28
Kabaay Polaam vatidik, di maa kiy.
Nyan mwiyir wakwukuw, a tipa kidiy duw taakw wadadiyan a nibwuk liki si Malta. Adiy a ailan kidiy duw taakw sukwasukw kwurdiy nyanak. Waal jilik, nikir tayil. Alik day yiy sakitakakuw, nyanaam kwurin karay-dadiyan yiy ril tamiyaar walibab. Pol di nyapwiy vagaluwkuw, yaam takadidiy. Yiy kuwkuw nalik, kabaay wakwukuw, diki tabaam vatijikidid. A ailan kidiy duw taakw kabaay diki tabaam vikuw, awarwa wadiy, “Aka lakwu-nadiyan. Kidi duw duwaam viyasipadalik, di solwara am maa kiy. Aw kita kabaay vatidik, kiyakinaad.” Aw Pol diki taab viyawarikidik, kabaay yiyaam vakirid. Aw di kip tad. Adiy a ailan kidiy duw taakw kavin kwadiy diki taab wulkina wakuw, ay maa, di vakirkuw kiyakinaad wakuw. Aw simiy kavin kwadaal, kupwarapa jaav dim maa war. Alik day dayadiy mawul warapiykuw, wadiy, “Kidi duw god tinaad.”
Day rakarak tidiy nyana yawiyik.
A ailan a yitaypika duw, si Papliyas, diki kupw walibab ral. Diki wiyaar kwurin karay-didiyan. Dikiwa nyi mugwul kwabaak, di sukwasukw kwurdidiyan. Papliyas asaay giviyib kwurkuw, diki sip kuwkuw naal, aw di diya pwurwa nyikiywa wasupwud. Pol yin wiyaar wulakuw, diki taab dim takadid. Beten kuw, ata sipwutiydid. Atawa tikuw, nuwukadiy giviyib tidiy duw taakw dikik yadaak, sipwutiydidiy. 10 Day sukwasukw kwurdiy nyanak. Nyan yikir tibaak, agwa jaava saal yibaal, day kwiykuw, jabiraam takadadiy.
Pol Romaar wakwud.
11 Bap mugwul kwakuw, nyan Aliksadiriya tipa jabiraar warkuw, a ailan wapabaal. Ki jabir nikir tay bap kavin kwaal ki ailan im. Ki jabir liki tamaam god Suwus dikibir duwa nyidiy kayik ribir. 12 Sayrakwus tipaam kawiykuw, nyi mugwul kwadiyan. 13 Sayrakwus wapakuw, yin kawiydiyan Rikiyam tipaam. Nyi nak yilik, Duwiypaliy viyalik, sira pik nyan Pwutiyaliy tipaar yidiyan. 14 A tipa kidiy Kristen bas sidiy nyan dayawa nyi abaliy kwabakikik. Dayawa kwakuw, nyan Romaar ata yidiyan. 15 Rom tipa kidiy Kristen nyan yabaak wukikuw, day yaan takwa tamiy si Apiyas tamiyawa Tripela Stua alim sitakira-dadiyan. Pol dayaam vikuw, rakarak tad. Di mawulaar wayapiy sad Godak. 16 Nyan Rom tipaar wulakuw, adiy vay sawdiy duw dayadiy sapakwa nyanugw yaakiya wadiy Pol kap kwakinaad wiy nikim. Dikiwa vay sawdiy duw nak nyanyi duw nakanak van tidaad.
Pol God diki maaj wasapwiydil Romaam kwadiy Juwak.
17 Nyi mugwul yidaak, Pol maaj wayakidil Juw dayadiy yitaypika duw yadakikik. Day vagaluwkuw, di wadidiy, “Gwalugwa duw, wun vaal maa yi nyanadiy bapa duw takwaam. Nyanadiy warag dayadiy sukwaam wun maa sar. Aw Jiruwsalimaam day wunaam kalakwukuw, day Rom dayadiy vay sawdiy duw dayadiy tabaam takadadiwun. 18 “Rom dayadiy gavman duw wunaam bas sikuw, kupwarapa jaav wunaam maa sitakir. Alik day wunaam wapak. 19 “Aw adiy Juw maa wakuw daya majik, ‘Wun Siysa-ak yikir,’ wadiwun. Aw wun maaj maa wunadiy bapa duwak. 20 “Alik ki javik wun gwurak maaj wayaki-tuwadiygwur. Wun gwura maak vikir. Vikuw, gwurawa maaj bwulak. Kidi sen wunaam jidaad. Agwak? Wun adiy duw takwak wasapwiy-tuwdiy adi Duwak day kavin kwanadiy dikik. Adiy Juw maa wakuw wuna majik, wunaam jawjaay kwurkuw, aw atawa rinadiwun.” 21 Day dikik ata wadiy, “Nyan lapa nyig maa kwar minak. Duw nak maa yaan wu minak. Nyan maa laakw kupwarapa jaav kwurmin. 22 “Aw nyan wukik mina mawulaam rinadiy maaj. Nyan bwu wukibana ababa tipab day maa wanadiy minadi Kristen bapak.”
23 Alik day nyi tasakwukuw, samasam yadiy diki wiyaar. Di ata ganib waan giraab waan ata wadidiy ata ata ginyir God duw takwak van tikidadiy. Di Mawsis diki lo simakaan God dikidiy maaj wasapwiydiy duw dayadiy majawa di dayak wap apaan wadidiy day Jisasak wukijibir tidakikik. 24 Nuwukadiy wukijibir tidiy diki majik. Nuwukadiy wukijibir maa ti. 25-26 Day dim wapakuw, awarwa warjuwdiy. Aw taay Pol ki maaj wadidiy. “God dikidi Mawul, ‘Kidiy duw takwak yin aw,’ wadik, diki maaj wasapwiydi duw, Aysaya, ki mwiya maaj nyanadiy waragak wadil:
‘Gwur maaj wuki-kigwuraal ab, laakw maa.
Gwur vidika vikigwuraal ab, vi maa.
27 Kidiy duw taakw dayadiy mawul bwu pakwunadiy.
Dayadiy waan bwu takatipi-dadiy.
Dayadiy mil bwu takatipi-dadiy.
Atawa tikwanadiy wunak tipatiyakwuk-dana, aw sipwutiyik-tuwadiy.’
God atawa wadidiy.” 28 Pol ata wadidiy, “Gwur alik yara awuk. Ki God duw taakw nyigil-kidadiy maaj di bwu wayakidil nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwak. Day wukikidana.” 29 [Atawa Pol wakuw, day dim wapakuw, awarwa warjuwdiy.]
30 Pol nabiy vitiy wiy yapiykuw, alim kwaad. Dikik yadiy duw takwak di wayapiy san rakarak tad. 31 Di duw takwak wasapwiy-didiy ata ata God duw takwak van tikidadiy. Yitaypika Duw Jisas Krais kwurdidiy yawiyik kaliva-didiy ab. Duw nak maa watip dikik.