwulapwutaay, aw nuwukadiy duw taakw dayaam vijibir tidakikik tikuw, samab atawa tiwayik. Aal mwiyir maa rav. Aw adiy Kristen taakw day dayadiy viyakita sukwaar simaka-kwadiy day God di dikidiy-adiy. 11 Taakw kwusida-takaan kaygan ritaay, God dikil maaj ran wukikwadiy. 12 Wun maa wanadiwun taakw duwaam van tikuw, dayaam walakwu-walakwuk. Day kaygan kwakwadiy. 13 Aw God taay Atamad yitakadid. Aw ginyir ata Yiv yitakadil. Alik wun atawa watuwa aal taakw day duw kwukib-adiy. 14 Awarab taay Satan Atamaam maa gwiyupw kwar. Di Yivaam gwiyupw kwurdil. Aw li ata God dikil majim saril. 15 Aw aal Yiv likil yilil valik tikuw, God aal kagil miyawa takwak yalikikik tasakwudil, aw day nyanugw sapwiydaak. Aw li day yarakara kwusida-takaan lakwu-lakwub kwakuw, Godak wukijibir tikuw, dikik mawul yikuw, dikidi gikim mwiyir tikidana, aal God nyigil-kidadiy.