6
Nyanugwawa dayadiy amaay asaay
Gwur nyanugw, gwurak God gwuraam galab kwurdakik amaywa asaay bwu kwiydidiy. Alik tikuw, gwur Kristen nyanugw tigwuralik tikuw, dayadiy majib wuki-wukib ada. 2-3 Gwuradiy amaywa asayik yakisuw takataay, dayadiy majib wuki-wukib ada. Aal God Mawsisak kwiydil lo-al. Aw ki lo likiwa God takadil ki aban ab. Atawa akwur aw mwiyir yarakara simiyib kidi kupwaam kwakwak. Aal taay God kwiydil abanawa nakamwiyib til lo-al. Gwur asaywa amayugw, yarakara gwur gwuradiy nyanugwaam galab akwur ata gwurak yaal girataay, tikik-nadiy. Dayak yarakara kalivaan awalakw Kristen dayadiy sukw.
Yawiy duw takwawa dayadiy dayaam van tikwanadiy duw taakw
Gwur adiy kipakip kipa yawiyda saan kwar maarin yawiy kwurkwanadiy duw taakw, samasam wukikuw, mawul nak tikuw, yarakara adiy gwuraam van tikwanadiy duw taakw dayadiy majib wuki-wukib ada aal Jisas Krais majib wuki-wukib tikwagwura pik. Samab day gwuraam van tidanadiy nyada viyakita yawiy kwurtikwa aw day gwuradiy yawiyim vidakikik tikuw gwurak mayaakw kwadakikik. Aw gwur Jisas Krais di dikidiy yawiy duw taakw tigwuralik tikuw, aal God yikwada yawiy kwurgwurkik, gwuradiy miyawa mawulaar akwur. Kip rakarakawa viyakita yawiyda akwur. Aw gwur bwu lakwugwura gwur adiy duw takwa danik maa yawiy kwar. Aw aad Yitaypika Duw Jisas Kraisak yawiy kwurgwuraala. Gwur alaakw! Yitaypika Duw Jisas Krais sibinin maa kwiykidadiy adiy miyawa saan kwar maarin kipa yawiyda kwur-kwanadiy duw takwawa adiy yawiy kwurtaay saan kwurkwanadiyik ab, aw adiy kwur-kwadanadiy viyakit viyakita yawiy danik tikuw. Gwur van tikwanadiy duw, gwur ab adiy minadiy yawiy duw takwak atawada akwur. Aw gwur wukin akaray gwur gwurawa adiy gwuradiy yawiy duw takwawa gwuradi Yitaypika Duw, di nak-ad. Adi adawur tipaam van tikwanadi duw-ad. Duw nakab nuwukadiyim yitaypik maa ti God diki milaam. Atawa tikuw, gwur gwuradiy yawiy duw takwaam jawjaay wasapi maaj watikwa.
Gwur mayaakw adakw Yitaypika Kuw Jisas Krais di diki nima ap gwurak kwiydikik.
10 Wunaki wakwusi-kituwa maaj aal kika. Gwuradiy ap adi mwiya mwiyaba Yitaypika Duw Jisas Krais diki mwiya nima apab yakuw, gwuraam tikwa. Gwur mayaakw adakw di diki nima ap gwurak kwiydikik. 11 God nyanak niki ap niki ap kwiykwadadiy, day wariya jaav kaytik Satanawa wariya-bakik. Adiy jaav miyawa akwur ya ata Satan gwuraam kakilik-naad dikidiy miyawa gwiyupwur. 12 Adiy wariya-banadiy mama nib, adiy mwiya duw maa. Aw adiy wariya-kwabanadiy mama nib, adiy wudib-adiy. Adiy van tikwanadiywa, nuwukadiy Satan dikidiy baap day ap samasam tikwanadiy, kidi ribanadi kupwa kidiy javiwa, adiy kidiy kupwarapa nyaam adawur tubwawa, kidi kupwaam kwakwanadiy, adiy nyanadiy mama nib-adiy. 13 Alik tikuw, aw day nyanadiy mama nib tidanalik tikuw, alik gwur adiy gwurak God kwiydadiy wariya jaav miyawa akwur aw gwuraam sugwiyaan kwurdaak, dayawa wariya-wariyak. Aw adiy gwuradiy mama nib, Satan dikidi baap gwuraam wariyak yadaak, aal day gwuraam samab kakil maa. Aw adi nimadi wariy kwusidik, gwur kip apawa rasin tikinadiygwurik. 