4
Yarakara adakw adiy suwaal maaj kalivanadiy duwak.
God dikidi Mawul nyanak yarakara lakatiyakin waladiyan kidi ribanadi kupw kwusikidadi nyaam, Jisas Krais sibinin maa dakir tidik, nuwukadiy duw taakw Jisas Kraisak wukijibir titak bwan Jisas Kraisak kwiykinadiy. Day adiy wudib dayadiy majik lakwu-lakwub tikinadiy. Aw adiy gwiyip kwurkwanadiy wudib adiy duw takwaam lakwukuw, karaykidanadiy Jisas Kraisab. Atampika kaliva maaj adiy gwiyip kwurkwur titaay, suwaal takatak tikwanadiy duwaam yakwanadiy. Dayadiy mawul adiy Satan dikidiy-adiy. Aw day mwiyir riv maa adiy mwiyir tikwanadiy javik wukijibir titak. Adiy duw watipi-danadiy duw taakw kira-kirak. Duw takwaam nuwukadiy kamnaagw kikak watipi-danadiy. Aw God yitakadidiy adiy kamnaagw duw taakw kwurin jaaw kidakikik tikuw. Adiy Jisas Kraisak wukijibir tikwanadiy duw taakw tikuw, God dikil Viyakita Maaj lakwukuw, Godak aal kamnagwuk wayapiy sikuw, aal jaaw day aal kamnaagw kikwadiy. Adiy miyawa God yitakadidiy jaav viyakit-adiy. Javir nakab maa ti day lakw wawak. Godak likik wayapiy san napakuw, nyan jaaw kikibana. Agwa jaav tina alik. God bwu waad kamnaagw aal viyakita. Aw nyan bwu likik Godak wayapiy sibanaal. Alik tikuw, nyan jaaw kikibana likim. Subw riri maa rav.
Timotiy kitampika yawiy akwur Jisas Krais viyakita yawiy duw titak.
Timoti, aw li min ki maaj nuwukadiy Godak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw takwak kaliva-kiminaal, aal min Jisas Krais dikidi viyakita yawiy duw tikinadimin. Aw aal simaka-kiladiy aw min adiy kaliva majik lakwu-lakwub tikwaminalik tikuw, aw apawa wukijibir tikwanadimin Jisas Kraisak. Adiy kipa sakiy majik maaj warjuw-tikwa. Adiy kupwarapa maaj-adiy. Kip min mina kap kaliva-jibir ada aal Godaam mwugiylik rakarak tikidaal yabib. Aw li duw wagawa yawiy kwurkida, diki amwiy ata ap tikina di kidi kupwaam kwataay. Aw li di yawiy kwurkida God diki Viyakita Majik lakwu-lakwuk, aw God di dikidi yabik wukikuw, li diki mawulaam sugwiyaan kwurkilaad ap samasam tilikikik. Kil yaab aka sugwiyaan kwurkilaad kita kidi kupwaam kwadik, aw ginyir Godawa adawur tipaam kwadik ab. Kal aal mwiya mwiyaba maajal. Alik nyan likik miyawa wukijibir tinaak. 10 Alik tikuw, mwiya mwiyab tilalik tikuw, nyan Godak yawiy samasam wagawa kwurnadiyan. Nyan mwiya mwiyab Godak wukijibir tinadiyan aw di miyawa duw takwaam nyigilik rivinaad. Aw li di mwiya mwiyab nyigil-kidadiy adiy dikik wukijibir tikinadiyim. 11 Timoti, min adiy jaav duw takwak kalivaal. Kalivakuw, dayak aw apawa adiy javik lakwu-lakwub tikuw, kwurdakik. 12 Min badiy duw-adimin. Aw li mayaakw kwa-wayik duw taakw minaam wajibay-dakik aw min badiy duw timinalik tikuw. Dayak asimak viyakita yabim kwakwak aal min mina bwula-kimina majir, adiy min mina kwurkiminadiy javir, aal min minaki dayak yikimina mawulaar, aal min minaki Godak wukijibir tikimina mawulaar, aal minakil viyakita mwiy tugwaam nakina mawulaar. Atawa kwakuw, min kaliva-kiminadiy adiy Godak wukijibir tikwanadiy duw taakw kwakwadanadi yabik. 13 Aal minak yakituwaal nyab yawiy kwurjibir ada. God dikil lapa nyigaam rina maaj duw takwak van kalivan, awasapwiy. 14 Tayir adiy God dikidiy dikil maaj karaydiy duw wa kwurmina yawiy maaj wasapwiydaal. God ap kwiydidimin aal yawiy kwurminkik adiy yitaypika duw dayadiy taab minakil abwaam takadaak aal yawiyik minak tasakwuk. Alik aw min a yawiy kwuril. Kip wukimar-min rilibaal. 15 Kip kwurjibir ada adiy javib, adiy min kwurminkik watuwadiy jaav. Aw nuwukadiy duw taakw mwiyir lakwukwadiy minakil viyakita yawiy aka bwutaay mwiya nima tina waan. 16 Minakil yarakara wadi kwaminadi yabiwa adiy kaliva-minadiy javik. Kip kwurjibir adiy jaav akwur. Aw li min atawa kwurkimina, min Godaam mwugiykiminaad minawa adiy minakil majik wukikwanadiy duw takwaam nyigildikik tikuw.