2
Adi adiy miyawa vaal yiyi tikwanadiy duw taakw dayadi kupwarapa yitaypika duw.
Godak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw taakw, kita nyan gwurak nyanadi Yitaypika Duw Jisas Krais kidi kupwaar sibinin maa dakidalik wakir aka, aw aal di dikik nyanaam kwurjuw-takakidalik. Nyan gwurak apawa bas sibanadiygwurik, aw li gwurak nuwukadiy duw taakw kitawa wadaak, “Nyanadi Yitaypika Duw Jisas Krais diki sibinin kidi kupwaar dakida Nyi bwu tina,” waan, samab gwuradiy mawul atampika majik tikuw pitaan warwayik. Aw nuwukadiy duw taakw wakidanadiyik, God aal maaj dayak kwiyda waan. Awarab day gwurak suwaal takakidiy, “Pol kitawa maaj sukwudil,” waan. Samab gwurak nuwukadiy duw taakw atawa takakidanadiy gwiyipik ay nuwukadiy gwiyipa majik wukitikwa. Yitaypika Duw Jisas Krais da maardik nibway kidi kupwaar, taay adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw nakamwiyib patakuw, dikik titaay wariyataay wajibay-kidanaad. Awarabab adi adiy miyawa vaal yiyi tikwanadiy duw taakw dayadi kupwarapa yitaypika duwab ata wakwukinaad. Di ad, adi God tayib tasakwudidi duw, adi duw taakw mwiya nyanyi kupwaraap tikidana tamiyaam kwayadikik. Kidi duw di dikidi kapa saam kirasikuw, diki mawul wakila miyawa duw taakw di dikidanik gaba maaj sukwudakik wakuw, di tasakwukidadiy adiy miyawa miya kayikawa adiy miyawa duw taakw gaba maaj sukwukwadanadiy jaav di dikidiy mama nib tidakikik. Atawa kwurin napakuw, di ata God dikidi wiyaam daan rikuw-ab miyawa duw takwak suwaal takakidadiy, “Wun-adiwun God,” waan.
Kitawa adi kupwarapa yitaypika duw wakwukinaad.
Wun kidiy miyawa jaav gwurawa kwatuwil wun bwu gwurak miyawa yarik yakiyaki-tuwdiy. Aw gwur dayaam bwu mawul wukimar-gwuradiy, ay? Aw gwur lakwugwuraad adi kupwarapa duwaam apaam kip dikib takatipi-jibir tinadi jaav. Adi adiy vaal yiyi tikwanadiy duw taakw dayadi kupwarapa yitaypika duw tinadim. Alik tikuw, aw di maykaal wakw maa aw yin diki nyi tilik. Ata ya maykaal wakwukinaad. Aw kitaan ab adi God diki majim sarkwanadi yaab aad kida kip kaykaal nyanadiy nyidim yawiy kwurin tinaad. Aw kidi vaal yiyi tikwanadiy duw taakw dayadi kupwarapa yitaypika duwaam takatipin tinadi jaav di alim ti maardik, ata ya kidi vaal likidi yaab ata maykaal wakwukinaad. A nyaam kidi vaal yiyi tikwanadiy duw taakw dayadi kupwarapa yitaypika duw ata maykaal wakwukinaad. Maykaal wakwukuw tidik, ata ya Yitaypika Duw Jisas Krais diki mwiya viyakita apawa gilabadiy dakinaad dim sipakwuk. Di viyasipa-kidaad diki kipa dayir sikidaal mwurir. 9-10 Adi adiy vaal yiyi tikwanadiy duw taakw dayadi kupwarapa yitaypika duw yakuw, Satan diki apaar di adiy nikim nikim samasama nimadiy yawiy kwurkidadiy aw duw takwaam gwiyip kwurik God bwu tasakwu-didiy adiy duw taakw miyawa rimaki-dakik, day aal Jisas Kraisak mwiya mwiyab tikwana majik akis mawul yikwadanalik aw God dayaam nyigildikik tikuw. Aw adiy duw takwaam adiy nikim nikim gwiyipa javir adi duw gwiyip kwurkidadiy. 11 Adiy duw taakw aal mwiya mwiyaba majik mawul yi maarkwadanalik tikuw, God dayadiy mawulaam sisuw-kwadadiy miyawa dayadiy mawul nikim nikim wukidakik. Aw mwiyir day adiy suwaal javik, “Mwiya mwiyaba jaav-adiy,” wakuw, wukijibir tidakikik. 12 Aw alik tikuw, adiy aal mwiyir tikwana majik wukijibir ti maarkwanadiy duw taakw day adiy vaal likidiy java danik rakarakawa titaay kwurkwanadiy. Day adi God dikidi nimadi kot im tikinadiy aw mwiyir dayaam kupwarapa vaat tiyalikik.
God tasakwu-didiygwur nyigilin tigwurkikik.
13 Kristen gwalugwa duw taakw, nyan nyanyi Godak wayapiy sikwabanaad gwurak gwur Yitaypika Duw mawul yikwadadiy duw taakw, aw mwiya basa kasab God tasakwu-didiygwurik di gwuraam nyigilik tikuw. Di gwuraam nyigil-didiygwurik dikidi Mawul diki apaar. Awarabab gwuradiy Jisas Kraisak mwiya mwiyab tikwana majik wukijibir tikwagwuradiy mawulak. Dikidi Mawul adaanada gwuradiy mawulaam sisuwkwanaad. Aw sisuwkuw, gwuraam mwugiykwanaad God di dikidiy mwiyir tikwanadiy duw taakw tigwurkikik. 14 Nyan God diki Viyakita Maaj wasapwiybaal gwurak. Ki Viyakita Majir God wakaray kwurdidiygwurik kidi yabik. Atawa wakaray kwurdilik tikuw, di mwugiy-kidadiygwurik nyanadi Yitaypika Duw Jisas Krais diki apawa gilabadiy kwurgwurkik. 15 Godak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw taakw, alik tikuw, kip apawa Yitaypika Duw Jisas Kraisak wukijibir ada. Aw kip adiy gwurak kalivabadiy miyawa majib lakwu-lakwub ada. Awarabab adiy lapa nyigaar sukwubadiyik ab. 16-17 Yitaypika Duw Jisas Krais di dikiwa nyanadi Asaay God bwu nyanak mwiyir mawul yibirdiyan. Aw nyanak sukwasukwa mawulawa tikuw sugwiyaan kwurbirik, kip apawa wukijibir tibakikik adiy nyanak kwurkwadanadiy kupwaraap sapwurapa jaav dayadiy nyidim tibakikib kidi kupwaam. Aw mwiyir lakwubakik sisuwbirdiyan aal adawur tipaam kwakibanadiy nyak. Aw wun birkik bas situwabir gwuradiy mawaulaam sisuwbirik, mwiya mwiyab ap tidakikik. Awarabab mwugiybirik, mwiyir nyanyi adiy viyakit tikwanadiy javida wataay, kwaan kwurgwurkik.