6
Kitampik kipa wawiy duw dayadiy asaay duw dayadiy majib wuki-wukib tikwadiy.
Adiy saan kwar maarin yawiy kipa yawiyda kwurkwanadiy Kristen duw taakw dayaki yarakara adiy day dayadiy asaay duw dayadiy majib wuki-wukib tikwadiy. Aw day atawa kwurkidana, duw taakw samab Godak kupwarapa maaj bwula-bwulak mawul wak maa. Aw adiy nyan duw taakw kwurdakik kaliva-kwabanadiy javik ab. Adiy saan kwar maarin adiy dayadiy Kristen asaay duwak yawiy kwurkwanadiy duw taakw, day kitawa wukidaba: “Kad aad nyanadi Kristen gwalugwa duw-ad. Alik tikuw, agwa javik nyan kip yarakara adiy dikidiy miyawa majik wuki-wukib tikidiyan?” waan. Atampika mawul, aal mwiya saal viyanaal. Aw atawa kwur-yaay, aw dayadi asaay duw Kristen gwalugwa duw tidalik tikuw, alik aal jaav adiy yawiy duw takwaam sisuwuk-ladiy mwiya viyakita yawiy kwurdakik, dikik mawul yikuw, dayakil yawiy adi mwiya mawul yidanadi Kristen gwalugwa duwak sugwiyaan kwurkilaad waan. Timoti, min kalivakuw, duw takwak aw kidiy miyawa jaav kwurdakik, kidiy minak watuwadiy.
Duw takwak kwurdakik kaliva-kinadiy kapaba jaav dayadiy mawul jawjaay tidakikik mwugiy-kwanadiy duw taakw-adiy.
Adiy kapaba jaav duw takwak kwurdakik kaliva-kinadiy duw taakw, day aal samab maa ki mwiya mwiyaba Jisas Krais diki majiwa ki nyan duw takwak kwadakikik kaliva-kwabanadi yabik mayaakw maa kwu. Mwiya kapab tikinadiy-adiy. 4-5 Adiy duw taakw day mwiya sakwar sakwar titaay jaal danadiy-adiy. Samab niki jaav niki javib maa laakw. Day mwiya kwam-adiy. Day adiy awarwa awarwa maaj bwula-sakiy salataay, majir wariyak mawul warkwanadiy-adiy. Atampika yaab, aad mwiya viyakit maa. Aad duw takwaam sisuwdakib awarwa awarwa wasupwa mawul tikwadanadi yaab-ad. Atampika yaab duw takwaam sisuwdakib kajitaay, awarwa awarwa titaay, yipita-kwanadiy. Di nuwukadiy duw takwaam sisuwdakib wukitaay, nuwukadiy duw takwak kupwarapa jaav kwurnadiy wataay, wakwanadiy. Atampika yaab, aad viyakit maa. Adiy warjuw maaj dayaki mwiya maaw aal adiy duw taakw dayadiy mawul mwiya kwam tikwanadiy duw taakw kaytik tikwanadiy-adiy. Aw day samab adiy mwiyir tikwanadiy majim akis lakwu-kwadanadiy. Aw aal God diki Viyakita Maja danik yawiy kwurkuw, adiy duw taakw day wukikwanadiy day saan samasam kwurkinadiy adiy yawiyik, wataay. Atampika mawul aal mwiya saal viyana.
God diki maaj liki mwiy
Aw God diki Viyakita Maaj bwu mwugiylil dikidiy duw taakw mwiya mwiyab mwiya samasama jaav kwurkwurik. Aw adiy kidi kupwa jaav maa. Li bwu sisuw-lidiyan mwiya mwiyab mwiya rakarak samasam tikuw, yarakara kwusida-takaan kwabakikik. Aw nyanaam nyanadiy amayugw nyanaam sapwiydaak, aw nyan kidi kupwaam wakwun maak kwabaal, nyanawa samab niki jaav niki jaav nyana nakamwiyib kwurin maa wakw. Aw atampik maa aw nyan kidi kwabanadi kupw wapakibanaad. Kiyakuw, nyan samab nyanawa maa nakamwiyib jijaav kwurjibir karay maa. Aw li nyan kamnagwuwa kwusuw wapwiy tikuw, may nyan adiy javik rakarak tinaak. Aal kamiywa muwak kwiykwagwuraal kupwisaal kaytik dayaam kwurik, atampik aw aal saan samasam kwurik yikwadana mawul, aal mwiya maaw-al adiy miyawa kupwaraap sapwurapa jaav liyin kwurkwurik wukikwadanadiy mawulaam. Aw atampika mawul adiy duw takwaam jawjaay kwurkuw, li mwugiy-kiladiy miyawa sipakwudakik. 10 Ayiy, saan samasam kwurik yikwana mawul aal mwiya vaal liki kupwisaal kaytik-al. Atampika mawul dayakil mwiya maaw aal nuwukadiy duw taakw atampika mawul wukitaay, adiy mawul dayaam liykwanadiy day Jisas Kraisak bwan kwiydakik. Aw day atawa kwurdanalik tikuw, ginyir day samasam wukikidiy. Dayadiy mawul atawa mwiya kapakap kapakap tikidiy.