14 Kwulapwun tikuw, gwur apawa rasin ada Satanawa wariyak. Wariya duw wariyak kwulapwukuw, di ap tidi sipapuwtuw jidid. Aw God diki mwiya maaj adi sipapuwtuw kaytik tikwana. Alik tikuw, gwur diki maaj akwur ya gwuraam sugwiyaan kwurlikik gwur Satanawa wariy-wariyak. Adiy wariya duw day kapa ar yitakadadiy wapwiy kwusuw-dadiy dayadiy mapiywa yalawa bwunik takatipik dayadiy mama nib viya-kidanadiy viyik. Atampik gwuradiy mwiya mwiyab mwiyir kwakigwuradiy sukw gwuraam takatipi-kidanadiygwurik Satanak. 15 Lakwun tikuw gwur mawul nak Godawa tinadiyan waan, aw diki wariya wariya mawul kwusililik Jisas Kraisa danik tikuw, gwur aal Viyakita Maaj nuwukadiy duw takwak kalivaal. Aw li waliy maan kaytik gwuradiy manik tina. Li sugwiyaan kwur-kiladiygwur vasipinyguw maargwurkik. 16 Nyanyi kip apawa Godak wukijibir ada. Aw aal kaad kaytik gwuraam tikina. Aw gwuraam Satan jawjaay kwurdik, aal di am kwurkuw, nibiywa yiyaar gwuraam viyanapik viyakidaala. Aw gwura Godak wukijibir tikwanadiy mawul kaad kaytik takatipi-kiladiygwurik Satan gwuraam wayaki-kwadadiy saal viyanadiy nibiywa yiy kaytik tikwanadiy mawulak. 17 Aw gwur lakwugwura, God bwu Satan tabaam tigwurik nyigil-didiygwurik. Aw a yawiy aal kapa ar yitaka-kwadanadiy mama nib viya-kwadanadiy viyik abwaam takatipi-kwadanadiy wapwiy kaytik-al. Awarab God dikidi Mawul kwiykida God diki maaj akwur ya. Aw a maaj wariya bag kaytik tikina Satanak, aw gwurak God dikidi Mawul kwiydikib. 18 Kip nyanyi Godak bas sijibir ada gwuraam sugwiyaan kwurdikik. Aw di adiy jaav gwurak kwatiya-kidadiy aw gwur dikik bas sikigwuradiy. Dikidi Mawul nyanyi simaka-kidadiygwurik dikik bas sikigwuradiy jaav. Kip nyanyi nyanyi Godak bas sijibir ada aw di dikidiy duw takwaam sugwiyaan kwurdikik. 19 Godak wunak ab bas as, aw wun duw takwak maaj bwula-kituwadiy, aw di bwula-bwula maaj wunak kwatiya-dikik. Aw awarab aw wun diki pakwun ril Viyakita Maaj yaag maarin tan kalivajibira-tuwkik ab. 20 God di diki wunaam wayaki-didiwun ki diki Viyakita Maaj wasapwiy-tuwkik wunak wadil pikir. Aw wun atawa kwurtuwalik tikuw, aw day wunaam kalabus ir kwusawula-dadiwun waliy yavir wunaam jitakakuw. Godak bas as aw di wunaam sugwiyaan kwurdik, ki diki Viyakita Maaj kilim mwiyir kaliva-tuwkik.
Pol diki wakwu-sidil maaj
21 Aw li gwur wuna kwatuwa kwu lakwuk wakik-gwura, yaakiya, Tisikas miyawa jaav gwurak yarik yi-kidadiy. Di nyanadi mawul yikwabanadi Kristen gwalugwa duw-ad. Aw nyan lakwu-kwabanaad di nyanyi mwiya viyakita yawiyda kwurkwanaad Yitaypika Duw Jisas Kraisak. 22 Aw wun ada gwurak wayaki-tuwaad aw mwiyir gwur nyanaam miyawa kilim kwanalim lakwuyaki-gwurkik. Di ap kwiykidadiy gwuradiy mawulaam. 23 Wun bas situwabir Asaay Godawa Yitaypika Duw Jisas Kraisak aw gwuradiy mawulaam sisuw-birik, gwur apawa Godak wukijibir tikigwura. Dikik wukijibir tigwuralik tikuw, gwur ata kwusida-takaan tikwana mawul kwurkuw, adiy nuwukadiy God di dikidiy gwalugwa kidiy gwalugwa duw takwak mawul yigwurkikik. 24 Wun Godak bas situwaad adiy miyawa nyanadi Yitaypika Duw Jisas Kraisak aal kwas maarkwana mawulaar mawul yikwanadiy duw takwaam sukwasukw kwurdikik.