16
“Kidiy jaav kidiyka kitaan ab gwurak wajibira-tuwadiy aw ginyir gwur wunaam bwan kwiyik-gwuradiwun wakuw. “Ginyir gwuraam day watipi-kidanadiygwurik dayadiy gaba maja wiyak. Nyi yakina gwuraam viyasipataay, wakidana ‘Nyan viyakita yawiy Godak kwurnadiyan,’ waan. “Aw day adiy jaav gwuraam kwur-kidanadiygwurik. Aw day maa laakw wunawa wunadi Asayim samab laakw maardalik, alik atawa kwur-kidanadiygwurik. “Aw wun kidiy maaj wajibira-tuwadiygwur, aw aal gwuraam kidiy jaav kwurkidana nyi yalik, aw wukin kariya-gwurkik kidiy gwurak watuwadiy majik. Tayir wun gwurawa kwatuwilik tikuw, alik wun kidiy jaav gwurak maa yarik yi. Aw kidiy yarik yituwadiy jaav gwurak yakidana nyi wun gwurawa kwu maa. Alik watuwadiygwur kidiy jaav.”
God dikidi Mawul diki yawiy.
“Aw wun aka adi wunaam kidi kupwaar wayakidi Asayik sibin-kinadiwun. Aw gwur duw nakab maa wunak bas si, ‘Min akarir yikinadimin,’ waan. “Aw kitawa gwurak watuwalik tikuw wun aka wapa-kituwadiygwurik wunadi Asayik yikir. Alik tikuw, gwuradiy mawul adiyka wukinadiy samasam. “Aw mwiya mwiyab watuwadiygwurik, aw li wun gwuraam wapakuw yikituwa, aal gwurak viyakit tikina. Aw li wun gwuraam wapakuw, yi maarkituwa, aal God dikidi Mawul di gwuraam yaan sugwiyaan kwar maa. Aw li wun yikituwa aal gwurak ata wayaki-kituwaad. “Aw adi God dikidi Mawul dakida, di yarakara simaka-kidadiy adiy Godaam laakw maarnadiy duw taakw dayadiy vaal. Di simaka-kidadiy viyakita mwiy yarakara tidakikik God diki milaam. Di simaka-kidadiy God jawjaay kwurkidadiy adiy diki milaam viyakit ti maarkwanadiy duw takwaam. “Aw day wunak wukijibir ti maarkwadanalik, alik day mwiyir maa laakw vaal liki mwiya maaw. 10 “Aw wun wunadi Asayik yikituwalik tikuw, alik gwur ginyir wuna mil vi maa. Aw God dikidi Mawul ata simaka-kidadiy duw taakw mwiyir God diki milaam yarakara kwakwa sukw. 11 “Aw God bwutaay adiy dikim laakw maarkwanadiy duw takwaam van tikwanadi duw Satanaam tasakwudid nyanyi nyanyi kupwarapa tamiyaam kwayadikik. Awarab God atawa rivriv jawjaay kwurkidadiy adiy Satan dikidiy tikinadiy duw takwaam ab. 12 “Gwurak wakir wukituwadiy maaj mwiya kipa jaav-adiy. Aw gwur gwurak watuwadiy majik samasam wukigwuralik tikuw, alik gwur mwiyir rav maa dayaam yarakara lakwu-lakwuk. 13 “Aw adi God dikidi Mawul, adi miyawa mwiyir mwiyirda tikwanadiy jaav dayadi mwiya maaw, gwurak yakinaad. Di sugwiyaan kwur-kidadiygwurik adiy mwiyir mwiyirda tikwanadiy jaav miyawa lakwuyaki-gwurkik. Di gwurak di diki kapa wuki-kidadiy jaav wu maa. Di adiy God wadidiy javida wakidadiygwurik. Di yarik yikidadiygwurik adiy ginyir yakinadiy javik ab. 14 “Aw di wakidadiygwurik adiy dikik wakituwadiy javib javib. Aw di gwuradiy mawulaam sisuw-kidadiygwurik wunak gaba maaj sakwu-gwurkik. 15 “Adiy miyawa wunadi Asaay dikidiy tinadiy jaav adiy wunadiy-adiy. Alik a javik tikuw, wun gwurak bwu watuwadiygwurik God dikidi Mawul adiy dikik kwiy-kituwadiy jaav gwurak yarik yikidadiy.”
Jisas dikidiy kalivadidiy duwak wadidiy bas dayadiy mawul vaat yikuw aw ginyir day rakarak tikinadiy.