Timotiy Pol diki majib wukikuw, yarakara kwwadanadiy mawulaam. Aw atampika mawul adiy duw takwaam jawjaay kwurkuw, li mwugiy-kiladiy miyawakwaad.
11 Aw li min, Timoti, min God dikidi duw-adimin. Min bwan akwiy atampika mawulak. Min aal God mwugiylik rakarak tikwada yaba danik kwakir mawul ay. Aw dikidi gikim mwiyir tikir tikuw, kip apawa Jisas Kraisak wukijibir ada. Di dikidiy duw takwak mawul ay. Aw aal kwusida-takaan tikwana mawul kwurkuw, samab adiy viyakita javik bwan kwiywayik. 12 Adi gipagipa nayim gipakwanadi duw kaytik, aw di mwiyir nuwukadiy duwaam kakilkuw, aal adi naay taay wakwu-kwanadi duw kwurkidaal javik gipakwadana pik, atampik min Jisas Kraisak wukijibir ada. Min yarakara atawa kwurkuw, God ki jaav minak kwiykida. Min diwa nyanyi kwayakidimin. Tayir min samasama duw takwa nyidim rasin tikuw, minakil Jisas Kraisak wukijibir timinil mawul ata yarik yiminil. Aw God tasakwudidimin kitampika yawiy kwurminkik. 13 Timoti, adi miyawa javik mawul kwiykwanadi Godawa Jisas Krais, adi tayir Pontiyas Paylat adi Roma kidi yitaypika duwak wadid, “Wunlkuw, aal adi naay taay wakwu-kwanadi duw kwurkidaal javik gipa God dikidi Tasakwudidi Duw-adiwun,” waan, birakibir mwutamaam wun ki maaj minak watuwa lakwu-lakwub likik timinkikik. 14 Adiy minaam tasakwukuw, God dikidi duw timinkikik tikuw, kwatiyadadiy miyawa majib lakwu-lakwub ada. Aw atawa kwurkuw, min mwiya mwiyab adi mwiya viyakita yabib kwakinadimin aw yin aal nyanadi Yitaypika Duw Jisas Krais maykaal wakwukidaal nyab. 15 Aal God maykaal wakwudikik tasakwudil nyab di diki mwugiydik, Jisas Krais maykaar wakwukinaad. God-ad adi nyan wayapiy sikwabanaad. Di dikida kap adiy miyawa javim van tikwanaad. Ayiy, di ad Yitaypika Duw adi adiy miyawa kidi kupwak kidiy yitaypika duwaam van tikwanaad. 16 Miyawa duw taakw kiyakwanadiy. Aw God di dika kap kip kwayakwanaad. God diki kwakwadi tamiy liki kariyala kariy lait nyaam kakilna. Alik tikuw, kidi kupwa kidiy duw taakw di kwada tamiyaar yiyi maa rav. Tayir kidi kupwa kidiy duw taakw nakab diki mwutamaam maa vi. Aw day maa rav dim vivi. Kidi God di miyawa javim van tikwanaad nyanyi nyanyi. Aw nyan dikidi saam yakisuw takanaak. Mwiya maaj-al.
Adiy mwiya samasam tikwanadiy duw viyakita yawiy kwurkwadiy dayadiy javir.
17 Wadiy mwiya samasama jaav tikwanadiy duwak aw day sakwar sakwar tidabaal. Samab kitawa wukidaba adiy dayadiy miyawa kipa java jaav dayaam sugwiyaan kwurdaak mwiya viyakita yabim kwakinadiy waan. Adiy jaav adiyka yabiyib miyawa kwusikinadiy. Aw adiy God nyanak kwiykidadiy jaav nyanaam sugwiyaan kwurik, adiy samab kwas maa. Di bwu kwiydidiy mwiya samasama jaav, rakarak tikibanadiy jaav. Alik adiy javik kip mawul wukin, rakarakada. Alik tikuw, dayak aw day Godak wukikwadiy. 18 Min wadiy jaav samasam tinadiy duwak aw viyakita yawiy kwurdakik adiy dayadiy javir. Kipakip dayadiy jaav nuwukadiy duw takwawa am sikuw, aw samasama viyakita yawiy adiy javir kwurdakik. 19 Aw atawa kwurkidana, aal daya dayak samasama viyakita jaav adawur tipaam vagaruw-kidana. Aw adiy viyakita jaav alim dayak kavin rikidiy. Awarabab kidi kupwaam ab dayadi mwiya viyakita yabim kwakinadiy.
Timotiy adiy God dikik kwurdikik kwiy-didiy jaav yarakara kwurkwaad.
20 Timoti, minaki adiy God minak kwurminkik kwiydidiy jaav yarakara kwuril. Adiy kupwaraap sapwurapa adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw wakwadanadiy majik miyawa bwan akwiy. Aw adiy kupwaraap sapwurapa adiy lakwu-danadiy jaav wataay, wakwadanadiy majik ab. Adiy maaj adiy mwiya maaj maa. Samab maa.
21 Adiy duw taakw adiy javik wukijibir tikidana, aal day bwu sardanaad adi Jisas Kraisak wukijibir tikwadanadi yabim. Aw wun Godak bas situwaad gwurak aal dikil sukwasukw kwurkwana mawul kwiydikik tikuw.