16 Jisas dikidiy kalivadidiy duwak ata wadidiy, “Kipa kwasa mwiya wunaam vi maarkigwura. Aw kwasa mwiy tikuw, wun yatuwik, ata maa vikigwuradiwun.” 17-18 Aw nuwukadiy dikidiy kalivadidiy duw nuwukadiyik ata wadadiy, “Ki wada maaj liki maaw ata ataanal di nyanak wadaal, ‘Kipa kwasaala vi maarkigwura wunaam, aw kwasa mwiy tikuw, ata maa vikigwuradiwun,’ waan? Kitawaan ab wanaad, ‘Aw wun wunadi Asayik yikituwalik tikuw, kipa kwasa mwiy tikuw,’ waan. Wada maaj liki maaw maaj ata ataanal?” Day awarwa awarwa titaay bas sidiy, “Nyan samab maa laakw ki bwulada maaj liki maaw maaj.” 19 Aw Jisas di bwu lakwudil dikik bas sikir tidaal. Alik tikuw, ata wadidiy, “Wun watuwa kipa kwasa mwiya wunaam vi maarkigwura, aw ginyir kipa kwasa mwiy tikuw, ata maa vikigwuradiwun. Akaanaka a majik bas sigwura awarwa awarwa titaay? 20 “Wun gwurak mwiya mwiyab watuwadiygwurik, bas gwur gwuradiy mawul vaat yikuw, gira-kwanadiygwurik kiyatuwik. Aw a nyaam adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw day mwiya rakarak samasam tikinadiy. Aw ginyir God wunaam kirasitakadik, gwur maa ata gwuradiy mawul warapiykuw, maa ata mwiya mwiyab rakarak tikinadiygwurik. 21 “Aw taakw liki yalaam nyan yip viyadik, li samasam wukikwana aal liki kagil kwurkila nyi walibab tilalik. Aw adi nyan maak kwadik, li a kagilik wukimarkuw, li adi nyinik ata rakarak mwiya samasam tikwana. 22 “Atawa tikinadiygwurik. Gwurabab kita gwuradiy mawul adiyka vaat yan tinadiy. Aw ginyir gwurak maak yaan takatuwik, gwur ata maa rakarak samasam tikinadiygwurik. Atawa tigwur, duw nakab adiy gwuradiy rakarak tikigwuradiy mawulaam rav maa mwugiy-mwugiyik kwusidakik. 23 “Aal nyi yakila, gwur wunak bas si maa ya jaav nak mwiyak ab. Wun mwiya mwiyab watuwadiygwurik, aw a nyaam aw gwur wunak wukijibir tikigwuralik, dikik wunadi saam bas sikigwuradiy jaav wunadi Asaay di kwiy-kidadiygwurik. 24 “Tayir ab aw yaan kita gwur wunadi saam wunadi Asayik akis bas sikwagwuraad jaav nikik ab gwurak kwiydikik. Aw wunak wukijibir tigwuralik tikuw, bas as dikik. Aw di ata kwiy-kidadiygwurik aal dikik bas sikigwura jaav, aw gwur mwiyir rakarak tigwurkikik, a jaav kwurkuw.”
Jisas dayak wadidiy, “Gwur rakarak ada, aw wun bwutaay kakil-tuwadiy miyawa Satan kidi kupwaam kwurin tidadiy dikidiy ap.”
25 “Wun adiy majik gwurak pakwun tinadiy majir wayatuwdiygwurik. Aw ginyir gwurak yarik yikituwa wunadi Asayik mwiyir lakwu-kigwuradiy majir. Kipa pakwun tinadiy majir wu maa ya. 26 “Aw a nyaam gwur wunak wukijibir tikigwuralik tikuw, gwur gwura kap Godak bas sikigwuraad gwur gwuradiy kapa sipak. Aw aal yawiy gwurak wun kwar maa ya, talab gwurak kwuryatuwil pik. 27 “Aw gwur wunak mawul yitaay, wukijibir tikwagwuralik God kidi kupwaar wayaki-didiwun wataay, aw alik Asaay di diki mawul gwurak samasam yikwanaad. Alik tikuw, di adiy dikik bas sikigwuradiy mwiyir kwiy-kidadiygwurik. 28 “Ayiy, wun mwiya mwiyab kidi kupwaar wun wunadi Asayib tikuw, dadiwun. Aw wun kidi kupw wapakuw, aka maa sibin-kidiwun wunadi Asayik.” 29-30 Aw Jisas ki maaj waan napadik, dikidiy kalivadidiy duw dikik ata wadaad, “Min kita pakwun tinadiy majir maa ya bwul. Alik tikuw, wadiy bwula-minadiy maaj adiyka ya vikirakiy-banadiy. Kita nyan aka lakwubana min miyawa jaav lakwuyaki-minadiy. Aw min miyawa jaav lakwuyaki-minalik tikuw, alik duw taakw dayadiy mawulaam rikwanadiy maaj day minak adiy jaav bas si maardakib nibway, aw min adiy jaav bwu lakwu-minadiy. Aw kidiy miyawa javik tikuw, nyan aka wukijibir tibana min Godab tikuw, dadimin waan.” 31 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Aw kita gwur mwiya mwiyab wunak wukijibir tinadiygwur, ay? 32 “Gwur awuk! Nyi aka ya walibab tina gwur yagakuw, wunaam wapakuw, tabwu-kigwura kapakap kapakap gwur gwuradiy tipaar tipaar. Viyamaygwur, wun kap tikinadiwun. Aw wun mwiya mwiyab kap ti maa, aw wunadi Asaay di wunawa tikwanaad. 33 “Wun bwutaay watuwadiygwurik kidiy maaj, aw gwur wunawa nakamwiyib tikuw aw gwuradiy mawul kip kwusida-takaan tidakikik. Adiy Godak wukijibir ti maardiy duw taakw gwuraam jawjaay kwur-kidanadiygwurik. Aw gwuradiy mawul kip apawa tikwadiy. Titaay, rakarak ada, aw wun bwutaay kakil-tuwadiy miyawa Satan kidi kupwaam kwurin tidadiy dikidiy ap.”